preskoči na sadržaj

Tehnička škola Nikole Tesle Vukovar

 > Naša škola  > Statut
Statut

Na temelju članka 98. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN 87/08;86/09,92/10,105/10,90/11,16/12,86/12,94/13,152/14 i 68/18), Školski odbor Tehničke škole Nikole Tesle iz Vukovara, Blage Zadre 4, uz prethodnu suglasnost osnivača škole Vukovarsko srijemske županije

KLASA:602-03/19-01-26;

URBROJ: 2196/1-03-19-3 od 04.04.2019.god., donio je na sjednici održanoj 19.04.2019.god.

 

S  T  A  T  U  T 

TEHNIČKE ŠKOLE NIKOLE TESLE

 

 1. OPĆE ODREDBE

 

PREDMET  STATUTA

 

Članak 1.

 1. Ovim statutom utvrđuju se statusna obilježja, obavljanje djelatnosti, unutarnje ustrojstvo, ovlasti i način odlučivanja upravnih i stručnih tijela, izricanje pedagoških mjera te druga pitanja važna za obavljanje djelatnosti i poslovanje Tehničke škole Nikole Tesle ( u daljem tekstu:Škola ).
 2. Izrazi koji se koriste u ovom statutu, a imaju rodno značenje, upotrijebljeni su neutralno i odnose se jednako na ženske i muške osobe.
 3. Pod roditeljem ili skrbnikom u odredbama ovog statuta razumijeva se samo roditelj ili skrbnik malodobnog učenika.

 

 

OBILJEŽJE ŠKOLE

 

Članak 2.

(1) Škola je javna ustanova srednjeg obrazovanja i odgoja.

(2) Škola je pravna osoba upisana u sudski registar Trgovačkog suda u Osijeku i zajednički      elektronski upisnik ustanova osnovnog i srednjeg školstva Ministarstva znanosti i obrazovanja.

 

OSNIVAČ

 

Članak 3.

(1) Osnivač Škole je Vukovarsko srijemska županija.

(2) Škola je pravni sljednik Centra za odgoj i usmjereno obrazovanje „Edvard Kardelj“,

Vukovar.

 

NAZIV I SJEDIŠTE

 

Članak 4.

(1) Naziv Škole je: TEHNIČKA ŠKOLA NIKOLE TESLE.

(2) Sjedište Škole je u Vukovaru, Blage Zadre 4.

 

ISTICANJE NAZIVA

 

Članak 5.

(1) Puni naziv Škola ističe na glavnom ulazu zgrade svog sjedišta u kojoj obavlja djelatnost.

(2) Natpisna ploča sadrži: puni naziv škole, grb i naziv Republike Hrvatske

 

PEČATI I ŠTAMBILJI

 

Članak 6.

(1) U radu i poslovanju Škola koristi:

            1. jedan pečat s grbom Republike Hrvatske, okruglog oblika, promjera 38 mm, na           kojem je uz rub ispisan naziv i sjedište Škole, a u sredini pečata nalazi se grb   Republike Hrvatske.

            2. četiri pečata okruglog oblika, promjera 28 mm, na kojima je uz rub ispisan naziv i      sjedište Škole. U sredini pečata je brojčana oznaka

            3. jedan ili više štambilja četvrtastog oblika, koji sadrži naziv i sjedište Škole

(2) Pečatom iz stavka 1. toč. 1. ovog članka ovjeravaju se javne isprave koje Škola izdaje i akti koje Škola donosi u okviru javnih ovlasti.

(3) Pečati iz stavka 1.toč.2. ovog članka rabe se za redovito administrativno-financijsko poslovanje Škole i obrazovanje odraslih.

(4) Štambilji se rabe za uredsko poslovanje Škole i ovjeru računa

(5) O broju, uporabi i čuvanju pečata i štambilja odlučuje ravnatelj.

 

DAN ŠKOLE

 

Članak 7.

(1) Škola ima Dan škole.

(2) Dan škole obilježava se u mjesecu svibnju, a nadnevak se određuje godišnjim planom i   programom rada.

 

ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE

 

Članak 8.

(1) Školu predstavlja i zastupa ravnatelj ili osoba koju ravnatelj za to pisano opunomoći.

(2) U slučaju parničnog ili upravnog spora između škole i ravnatelja te u postupku utvrđivanja   odgovornosti škole za kaznena djela Školu zastupa predsjednik školskog odbora ili       osoba koju on pisano opunomoći.

 

II  DJELATNOST

 

DJELATNOST

 

Članak 9.

(1) Djelatnost škole je:

-  odgoj i obrazovanje mladeži za stjecanje srednje stručne spreme u trogodišnjem i četverogodišnjem trajanju za područja rada:

- strojarstvo

- elektrotehnika

- kemijska tehnologija

- obrada kože

- izobrazba odraslih za stjecanje niže stručne spreme, srednje stručne spreme, osposobljavanje i usavršavanje u područjima rada kao za redovne učenike

 - obavljanje poslova posredovanja za povremeni rad svojih redovitih učenika u zemlji

 

Članak 10.

(1) Škola radi na temelju nacionalnog kurikuluma, školskog kurikuluma, nastavnih planova i programa i godišnjeg plana i programa rada. 

(2) Škola u okviru djelatnosti iz čl.9. statuta obavlja i slijedeće poslove:

- obrazovnu ponudu usklađuje s potrebama tržišta rada,

- uspostavlja lokalna partnerstva,

- izrađuje dio kurikuluma sukladno lokalnim i regionalnim potrebama u skladu sa Zakonom o 

  strukovnom obrazovanju

(3) Ravnatelj koordinira i sustavno se brine o izvršenju obveza iz st.2. ovog članka.

 

OSTVARIVANJE OBRAZOVANJA

 

Članak 11.

(1) Nastava u Školi izvodi se na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu, a za učenike srpske nacionalne manjine na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu u skladu sa Modelom A odgoja i obrazovanja na jeziku i pismu i nacionalne manjine.

(2) Srednjoškolsko obrazovanje učenika pripadnika nacionalnih manjina ostvaruje se prema odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina, Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i drugim propisima.

(3) Odgoj i obrazovanje iz čl.10. ovog statuta ostvaruje se u Školi na temelju nacionalnog kurikuluma, nastavnog plana i programa, školskog kurikuluma i strukovnog kurikuluma.

(4) Škola može staviti u promet proizvode i usluge koji nastaju kao rezultat djelatnosti, za obavljanje i razvoj djelatnosti.

Po odluci ravnatelja škola će dobit upotrijebiti u pravilu za opremanje dijela procesa rada koji je dobit ostvario.

 

ŠKOLSKI KURIKULUM I GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA

 

Članak 12.

 (1) Školski kurikulum donosi se na temelju nacionalnog kurikuluma, strukovnog kurikuluma i nastavnog plana i programa rada.

(2) Školski kurikulum donosi, prema prijedlogu nastavničkog vijeća i prethodnog mišljenja vijeća roditelja, školski odbor najkasnije do 07. listopada tekuće godine.

(3) Godišnji plan i program rada škole, na temelju nastavnog plana i programa i školskog kurikuluma, prema prijedlogu ravnatelja i prethodnom mišljenju vijeća roditelja, donosi školski odbor najkasnije do 07. listopada  tekuće godine.

(4) Školski odbor kod dostavljanja prijedloga školskog kurikuluma i godišnjeg plana i programa rada vijeću roditelja određuje rok u kojem je vijeće roditelja dužno dostaviti svoje mišljenje. Ako vijeće roditelja u zadanom roku ne dostavi traženo mišljenje, smatra se da na prijedlog školskog kurikuluma i godišnjeg plana i programa nema primjedaba.

 

RADNI TJEDAN

 

Članak 13.

Škola izvodi nastavu u pet radnih dana u dvije smjene prema godišnjem planu i programu rada.

 

IZVOĐENJE NASTAVE I PROGRAMA

 

Članak 14.

(1) Nastavu i druge oblike odgojno obrazovnog rada Škola izvodi na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu. Za pripadnike srpske i drugih nacionalnih manjina nastava se može organizirati u skladu Zakonom o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina („ Narodne novine“ RH br. 51/00, 56/00 ) i u skladu sa člankom 30. Državnog pedagoškog standarda osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja („Narodne novine“ RH br. 63/08) .

(2) Programi se izvode putem predavanja, vježbi i seminara prema nastavnom planu i programu i školskom kurikulumu.

(3) Nastavni plan i program izvodi se u:

 

- školi

- u drugim ustanovama, trgovačkim društvima ili kod obrtnika u skladu s ugovorom o izvođenju programa praktične nastave.

 

Članak 15.

(1) Kada se praktična nastava izvodi u drugim ustanovama, trgovačkim društvima ili kod obrtnika ( u daljem tekstu:poslodavca) Prava i obveze Škole, učenika i poslodavca utvrđuju se ugovorom o provedbi praktične nastave.

(2) Škola vodi evidenciju o zaključenim ugovorima iz stavka 1. Ovog članka.

 

IZVOĐENJE OBRAZOVNIH AKTIVNOSTI

 

Članak 16.

Obrazovne aktivnosti ( izleti,ekskurzije i sl.) koje su izrijekom u funkciji realizacije nacionalnog kurikuluma i nastavnog plana i programa, u skladu s godišnjim planom i programom rada i školskim kurikulumom, Škola može izvoditi i izvan mjesta u kojem joj je sjedište.

 

RAZREDI I RAZREDNI ODJELI

 

Članak 17.

(1) Nastava se u Školi ustrojava po razredima, a izvodi u razrednim odjelima i odgojno-obrazovnim skupinama.

(2) Razredni odjeli u Školi ustrojavaju se prema istim obrazovnim programima.

(3) Obrazovni programi izvode se putem predavanja, vježbi i seminara.

 

DOPUNSKA I DODATNA NASTAVA

 

Članak 18.

Za učenike kojima je potrebna pomoć u učenju Škola će organizirati dopunsku nastavu, a za učenike koji u nekim od nastavnih predmeta ostvaruju izvanprosječne rezultate ili pokazuju interes za određeni nastavni predmet Škola će organizirati dodatnu nastavu.

 

IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI

 

Članak 19.

(1) U školi se izvode izvannastavne aktivnosti radi zadovoljavanja različitih potreba i interesa učenika.

(2) Izvannastavne aktivnosti planiraju se školskim kurikulumom, godišnjim planom i programom rada i programom rada neposrednih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti u Školi.

(3) Izvannastavne aktivnosti nisu obvezne za učenike, ali se učenicima mogu priznati kao ispunjavanje školskih obveza.

 

IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI

 

Članak 20.

Učeniku koji je uključen u izvanškolske aktivnosti, rad u izvanškolskim aktivnostima može nastavničko vijeće priznati kao ispunjenje školskih obveza, ukoliko su te aktivnosti u svezi s djelatnosti Škole.

 

SURADNJA ŠKOLE

 

Članak 21.

U svezi s obavljanjem djelatnosti Škola surađuje s drugim školama, drugim ustanovama, udrugama, te drugim pravnim i fizičkim osobama.

 

ŠKOLSKA KNJIŽNICA

 

Članak 22.

(1) Škola ima knjižnicu.

(2) Školska knjižnica ima obilježje knjižnice u sastavu i dio je obrazovnog procesa Škole.

(3) rad knjižnice uređuje se pravilnikom.

 

III USTROJSTVO ŠKOLE

 

UNUTARNJE USTROJSTVO

 

Članak 23.

(1) Unutarnjim ustrojstvom povezuju se oblici rada prema vrsti i srodnosti odgojno-obrazovnih sadržaja i poslova.

(2) Unutarnjim ustrojstvom osigurava se pravodobno i kvalitetno ostvarivanje nastave i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada, administrativno-stručnih, računovodstveno-financijskih i pomoćno–tehničkih poslova.

 

KUĆNI RED

 

Članak 24.

(1) Unutarnji rad i život škole uređuje se kućnim redom. Kućnim redom uređuju se:

      - pravila i obveze učenika u Školi, unutarnjem i vanjskom prostoru

      - pravila međusobnih odnosa učenika

      - pravila međusobnih odnosa učenika i radnika

      - radno vrijeme

      - pravila sigurnosti i zaštite od socijalno neprihvatljivih oblika ponašanja,

        diskriminacije, neprijateljstva i nasilja

      - načini postupanja prema imovini

(2 ) Kućni red donosi školski odbor nakon provedene rasprave na nastavničkom vijeću, vijeću roditelja i vijeću učenika.

 

IV TIJELA ŠKOLE

 

 1.  UPRAVA ŠKOLE

 

ŠKOLSKI ODBOR

 

Članak 25.

(1)Školom upravlja školski odbor.

(2)Školski odbor ima sedam članova od kojih

            - jednog člana bira i razrješuje radničko vijeće,

            - dva člana nastavničko vijeće iz reda nastavnika i stručnih suradnika

            - jednog člana vijeće roditelja iz reda roditelja koji nije radnik škole

            - tri člana osnivač samostalno.

PREDLAGANJE I IMENOVANJE KANDIDATA

 

Članak 26.

(1) Predlaganje i izbor kandidata za članove školskog odbora iz reda nastavnika i stručnih suradnika obavlja se na sjednici nastavničkog vijeća, a predlaganje i izbor člana školskog odbora iz reda roditelja obavlja se na sjednici vijeća roditelja.

(2) Sjednice iz stavka 1. Ovog članka trebaju se održati 15 dana prije isteka mandata školskog odbora.

KANDIDATURA

 

Članak 27.

(1) Kandidate za članove školskog odbora iz reda nastavnika i stručnih suradnika može predložiti svaki član nastavničkog vijeća nazočan na sjednici nastavničkog vijeća.

(2) kandidata za člana školskog odbora iz reda roditelja može predložiti svaki član vijeća roditelja  nazočan na sjednici vijeća roditelja.

(3) Kandidati iz st.1. i 2. Ovog članka moraju se izjasniti o prihvaćanju kandidature za člana školskog odbora.

(4) Svaki član nastavničkog vijeća i vijeća roditelja može se osobno kandidirati za člana školskog odbora.

(5) Kod predlaganja kandidata za članove školskog odbora treba biti osigurana razmjerna spolna zastupljenost kandidata

(6) Za člana školskog odbora ne smije biti imenovan kandidat koji je pravomoćno osuđivan ili se protiv istog vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz čl.106.st. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

(7) Kod imenovanja članova školskog odbora mora se osigurati  razmjerna zastupljenost nacionalnih manjina i to prema proporcionalnom udjelu učenika iz redova nacionalnih manjina u ukupnom broju učenika ove Škole.

 

POPIS KANDIDATA

 

Članak 28.

Popis kandidata za školski odbor iz članka 27. Ovog statuta , koji su prihvatili kandidaturu, odnosno istaknuli osobnu kandidaturu, utvrđuje se abecednim redom.

 

 

IZBOR KANDIDATA

 

Članak 29.

(1) O kandidatima za članove školskog odbora članovi nastavničkog vijeća glasuju tajno, a članovi vijeća roditelja glasuju javno.

(2) Kod javnog glasovanja za kandidata iz vijeća roditelja izabran je roditelj koji je dobio najveći broj glasova nazočnih članova vijeća roditelja. Ukoliko su dva kandidata dobila isti broj glasova,glasovanje se ponavlja samo za ta dva kandidata.

(3) Kod tajnog glasovanja za članove školskog odbora izabrani su nastavnici i stručni suradnici koji su dobili najveći broj glasova nazočnih članova nastavničkog vijeća.

(4) Ako dva ili više kandidata za člana školskog odbora dobiju isti najveći broj glasova, glasovanje se ponavlja samo za te kandidate sve dok jedan od kandidata ne dobije veći broj glasova.      

(5) Nakon provedenog glasovanja i utvrđenog rezultata glasovanja predsjednik nastavničkog vijeća i vijeća roditelja objavljuje imena izabranih kandidata, koji se imenuju članovima školskog odbora.

 

DOSTAVLJANJE POPISA IMENOVANIH ČLANOVA

 

Članak 30.

Izvod iz zapisnika sa sjednice nastavničkog vijeća, odnosno sa sjednice vijeća roditelja s popisom imenovanih članova školskog odbora dostavlja se ravnatelju u roku od 3 dana od dana održavanja sjednica.

 

KONSTITUIRANJE ŠKOLSKOG ODBORA

 

Članak 31.

(1) Nakon imenovanja većine članova školskog odbora, u roku od 15 dana ravnatelj saziva  konstituirajuću sjednicu školskog odbora.

(2) Konstituirajućom sjednicom školskog odbora, do izbora predsjednika školskog odbora, predsjedava najstariji član školskog odbora.

 

DNEVNI RED KONSTITUIRAJUĆE SJEDNICE

 

Članak 32.

Dnevni red konstituirajuće sjednice obvezno sadrži:

 • Izvješće predsjedavatelja sjednice o imenovanim članovima školskog odbora
 • Verificiranje mandata imenovanih članova školskog odbora
 • Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika školskog odbora.

 

VERIFIKACIJA MANDATA

 

Članak 33.

(1) Verifikaciju mandata imenovanih članova školskog odbora obavlja predsjedavatelj sjednice provjerom identiteta svakog pojedinog člana s podacima iz akta o imenovanju.

(2) Članovima školskog odbora mandat teče od dana konstituiranja školskog odbora.

 

IZBOR PREDSJEDNIKA I ZAMJENIKA PREDSJEDNIKA

 

Članak 34.

(1) Za predsjednika i zamjenika predsjednika školskog odbora može biti izabran svaki član školskog odbora prema osobnoj ili prihvaćenoj kandidaturi.

(2) Predsjednik i zamjenik predsjednika školskog odbora biraju se na četiri godine.

(3) O kandidatima za predsjednika i zamjenika predsjednika školskog odbora članovi školskog odbora glasuju javno dizanjem ruke.

(4) Nakon izbora predsjednika školskog odbora predsjedavatelj konstituirajuće sjednice predaje predsjedniku dalje vođenje sjednice školskog odbora.

(5)  O konstituiranju školskog odbora ravnatelj j dužan obavijestiti osnivača u roku od 3 dana od dana konstituiranja.

 

PRAVA I DUŽNOSTI ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA

 

Članak 35.

(1) Član školskog odbora ima prava i dužnosti:

      - prisustvovati sjednicama školskog odbora

      - postavljati pitanja predsjedniku i drugim osobama koje sudjeluju u radu

      - podnositi prijedloge i zahtijevati da se o njima raspravlja i odlučuje na sjednicama

      - prihvatiti izbor u radna tijela koja osniva školski odbor

      - sudjelovati u radu radnih tijela.

(2) Prava i dužnosti iz st.1. ovog članka su osobna i član školskog odbora ih ne može prenijeti na trećega.

 

OVLASTI ŠKOLSKOG ODBORA

 

Članak 36.

Školski odbor:

 • donosi statut i opće akte Škole na prijedlog ravnatelja
 • donosi plan i program rada i nadzire njegovo izvršenje
 • donosi školski kurikulum
 • donosi financijski plan i financijski obračun na prijedlog ravnatelja
 • donosi plan nabave na prijedlog ravnatelja
 • daje osnivaču i ravnatelju prijedlog mišljenja o pitanjima važnim za rad i sigurnost u Školi
 • odlučuje, uz prethodnu suglasnost osnivača, o promjeni djelatnosti Škole
 • samostalno bira ravnatelja, a imenuje ravnatelja uz prethodnu suglasnost ministra obrazovanja
 • daje  ravnatelju prethodnu suglasnost u svezi sa zasnivanjem i prestankom radnog odnosa u Školi
 • odlučuje o upućivanju radnika na prosudbu radne sposobnosti
 • odlučuje o zahtjevima radnika za zaštitu prava iz radnog odnosa
 • odlučuje o žalbama učenika protiv rješenja i odluka školskih tijela donesenih na osnovi javnih ovlasti, osim kada je zakonom ili ovim statutom drugačije određeno
 • osniva učeničke klubove i udruge
 • odlučuje o korištenju prihoda i dobiti
 • odlučuje samostalno o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju nekretnina i pokretne imovine te investicijskim radovima čija je vrijednost od 100.000,00 kuna do 200.000,00 kuna
 • odlučuje uz suglasnost osnivača, o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju nekretnina i pokretne imovine te investicijskim radovima čija je vrijednost veća od 200.000,00 kn.
 • bira i razrješava predsjednika i zamjenika predsjednika školskog odbora
 • imenuje i razrješava povjerenstvo za kvalitetu
 • predlaže promjenu naziva i sjedišta Škole
 • predlaže statusne promjene
 • predlaže ravnatelju mjere poslovne politike Škole
 • razmatra rezultate obrazovnog rada
 • razmatra predstavke i prijedloge građana u svezi s radom Škole
 • obavlja druge poslove određene propisima, statutom i drugim općim aktima Škole

       -      osniva učeničku zadrugu, klubove i udruge

 

RADNA TIJELA

 

Članak 37.

(1) Školski odbor može osnivati radna tijela ( povjerenstva, radne skupine ) za proučavanje pitanja, pripremanje prijedloga akata ili obavljanje drugih poslova važnih za Školu.

(2) Članovi radnih tijela imenuju se na vrijeme koje je potrebno da se obavi određena zadaća.

(3) Članovi radnih tijela mogu biti osobe koje imaju potrebne sposobnosti i znanje za izvršenje zadaće zbog koje se radno tijelo osniva.

(4) Školski odbor može u svako doba opozvati radno tijelo, odnosno prijedlog člana radnog tijela.

(5) U aktu o imenovanju radnih tijela mora biti razvidno tko je izvršitelj, u kojem roku i na koji će način izvijestiti školski odbor o izvršenju obveze.

 

SAMOVREDNOVANJE ŠKOLE

 

Članak 38.

(1) Škola će provoditi samovrednovanje za ključna područja u skladu s odredbama Zakona o strukovnom obrazovanju.

(2) Samovrednovanje škole prati i vrednuje Povjerenstvo za kvalitetu, kojeg imenuje školski odbor.

(3) Povjerenstvo za kvalitetu ima 7 članova i to:

      - 4 člana iz reda nastavnika i stručnih suradnika,

      - 1 člana iz reda dionika, na prijedlog osnivača,

      - 1 člana iz reda učenika

      - 1 člana iz reda roditelja

(4) Nastavničko vijeće bira 1 člana iz reda stručnih suradnika i 1 člana iz reda nastavnika općeobrazovnih predmeta.

(5) Stručna vijeća nastavnika strukovnih predmeta u školi izabrat će 2 člana iz svojih redova

(6) Članovi povjerenstva za kvalitetu biraju se javnim glasovanjem.

Izabran je kandidat koji dobije najveći broj glasova grupacije koja ga imenuje.

Ukoliko je predložen samo jedan kandidat, izabran je ako dobije većinu ukupnog broja članova stručnog tijela koja ga bira.

(7) Vijeće učenika i vijeće roditelja predložit će svoje predsjednike za članove povjerenstva

(8) Mandat članova povjerenstva za kvalitetu traje tri godine.

 (9) Mandat članovima povjerenstva iz reda učenika i roditelja vezan je uz status redovitog učenika i traje do 31.08.tekuće godine školske godine u kojoj je prestao status redovitog učenika u školi.

(10) Mandat članovima povjerenstva izabranim na dopunskim izborima traje do isteka mandata svim članovima povjerenstva za kvalitetu.

 

Članak 39.

(1) Predsjednika i zamjenika predsjednika povjerenstva za kvalitetu biraju imenovani članovi povjerenstva javnim glasovanjem, a izabran je kandidat koji dobije najviše glasova članova povjerenstva.

(2) Prvu sjednicu povjerenstva saziva predsjednik školskog odbora i njome predsjedava do izbora predsjednika povjerenstva.

 

Članak 40.

(1) Povjerenstvo za kvalitetu dužno je izraditi izvješće za proteklu školsku godinu do kraja rujna, te ga dostaviti Agenciji za strukovno obrazovanje.

(2) Sadržaj i način izvedbe izvješća propisuje Agencija.

 

 

SASTAV RADNIH TIJELA

 

Članak 41.

(1) Za članove povjerenstva imenuju se radnici Škole, uz njihovu prethodnu suglasnost,, ako u povjerenstvu nije njihova radna obveza.

(2) Iznimno, kada je propisano da određeno povjerenstvo ili radna skupina mora imati sastav koji se ne može osigurati od radnika Škole ili kada je to prema naravi zadaće potrebno, školski odmor može za članove povjerenstva ili radne skupine imenovati i osobe izvan Škole, uz njihovu suglasnost.

 

 

SAZIVANJE SJEDNICE I DOSTAVLJANJE MATERIJALA

 

Članak 42.

(1) Sjednica se saziva pisanim putem

(2) U slučajevima hitne potrebe sjednica može biti sazvana i telefonskim putem

(3) Članu školskog odbora u pravilu se dostavlja:

- pisani poziv za sjednicu, najkasnije 4 dana prije zakazane sjednice

- materijal koji se odnose na raspravu i odlučivanje na sjednici, osim u slučajevima hitnog saziva sjednice, poštom ili elektronskim putem

- zapisnik s prošle sjednice školskog odbora

(4) Svakom članu školskog odbora moraju biti dostupni svi materijali koji se odnose na raspravu i odlučivanje na sjednici

 

ČUVANJE TAJNE I POVJERLJIVIH PODATAKA

 

Članak 43.

(1) Član školskog odbora dužan je čuvati poslovnu tajnu i druge povjerljive podatke o školi koje dozna u obavljanju dužnosti člana školskog odbora.

(2) Član koji postupi suprotno stavku 1. ovog članka odgovoran je za štetu Školi prema općim propisima obveznog prava.

 

ZLOPORABA POLOŽAJA

 

Članak 44.

Za vrijeme dok obavlja dužnost člana školskog odbora , član ne smije koristiti ni isticati podatke o svome članstvu na način kojim bi ostvario bilo kakve pogodnosti.

 

SJEDNICE ŠKOLSKOG ODBORA

 

Članak 45.

(1) Školski odbor radi na sjednicama.

(2) Sjednice školskog odbora održavaju se prema potrebi.

(3) Sjednice školskog odbora održavaju se u sjedištu Škole.

 

SAZIVANJE SJEDNICE

 

Članak 46.

(1)Sjednicu saziva predsjednik, a u slučaju spriječenosti predsjednika sjednicu saziva zamjenik predsjednika.

(2)Prijedlog za sazivanje sjednice može dati svaki član školskog odbor.

(3) Predsjednik je obvezan sazvati sjednicu ako to traži najmanje 4 člana školskog odbora, ravnatelj ili osnivač, ili kada je ured državne uprave pokrenuo postupak raspuštanja školskog odbora.

(4) Ako predsjednik ne izvrši obvezu iz st.3. ovog članka, a radi se o ispunjenju zakonskih obveza Škole, sjednicu školskog odbora ovlašten je sazvati ravnatelj, ili 4 člana školskog odbora.

(5) U slučaju iz stavka 4 ovog članka, sazivatelji sjednice između sebe biraju predsjedatelja sjednice.

 

Članak 47.

(1) U slučaju hitne i neodgodive potrebe predsjednik školskog odbora može sazvati sjednicu školskog odbora telefonskim ili elektroničkim putem, a članovi školskog odbora u tom slučaju mogu i glasovati telefonskim ili elektroničkim putem.

(2) O hitnosti potrebe iz stavka 1.ovog članka odlučuju suglasno predsjednik školskog odbora i ravnatelj škole.

(3) U slučaju telefonskog glasovanja predsjednik školskog odbora sačinit će zapisnik o glasovanju, a školski odbor isti će usvajati na slijedećoj redovitoj sjednici školskog odbora.

 

NAZOČNOST NA SJEDNICI

 

Članak 48.

(1) Uz članove školskog odbora na sjednicama mogu biti nazočne i druge osobe koje su pozvane na sjednicu.

(2) Kada se na sjednicama školskog odbora raspravlja o predmetima koji predstavljaju poslovnu ili drugu tajnu prema zakonu, podzakonskom aktu ili ovom statutu, sjednice se održavaju samo uz nazočnost članova školskog odbora.

 

PRIPREMANJE SJEDNICE

 

Članak 49.

(1) Sjednice priprema predsjednik školskog odbora. U pripremi sjednica predsjedniku pomaže ravnatelj ili druge osobe koje obavljaju poslove u svezi s pitanjima za raspravu na sjednici.

(2) Sjednice se trebaju pripremiti tako da se rad na sjednici odvija učinkovito i ekonomično, a odluke donose pravodobno u skladu s propisima i općim aktima Škole.

(3) Ako predsjednik ocijeni da pripremljeni materijal za sjednicu nije dovoljno stručno ili precizno urađen ili dokumentiran, treba ga vratiti na doradu ili ga ne uvrstiti za sjednicu.

 

DNEVNI RED

 

Članak 50.

(1) Prijedlog dnevnog reda utvrđuje predsjednik školskog odbora.

(2) Kod predlaganja dnevnog reda predsjednik je dužan voditi računa:

- da se u dnevni red uvrste predmeti o kojima je školski odbor ovlašten raspravljati i odlučivati

- da dnevni red ne bude preobiman

- da predmeti o kojima će se raspravljati i odlučivati na sjednici budu obrađeni, potkrijepljeni podacima i obrazloženi tako da se članovi mogu upoznati s predmetom i o njemu raspravljati i odlučivati na istoj sjednici.

 

POZIV ZA SJEDNICU

 

Članak 51.

(1) Poziv za sjednicu dostavlja se:

- članovima

- ravnatelju

- drugim osobama koje se u svezi s dnevnim redom pozivaju na sjednicu

(2) Poziv za sjednicu može biti usmeni, telefonski,pisani, elektronskom poštom ili kao pisana obavijest koja se ističe na oglasnoj ploči

 

Članak 52.

(1) Pisani poziv za sjednicu obvezno sadrži:

- prijedlog dnevnog reda

- naznaku o izvjestiteljima po pojedinim točkama dnevnog reda

- mjesto i vrijeme održavanja sjednice

- potpis predsjednika školskog odbora ili ravnatelja ukoliko ravnatelj saziva sjednicu.

 

PREDSJEDAVANE SJEDNICOM

 

Članak 53.

(1) Sjednicom predsjedava predsjednik školskog odbora, a u slučaju njegove spriječenosti zamjenik predsjednika ( u daljem tekstu:predsjedavatelj ).

(2) U slučaju odsutnosti zamjenika predsjednika, sjednicu vodi najstariji član školskog odbora nazočan na sjednici.

 

PRAVO ODLUČIVANJA

 

Članak 54.

(1) Pravo odlučivanja imaju samo članovi školskog odbora.

(2) Ostali nazočni na sjednici imaju pravo sudjelovati u raspravi, uz prethodnu suglasnost predsjedavatelja, ali bez prava odlučivanja.

 

POČETAK SJEDNICE

 

Članak 55.

(1)Prije početka sjednice predsjedavatelj provjerava je li sjednici nazočna potrebna većina članova školskog odbora.

(2) Predsjedavatelj utvrđuje koji su članovi odsutni.

(3) Ako je sjednici nazočna potrebna većina članova školskog odbora predsjedavatelj započinje sjednicu.

(4) Predsjedavatelj poziva članove da iznesu svoje primjedbe na zapisnik s prethodne sjednice. Ukoliko ima primjedbi članovi odlučuju o iznesenim primjedbama, a potom glasuju o prihvaćanju zapisnika s prethodne sjednice školskog odbora.

(5) Stavak 4. ovog članka ne primjenjuje se na konstituirajuću sjednicu.

 

UTVRĐIVANJE DNEVNOG REDA

 

Članak 56.

(1)Dnevni red sjednice utvrđuju članovi na temelju predloženog dnevnog reda koji je naznačen u pozivu za sjednicu.

(2) Svaki član ima pravo zahtijevati da se o pojedinoj točki predloženog dnevnog reda ne raspravlja ukoliko ona nije odgovarajuće pripremljena ili ako na sjednici  nije nazočan potrebni izvjestitelj.

(3) Predsjedavatelj sjednice proglašava utvrđeni dnevni red.

(4) Utvrđeni dnevni red ne može se tijekom sjednice mijenjati.

 

POČETAK  RASPRAVE

 

Članak 57.

Nakon utvrđenog dnevnog reda prelazi se na raspravu o predmetima, redoslijedom koji je utvrđen u dnevnom redu.

 

OBRAZLAGANJE MATERIJALA

 

Članak 58.

(1) Materijale na sjednici obrazlaže ravnatelj ili osoba koja je materijal pripremila, odnosno osoba koja je materijal pripremila.

(2) Kada su članovima dostavljeni materijali za sjednicu, na temelju kojih se donosi određeni opći akt, izvjestitelj je dužan samo kratko iznijeti sadržaj materijala, odnosno predloženih akata.

 

PRIJAVLJIVANJE ZA RASPRAVU

 

Članak 59.

(1) Na sjednici nitko ne može govoriti dok mu to ne odobri predsjedavatelj.

(2) Predsjedavatelj daje riječ prijavljenima za raspravu redoslijedom kojim su se prijavili.

(3) Izvan reda prijavljivanja predsjedavatelj će dati riječ izvjestitelju o određenom predmetu, ako on to zatraži, zbog dopunskog objašnjenja pojedinog predmeta.

 

IZLAGANJE NA SJEDNICI

 

Članak 60.

(1) Sudionik u raspravi može o istom predmetu govoriti više puta, ali samo uz dopuštenje predsjedavatelja.

(2) Na prijedlog predsjedavatelja ili člana školski odbor može odlučiti da se uskrati riječ sudioniku u raspravi koji je već govorio o istom predmetu.

(3) Pravo na ponovno sudjelovanje u raspravi sudionik ima tek nakon što završe s izlaganjem sudionici koji su se prvi put prijavili za raspravu.

 

Članak 61.

(1) Sudionik u raspravi je dužan govoriti kratko i jasno i iznositi prijedloge za rješavanje predmeta o kojem se raspravlja.

(2) Predsjedavatelj je dužan skrbiti da sudionika u raspravi nitko ne smeta dok  izlaže.

 

OBVEZNOST PRIDRŽAVANJA PREDMETA DNEVNOG REDA

 

Članak 62.

(1) Sudionik u raspravi, koji dobije riječ, obvezan je pridržavati se predmeta rasprave prema utvrđenom dnevnom redu.

(2) ako se sudionik u raspravi u svom izlaganju udalji od predmeta o kojem se raspravlja, predsjedatelj ga treba upozoriti da se pridržava dnevnog reda.

(3) Ako isti ne postupi prema upozorenju, predsjedavatelj je ovlašten uskratiti mu dalje sudjelovanje u raspravi po toj točki dnevnog reda.

 

PREKID RASPRAVE

 

Članak 63.

Na prijedlog predsjedavatelja ili drugog člana školski odbor može odlučiti da se rasprava o pojedinom predmetu prekine i da se predmet ponovno prouči ili dopuni, odnosno da se pribave dodatni podaci za iduću sjednicu.

 

ZAKLJUČIVANJE RASPRAVE

 

Članak 64.

(1) Rasprava o pojedinoj točki dnevnog reda traje sve dok prijavljeni sudionici u raspravi ne završe svoja izlaganja.

(2) Kada predsjedavatelj potvrdi da više nema prijavljenih sudionika u raspravi o određenom predmetu, zaključit će raspravu.

(3) Na prijedlog predsjedavatelja ili drugog člana , školski odbor može odlučiti da se rasprava o pojedinom predmetu zaključi i prije nego što svi prijavljeni dobiju riječ, ako je predmet dovoljno razmotren i o njemu se može validno odlučiti.

 

ODRŽAVANJE REDA

 

Članak 65.

(1) Osobu nazočnu na sjednici, koja se ne pridržava reda, ne poštuje odredbe ovog statuta ili na drugi način remeti red i rad sjednice, predsjednik je dužan upozoriti na primjereno ponašanje.

(2) Ako osoba iz st.1. ovog članka ne postupi prema upozorenju, predsjednik je ovlašten udaljiti je sa sjednice.

(3) Udaljenje sa sjednice odnosi se na tekuću sjednicu.

 

ODLAGANJE SJEDNICE

 

Članak 66.

(1) Sjednica će se odložiti kada nastupe okolnosti koje onemogućuju održavanje sjenice u zakazano vrijeme.

(2) sjednica će se odložiti i kada se prije započinjanja sjednice utvrdi da na sjednici nije nazočan potreban broj članova.

(3) Sjednicu odlaže predsjedavatelj sjednice.

 

PREKID SJEDNICE

 

Članak 67.

(1) Sjednica se može prekinuti:

- kada se tijekom sjednice broj nazočnih članova smanji ispod broja potrebnog za održavanje sjednice

- kada dođe do težeg poremećaja reda na sjednici, a predsjedavatelj nije u mogućnosti održati red prema članku 65.ovog statuta

- kada o pojedinom predmetu treba pribaviti dodatne podatke, isprave ili obaviti konzultacije.

(2) Sjednicu prekida predsjedavatelj sjednice.

(3) Ako pojedini član smatra da nema razloga za prekid sjednice, on može predložiti da se sjednica nastavi, a odluku o nastavku donosi školski odbor.

Članak 68.

Kada je sjednica odložena ili prekinuta predsjedavatelj izvješćuje članove o novom vremenu održavanja sjednice.

 

ZAKLJUČIVANJE RASPRAVE

 

Članak 69.

(1) Nakon završene rasprave o pojedinoj točki dnevnog reda, ukoliko treba donijeti odluku, pristupa se glasovanju.

(2) Prije glasovanja predsjedavatelj oblikuje prijedlog odluke, rješenja ili zaključka koji se treba donijeti u svezi s pojedinom točkom dnevnog reda.

 

NAČIN ODLUČIVANJA

 

Članak 70.

(1)Pravo odlučivanja imaju samo članovi školskog odbora nazočni na sjednici.

(2) Školski odbor odlučuje javnim glasovanjem, osim kada je zakonom ili prethodnom odlukom školskog odbora određeno da se o pojedinom premetu glasuje tajno.

(3) Članovi glasuju javno tako da se dizanjem ruke izjašnjavaju za ili protiv prijedloga odluke, rješenja ili zaključka.

(4) Članovi glasuju tajno tako da na glasačkom listiću zaokruže redni broj ispred osobe ili prijedloga akta za koji glasuju.

(5) Kod tajnog glasovanja tajnik:

- izrađuje glasačke listiće

- na glasačkom listiću upisuje način glasovanja

- ovjerava listiće pečatom škole

- uručuje glasački listić svakom članu školskog odbora i u zapisnik evidentira preuzimanje glasačkih listića

(5) Članovi glasaju tajno tako da ispravno popune glasački listić

(6) Prebrojavanje glasova obavlja javno predsjedavatelj sjednice, a tajnik evidentira prebrojane glasove.

(7) U slučaju iz članka 47. Statuta školski odbor može glasovati i telefonskim putem.

 

DONOŠENJE ODLUKA

 

Članak 71.

(1)Školski odbor odlučuje većinom glasova ukupnog broja članova školskog odbora.

(2) Rezultate glasovanja utvrđuje predsjedavatelj sjednice.

(3) Na temelju rezultata glasovanja predsjedavatelj sjednice objavljuje je li određeni prijedlog usvojen ili odbijen.

(4) Kada prijedlog o kojem se glasovalo nije usvojen, na zahtjev najmanje 1/2 članova školskog odbora ili na prijedlog ravnatelja, glasovanje se o istom prijedlogu može ponoviti, ali na istoj sjednici samo jedanput.

(5) Kada se odlučuje o pitanju za koje je izravno zainteresiran ravnatelj ili netko od članova školskog odbora, odnosno u slučajevima kada je član školskog odbora u sukobu interesa, nema pravo glasovanja, te će ga predsjedavatelj za vrijeme glasovanja o tom predmetu privremeno udaljiti sa sjednice.

 

 

ZAKLJUČIVANJE SJEDNICE

 

Članak 72.

Nakon što je iscrpljen dnevni red, svi predmeti predviđeni dnevnim redom raspravljeni i o njima odlučeno, predsjedavatelj zaključuje sjednicu.

 

ZAPISNIK

 

Članak 73.

(1) O radu sjednice školskog odbora vodi se zapisnik.

(2) Zabilješke se mogu voditi pisano ili snimati tonski.

(3) Ako se zabilješke snimaju tonski zapisnik izrađuje radnik Škole kome je to radna obveza.   

 

SADRŽAJ ZPISNIKA

 

Članak 74.

(1) Zapisnik ima obilježje isprave kojom se potvrđuje rad i oblik rada školskog odbora.

(2) Zapisnik sadrži:

- datum i vrijeme održavanja sjednice, ime i prezime predsjedavatelja, imena i prezimena nazočnih i nenazočnih članova na sjednici

- imena ostalih nazočnih na sjednici

- potvrdu da je sjednici nazočan potreban broj članova za pravovaljano odlučivanje

- predloženi i usvojeni dnevni red

- sažet prikaz rasprave po točkama dnevnog reda

- rezultate glasovanja po pojedinim točkama dnevnog reda

- vrijeme zaključivanja ili prekida sjednice

- oznaku priloga koji su sastavni sio zapisnika

- potpis predsjedavatelja sjednice i zapisničara, na svakoj stranici zapisnika

- svaka stranica zapisnika mora biti označen rednim brojem

(3) Originalni primjerak zapisnika čuva se u pismohrani, a kopije zapisnika dostavljaju se članovima školskog odbora i ravnatelju.

 

ISPRAVAK PODATAKA U ZAPISNIKU

 

Članak 75.

 1. Svaki član školskog odbora može tražit ispravak djela zapisnika koji se odnosi na njegovo izlaganje ili raspravu. O zahtjevu za ispravku odlučuje školski odbor.
 2. Zahtjev člana školskog obora unosi se u zapisnik, kao i odluka školskog odbora o zahtjevu za ispravkom.
 3. Nakon toga školski odbor presluša će tonski zapis sas sjednice, u djelu koji se odnosi na prigovor i donijeti odluku o ispravku zapisnika.
 4. Odluka školskog odbora i ispravak unose se kao dodatak zapisnika, a  na kraju ovog postupka zapisnik se usvaja i zaključuje.
 5. Ako je u zapisniku bilo što pogrešno zapisano, dopušteno je pogrešku precrtati, s tim da ostane vidljivo što je prvobitno bilo zapisano. Ispravak se može učiniti između redova ili na kraju zapisnika, a ispravak će ovjeriti svojim potpisom predsjedavatelj sjednice ili zapisničar

      (6) Nije dopušteno zapisnik uništiti ili ga zamijeniti novim.

 

UVID U ZAPISNIK I DOSTAVA PODATAKA

 

Članak 76.

(1) Izvodi, prijepisi i preslike zapisnika daju se pravnim i fizičkim osobama na njihov zahtjev, prema propisima o pravu na pristup informacijama.

(2) Zapisnici školskog odbora se kategoriziraju i čuvaju u skladu s propisima koji se odnose na zaštitu registraturnog i arhivskog gradiva .

 

POTPISIVANJE AKATA

 

Članak 77.

Tekst općeg i pojedinačnog akta koji je na sjednici donio školski odbor potpisuje predsjedavatelj te sjednice.

 

RAZRJEŠENJE ČLANOVA

 

Članak 78.

(1) Člana školskog odbora razrješava članstva tijelo koje ga je imenovalo:

 • kada to sam zatraži
 • na prijedlog ravnatelja
 • kada školski odbor utvrdi da član ne izvršava članske obveze utvrđene ovim statutom
 • na zahtjev prosvjetnog inspektora
 • kada mu prestane radni odnos u školi
 • kada učeniku čiji je roditelj prestane školovanje u Školi
 • kada mu je izrečena zaštitna mjera ili kada je prekršajno kažnjen prema Zakonu o zaštiti od nasilja u obitelji
 • kada bude pravomoćno osuđen ili kada protiv njega bude pokrenut kazneni postupak zbog osnovane sumnje da je počinio kazneno djelo iz članka 106.Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

 (2) Razriješeni član školskog odbora ne može se imenovati u školski odbor u kojem je razriješen članstva.

(3) Kod prestanka mandata člana školskog odbora prema stavku 1. ovog članka provode se dopunski izbori.

(4) Dopunski izbori provode se pod istim uvjetima propisanim ovim statutom, a članu izabranom u dopunskim izborima mandat traje do isteka mandata školskog odbora.

 

 

RASPUŠTANJE ŠKOLSKOG ODBORA

 

Članak 79.

(1)Kada županijski ured državne uprave donese rješenje o raspuštanju školskog odbora ravnatelj je dužan svakom članu školskog odbora dostaviti presliku rješenja  i druge raspoložive isprave koje se odnose na raspuštanje školskog odbora, u roku od osam dana od dana dostave rješenja Školi.

(2) Nakon pravomoćnosti rješenja iz stavka 1. ovog članka članovi raspuštenog školskog odbora ne mogu se imenovati za članove školskog odbora koji se imenuje nakon raspuštanja.

 

2.  POSLOVODSTVO

 

RAVNATELJ

 

Članak 80.

(1) Škola ima ravnatelja.

(2) Ravnatelj je poslovodni i stručni voditelj Škole.

 

UVJETI ZA RAVNATELJA

 

Članak 81.

(1)Ravnatelj škole mora ispunjavati slijedeće uvjete:

1.  ima završen odgovarajući studij za obavljanje poslova nastavnika ili stručnog suradnika u                       školi, a koji može biti: sveučilišni diplomski studij, integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij

2. položen stručni ispit za učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika, osim u slučaju iz čl.157. st. 1 i 2 Zakona.

3. uvjete propisane člankom 106 Zakona o odgoju i obrazovanju.

4. ima najmanje 8 godina staža osiguranja u školskim ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje od čega najmanje 5 godina na odgojno obrazovnim poslovima u školskim ustanovama

 

NATJEČJ ZA RAVNATELJA

 

Članak 82.

 1. Ravnatelj se imenuje na temelju javnog natječaja, koji raspisuje škola prema odluci školskog odbora. Natječaj se objavljuje u narodnim novinama i na mrežnim stranicama škole.
 2. U natječaju za imenovanje ravnatelja objavljuju se uvjeti koje ravnatelj mora ispunjavati, rok u kojem se primaju prijave na natječaj,isprave kojima se dokazuje ispunjenost potrebnih uvjeta, te način i rok u kojem će kandidati biti izvješteni o rezultatima imenovanja.
 3. U natječaju se objavljuje i poziv kandidatima koji traže prednost imenovanja zbog ostvarivanja prednosti zapošljavanja prema posebnom propisu, da se u prijavi na natječaj izrijekom pozovu na propis koji im jamči prednost zapošljavanja i uz prijavu dostave propisane isprave za ostvarivanje prednosti.
 4. U natječaju se izrijekom ističe da se mogu javiti oba spola.

 

DOKAZI O ISPUNJENOSTI UVJETA

 

Članak 83.

(1) Uz prijavu na natječaj kandidat za ravnatelja je dužan dostaviti dokaze o ispunjenosti uvjeta koji se odnose na završeni studij, odnosno radno iskustvo i dokaz da se u trenutku podnošenja prijave na natječaj protiv njega ne vodi kazneni postupak za kaznena djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

(2) Posebno uvjerenje o osuđivanosti ili neosuđivanosti za kaznena djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  kandidata za ravnatelja  pribavlja , uz prethodnu suglasnost kandidata, aktualni ravnatelj škole prema Zakonu o pravnim posljedicama osude, kaznenoj evidenciji i rehabilitaciji.

 

RAZMATRANJE PRIJAVA I UTVRĐIVANJE ISPUNJENOSTI UVJETA

 

Članak 84.

(1)Nakon završetka natječajnog roka školski odbor razmatra prijave kandidata prijavljenih na natječaj za ravnatelja i utvrđuje jesu li prijave pravodobne, ispunjavaju li prijavljeni kandidati propisane uvjete za ravnatelja i da li su kandidati dostavili sve valjane dokaze o ispunjenju uvjeta za ravnatelja.

(2) Nepravodobne i nepotpune prijave se odbacuju.

 

DODATNE KOMPETENCIJE

 

Članak 85.

(1) Dodatne kompetencije kandidata za izbor ravnatelja koje se vrednuju su: poznavanje stranog jezika, osnovne digitalne vještine i iskustvo rada na projektima i dokazuju se na slijedeći način:

1.Poznavanje stranog jezika:

- javnom ispravom odnosno potvrdom srednjoškolske ili visokoškolske ustanove

-potvrdom ili drugom ispravom osobe ovlaštene za provođenje edukacije stranih jezika

-potvrdom ili drugom ispravom ovlaštene fizičke ili pravne osobe o izvršenom testiranju znanja stranog jezika

-drugom ispravom

2.Osnovne digitalne vještine:

-javnom ispravom odnosno potvrdom srednjoškolske ili visokoškolske ustanove

-potvrdom ili drugom ispravom ovlaštene fizičke ili pravne osobe za edukaciju u području informacijskih znanosti

-potvrdom ili drugom ispravom ovlaštene fizičke ili pravne osobe o izvršenom testiranju poznavanja digitalnih vještina

-drugom ispravom

3.Iskustvo rada na projektima:

-dokazuje se potvrdom ili ispravom o sudjelovanju u pripremi i provedbi pojedinih projekata

-osobnom izjavom kandidata u životopisu

(2) Na temelju dokaza kandidata o ispunjavanju propisanih dodatnih kompetencija školski odbor iste će vrednovati na sljedeći način:

-poznavanje stranog jezika 1 bod

-osnovne digitalne vještine 1 bod

- iskustvo rada na projektima 1 bod

(3) Ukoliko kandidat nema jednu od gore navedenih kompetencija isto će se bodovati sa nula bodova

LISTA KANDIDATA

 

Članak 86.

 1. Na temelju zbrojenih bodova utvrđuje se redoslijed i lista kandidata.
 2. Na listi kandidata se upisuju dva ili više kandidata koji su ostvarili jednaki najveći broj bodova
 3. Kandidati koji su ostvarili jedna, najveći broj bodova, a ostvaruju prednost zapošljavanja prema posebnim zakonima, upisuju se jedini na listu.
 4. Za kandidate iz st.2 ili 3 ovog članka tajnik izrađuje s naznakom broja bodova i ostvarivanjem prednosti i priprema presliku natječajne dokumentacije za svako tijelo ovlašteno za izražavanje stajališta kod imenovanja ravnatelja (nastavničko vijeće, skup radnika, vijeće roditelja)

 

PLENARNA SJEDNICA

 

Članak 87.

 

Nakon utvrđivanja liste kandidata iz čl.86 ovog statuta predsjednik školskog odbora saziva plenarnu sjednicu školskog odbora. Na plenarnoj sjednici predsjednik školskog odbora poziva članove školskog odbora, ravnatelja kao predsjedavatelja nastavničkog vijeća, predsjednika vijeća roditelja, predsjednika radničkog vijeća i tajnika škole.

 

DOGOVOR O PREDSTAVLJANJU PROGRAMA RADA

 

Članak 88.

 1. Nazočni sudionici na plenarnoj sjednici razmatraju mjesto i vrijeme sjednice na kojoj će kandidati ss liste predstaviti program rada za mandatno razdoblje.
 2. Sudionici se mogu suglasiti za održavanje zajedničke sjednice školskog odbora, nastavničkog vijeća, vijeća roditelja i skupa radnika na kojoj će kandidati s liste predstaviti svoj program rada za mandatno razdoblje.
 3. Zajedničkoj sjednici iz st. 2 ovog članka predsjedava predsjednik školskog odbora.
 4. Ako se ne postigne suglasnost o održavanju zajedničke sjednice, ovlašteni sazivatelji sjednica školskog odbora, nastavničkog vijeća, vijeća roditelja, skupa radnika trebaju priopćiti vrijeme i mjesto održavanja sjednice za predstavljanje programa.
 5. O utvrđenom vremenu i mjestu održavanja sjednica iz st. 4 ovog članka tajnik izvješćuje kandidate s liste, a listu i preslike prijave natječajne dokumentacije kandidata uručuje svakom sazivatelju sjednice, odnosno skupa radnika.

 

 

 

 

 

SAZIVANJE SJEDNICA VIJEĆA I SKUPA RADNIKA

 

Članak 89.

Nakon okončanog postupka predstavljanja programa rada kandidata za ravnatelja predsjedavatelji vijeća i skupa radnika:

 • sazivaju sjednicu vijeća, odnosno skup radnika
 • predsjedavaju sjednicom, odnosno skupom radnika
 • utvrđuju broj nazočnih na sjednici, odnosno skupu
 • u suradnji s tajnikom osiguravaju popis glasača i  izradu  odgovarajućeg broja glasačkih listića i glasačkih kutija
 • neposredno uručuju glasački listić pojedinom glasaču, uz obveznu evidenciju
 • osiguravaju neometanost i tajnost glasovanja.

 

GLASOVANJE

 

Članak 90.

(1) Na početku sjednice, odnosno skupa radnika, predsjedavatelj treba iznijeti podatke o kandidatima za ravnatelja i omogućiti nazočnima raspravu.

(2) Nakon možebitne rasprave pristupa se glasovanju. Glasovati imaju pravo svi članovi vijeća nazočni na sjednici i svi radnici škole nazočni na skupu radnika.

(3) Glasovanje je tajno i provodi se u posebnoj prostoriji ubacivanjem glasačkog listića u odgovarajuću kutiju.

(4) Nazočni članovi vijeća, odnosno skupa radnika imenuju povjerenstvo od 3 člana za provođenje izbora.

 

GLASAČKI LISTIĆ

 

Članak 91.

(1) Na glasačkom listiću kandidati za ravnatelja poredani su abecednim redom.

(2) Na glasačkom listiću glasač zaokružuje redni broj ispred imena pojedinog kandidata.

(3) Ako je samo jedan kandidat za ravnatelja na glasačkom listiću označava se glasovanje „ZA“ ili „PROTIV“ tog kandidata.

 

 

PREBROJAVANJE GLASOVA

 

Članak 92.

(1) Nakon završenog glasovanja povjerenstvo iz članka 90.st.4.ovog statuta javno prebrojava glasove.

(2) Nakon prebrojavanja glasova predsjedavatelj vijeća, odnosno predsjednik radničkog vijeća javno priopćuje rezultate glasovanja i promovira kandidata s najvećim brojem glasova.

(3) Ako dva ili više kandidata za ravnatelja dobiju isti najveći broj glasova glasovanje se ponavlja prema čl.29. ovog statuta.

 

PISANI ZAKLJUČAK

 

Članak 93.

(19 Na temelju rezultata glasovanja vijeće, odnosno skup radnika, donosi pisani zaključak o stajalištu vijeća i skupa radnika.

(2) Zaključkom se:

- utvrđuje broj glasova koje je dobio pojedini kandidat za ravnatelja

- obvezuju članovi školskog odbora imenovani od strane vijeća i radnika i skupa radnika, da kod imenovanja ravnatelja na sjednici školskog odbora, glasuju prema stajalištu vijeća odnosno skupa radnika

(3) Zaključak potpisuje predsjedavatelj sjednice vijeća, odnosno skupa radnika.

 

ROKOVI DONOŠENJA ZAKLJUČAKA

 

Članak 94.

(1) Predsjedavatelj sjednice vijeća, odnosno skupa radnika dužan je dostaviti pisani zaključak iz čl.93. ovog statuta predsjedniku školskog odbora idući dan nakon održane sjednice vijeća, odnosno skupa radnika.

 

IMENOVANJE RAVNATELJA

 

Članak 95.

(1) Nakon primitka zaključaka o stajalištu nastavničkog vijeća, vijeća roditelja i skupa radnika, školski odbor imenuje za ravnatelja kandidata s liste.

(2) Odluku o imenovanju ravnatelja školski odbor donosi javnim glasovanjem u skladu s čl.71. ovog statuta.

(3) Za ravnatelja škole izabran je kandidat koji dobije većinu glasova članova školskog odbora.

(4) Ukoliko niti jedan kandidat za ravnatelja škole ne dobije potrebnu većinu glasova, glasovanje se ponavlja.

(5) Ako u ponovljenom glasovanju niti jedan kandidat ne dobije potrebnu većinu raspisuje se novi natječaj za izbor ravnatelja.

(6) Odlukom o imenovanju određuje se početak mandata ravnatelja

 

Članak 96.

(1) Za imenovanog kandidata Škola dostavlja obrazloženi zahtjev ministru znanosti i obrazovanja za dobivanje suglasnosti.

(2) Odluka o imenovanju ravnatelja stupa na snagu kad Škola dobije suglasnost za imenovanog kandidata ili kada istekne zakonski rok za davanje suglasnosti.

(3) O donesenoj odluci o imenovanju ravnatelja predsjednik Školskog odbora izvješćuje sve sudionike natječaja za imenovanje ravnatelja u roku iz čl. 42.Zakona o ustanovama.

 

RADNI ODNOS RAVNATELJA

 

Članak 97.

(1) Odlukom o imenovanju ravnatelja školski odbor utvrđuje vrijeme stupanja na rad ravnatelja i vrijeme sklapanja ugovora o radu.

(2) Osoba imenovana za ravnatelja u školskoj ustanovi sklapa sa školskim odborom ugovor o radu na rok od 5 godina, u punom radnom vremenu.

(3) Ako osoba imenovana za ravnatelja ima ugovor o radu na neodređeno vrijeme za poslove učitelj, nastavnika ili stručnog suradnika u školskoj ustanovi na njegov će zahtjev ugovor o radu mirovati do prestanka mandata, a najdulje za vrijeme trajanja dvaju uzastopnih mandata.

(4) Osoba iz stavka 3. Ovog članka ima pravo vratiti se na rad u školsku ustanovu u kojoj je prethodno radila, ako se na te poslove vrati u roku 30 dana od dana prestanka obavljanja ravnateljskih poslova, u protivnom joj prestaje radni odnos.

(5) Osobu imenovanu za ravnatelja do povratka na poslove za koje joj ugovor o radu miruje zamjenjuje osoba u radnom odnosu zasnovanom na određeno vrijeme.

 

OVLASTI RAVNATELJA

 

Članak 98.

 

Ravnatelj:

 • predlaže opće akte i godišnji plan i program rada
 • predlaže financijski plan, financijski obračun i plan nabave
 • vodi poslovanje Škole
 • sudjeluje u radu školskog odbora, bez prava odlučivanja
 • utvrđuje raspored sati dnevnog trajanja nastave
 • predstavlja i zastupa Školu
 • poduzima sve pravne radnje u ime i za račun škole
 • zastupa Školu u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima, te pravnim osobama s javnim ovlastima
 • skrbi o ispravnom prikupljanju i korištenju osobnih podataka učenika i radnika Škole
 • surađuje i promiče suradnju s učenicima i roditeljima
 • surađuje s osnivačem, upravnim tijelima i ustanovama
 • nadzire pravodobno i točno unošenje podataka u elektronsku maticu
 • odlučuje o prigovoru izjavljenom na rješenje o pedagoškoj mjeri opomene pred isključenje
 • osigurava dostupnost školskog kurikuluma učenicima i roditeljima
 • osigurava zainteresiranim korisnicima pravo na pristup informacijama
 • određuje nastavnika za predlaganje ocjene razrednom vijeću kada učenika ne može ocijeniti predmetni nastavnik zbog izbivanja ili spriječenosti
 •  imenuje razrednike
 • imenuje povjerenstva za polaganje popravnih ispita
 • imenuje povjerenstvo za upis
 • odlučuje o stručnom usavršavanju nastavnika, stručnih suradnika i drugih radnika
 • predlaže nastavničkom vijeću radnike za napredovanje u zvanju
 • izdaje nastavnicima ili stručnim suradnicima rješenje o godišnjem i godišnjem zaduženju, a ostalim radnicima rješenje o rasporedu radnog vremena
 • provodi odluke i zaključke osnivača, školskog odbora i stručnih tijela
 • osigurava unos i promjene podataka o zaposlenima u Školi za registar zaposlenih u javnom sektoru
 • saziva konstituirajuću sjednicu školskog odbora, vijeća roditelja i vijeća učenika
 • odlučuje o potrebi zapošljavanja radnika i prestanku potrebe za radom radnika
 • sklapa ugovore o radu i odlučuje o prestanku ugovora o radu samostalno ili uz prethodnu suglasnost školskog odbora
 • poduzima mjere propisane zakonom prema radnicima zbog neizvršavanja poslova ili kršenja obveza iz radnog odnosa
 • sklapa samostalno pravne poslove o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju nekretnina i pokretne imovine te o investicijskim radovima do 100.000,00 kuna , a preko 200.000,00 kn prema prethodnoj odluci školskog odbora, odnosno suglasnosti osnivača
 • dostavlja Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta godišnji plan i program rada i školski kurikulum do 05.10. tekuće godine
 • dostavlja Uredu državne uprave statut Škole u roku od 8 dana od dana donošenja
 • izvješćuje županijski ured državne uprave o nemogućnosti konstituiranja školskog odbora
 • upućuje radnike na redovite i izvanredne liječničke preglede
 • brine se da svi radnici budu obučeni za rad na siguran način
 • predlaže školskom odboru donošenje odluke o upućivanju radnika na prosudbu radne sposobnosti
 • izvješćuje školska tijela o nalazima i odlukama tijela upravnog i stručnog nadzora
 • izvješćuje roditelje, učenike i osnivača o promjenama u radu i ustrojstvu Škole
 • posjećuje nastavu i druge oblike obrazovnog rada, analizira rad nastavnika i stručnih suradnika, te osigurava njihovo stručno osposobljavanje i usavršavanje
 • zabranjuje u Školi sve oblike promidžbe i prodaju proizvoda koji nisu u skladu s ciljevima odgoja i obrazovanja
 • saziva sjednice nastavničkog vijeća i predsjedava im
 • obavlja druge poslove utvrđene propisima i općim aktima Škole te poslove za koje izrijekom propisima ili općim aktima nisu ovlaštena druga tijela Škole.

 

OSNIVANJE RADNIH TIJELA

 

Članak 99.

Ravnatelj može osnivati povjerenstva i radne skupine za izradu nacrta pojedinih akata ili obavljanje poslova važnih za djelatnost Škole.

 

 

NADZOR NAD RADOM ŠKOLSKIH TIJELA

 

Članak 100.

(1) Ako ravnatelj zaključi da je opći ili pojedinačni akt školskog tijela, osim pojedinačnih akata čija se valjanost preispituje u upravnom ili sudskom postupku, u suprotnosti sa zakonom ili podzakonskim aktom, upozorit će upozorit će na to tijelo koje je akt donijelo. Ako i poslije upozorenja ovlašteno tijelo ne promijeni sporni akt, odnosno ne stavi akt izvan snage, ravnatelj će predložiti tijelu koje obavlja nadzor nad zakonitosti rada i općih akata Škole da takav akt obustavi od izvršenja.

(2) Do donošenja akta nadzornog tijela kojim se rješava o prijedlogu obustave izvršenja općeg ili pojedinačnog akta, tijelo čiji se akt preispituje ne smije izvršiti odredbe toga akta.

 

ZAMJENA RAVNATELJA

 

Članak 101.

(1) U slučaju privremene spriječenosti ravnatelja u obavljanju ravnateljskih poslova ravnatelja zamjenjuje nastavnik ili stručni suradnik kojega imenuje školski odbor.

(2) Školski odbor može za zamjenika ravnatelja imenovati člana nastavničkog vijeća koji nije član školskog odbora i koji se prethodno suglasi s imenovanjem.

(3) Zamjenik ravnatelja obavlja samo one poslove ravnatelja koji se ne mogu odgađati do ravnateljeva povratka.

(4) Zamjenik ravnatelja može zastupati Školu u pravnom prometu s trećim osobama samo uz pisanu punomoć ravnatelja.

(5) Školski odbor može u svakom trenutku razriješiti zamjenika ravnatelja i imenovati za zamjenika ravnatelja drugog člana nastavničkog vijeća.

 

RAZRJEŠENJE RAVNATELJA

 

Članak 102.

(1)Ravnatelja razrješava školski odbor.

(2) Ravnatelj može biti razriješen:

- u slučajevima propisanim člankom 44. Zakona o ustanovama

- kada krši ugovorne obveze

- kada zanemaruje obveze poslovnog i stručnog voditelja Škole

- ako mu je izrečena sigurnosna mjera obavljanja dužnosti

- na prijedlog prosvjetnog inspektora

(3) kada školski odbor zaključi da postoje razlozi za razrješenje, zatražit će od ravnatelja da se u roku od 3 dana očituje o tim razlozima.

(4) Nakon ravnateljeva očitovanja o razlozima razrješenja odnosno nakon isteka roka za očitovanje, školski odbor odlučuje o razrješenju.

(5)Kada školski odbor odlučuje o razrješenju ravnatelja, prema prijedlogu prosvjetnog inspektora, odluku o razrješenju ili odbijanju prijedloga donijet će u roku od 15 dana od dana primitka prijedloga.

(6) Ako se ravnatelj razrješuje zbog razloga iz članka 44.st.2.toč.1.Zakona o ustanovama, aktualni ravnatelj ili vršitelj dužnosti ravnatelja sklopit će s razriješenim ravnateljem sporazum o prestanku ugovora o radu.

(7) Ako se ravnatelj razrješuje zbog razloga iz članka 44.st.2.toč.3. ili toč.4. zakona o ustanovama, aktualni ravnatelj ili vršitelj dužnosti ravnatelja, uz prethodnu suglasnost školskog odbora, otkazat će razriješenom ravnatelju ugovor o radu uz otkazni rok od mjesec dana.

 

VRŠITELJ DUŽNOSTI RAVNATELJA

 

Članak 103.

(1) Školski odbor imenovat će vršitelja dužnosti ravnatelja:

 - kada se na raspisani natječaj za ravnatelja nitko ne prijavi

- kada nitko od prijavljenih kandidata ne bude izabran

- kada ravnatelj bude razriješen

- kada Škola nema ravnatelja

(2) Za vršitelja dužnosti ravnatelja može biti imenovan nastavnik ili stručni suradnik koji se prethodno suglasio s imenovanjem

(3) Za vršitelja dužnosti ravnatelja ne može se imenovati nastavnik ili stručni suradnik kojem je kao izabranom kandidatu za ravnatelja uskraćena suglasnost ministra znanosti, obrazovanja i sporta.

(4) Mandat vršitelja dužnosti ravnatelja traje do imenovanja ravnatelja , a najdulje godinu dana.

(5) Vršitelj dužnosti ima sva prava i obveze ravnatelja.

(6) Školski odbor može u svakom trenutku razriješiti vršitelja dužnosti ravnatelja i za vršitelja dužnosti imenovati drugog nastavnika ili stručnog suradnika.

(7) Sa vršiteljem dužnosti ravnatelja predsjednik školskog odbora sklapa ugovor o radu na određeno vrijeme

 

PRESTANAK UGOVORA O RADU RAVNATELJA

 

Članak 104.

Ravnatelju škole ugovor o radu prestaje:

 • istekom vremena na koje je sklopljen ugovor o radu na određeno vrijeme
 • na kraju školske godine u kojoj ravnatelj navrši 65 godina života i 15 godina mirovinskog staža
 • sporazumom ravnatelja i školske ustanove
 • dostavom pravomoćnog rješenja o priznanju prava na invalidsku mirovinu zbog potpunog gubitka radne sposobnosti
 • otkazom školske ustanove
 • smrću ravnatelja škole

 

 

 

ZAMJENA RAVNATELJA

 

Članak 105.

(1)U slučaju privremene spriječenosti, ravnatelja u obavljanju ravnateljskih poslova u školi može zamijeniti nastavnik ili stručni suradnik koga imenuje školski odbor, a koji nije član školskog odbora.

(2) Osoba koja mijenja ravnatelja obavlja u okviru škole samo poslove ravnatelja koji se ne mogu odgoditi do ravnateljevog povratka.

(3) Osoba koja mijenja ravnatelja može zastupati školu u pravnom prometu s trećima samo uz pisanu punomoć ravnatelja.

(4) Školski odbor može u svakom trenutku razriješiti osobu imenovanu za zamjenu ravnatelja i imenovati drugog člana nastavničkog vijeća.

 

TAJNIK ŠKOLE

 

Članak 106.

(1) Škola ima tajnika.

(2) Tajnik škole može biti osoba koja je završila sveučilišni diplomski studij pravne struke ili specijalistički diplomski stručni studij javne uprave.

(3) Ako se na natječaj ne javi osoba koja ispunjava uvjete iz stavka 2. ovog članka ravnatelj može za tajnika izabrati osobu koja je završila preddiplomski studij upravne struke.

(4) Djelokrug rada tajnika propisuje ministar znanosti obrazovanja i sporta.

 

3. STRUČNA TIJELA

 

VRSTE STRUČNIH TIJELA

 

Članak 107.

Stručna tijela Škole su:

 • nastavničko vijeće
 • razredno vijeće
 • povjerenstvo za kvalitetu

 

NASTAVNIČKO VIJEĆE

 

Članak 108.

(1) Nastavničko vijeće čine nastavnici, stručni suradnici i ravnatelj.

(2) Nastavničko vijeće:

- obavlja poslove u svezi s izvođenjem nastavnog plana i programa, potrebama i interesima učenika te promicanjem stručno-pedagoškog rada Škole

- predlaže školski kurikulum

- donosi fakultativni dio nastavnog plana i programa

- ustrojava razredne odje3le i obrazovne skupine

- organizira za učenike dodatnu i dopunsku nastavu

- predlaže nastavnike za stručno napredovanje u zvanju

- odlučuje o zahtjevu učenika, odnosno roditelja ili skrbnika za prijelaz učenika u školu, odnosno promjenu obrazovnog programa

- osniva stručne aktive i imenuje njihove voditelje

- utvrđuje trajanje dopunskog rada za učenike koji na kraju nastavne godine imaju ocjenu nedovoljan (1) iz najviše dva nastavna predmeta

- određuje nadnevke održavanja popravnih ispita i objavljuje ih na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Škole

- odlučuje o zahtjevu učenika za preispitivanje zaključene ocjene

- imenuje povjerenstvo za polaganje ispita

- odlučuje o produžetku statusa redovitog učenika

- predlaže ravnatelju nastavak obrazovanja učenika koji je iz opravdanih razloga prekinuo školovanje dulje od dvije godine

- obavlja druge poslove  utvrđene propisima i općim aktima škole.

 

RAZREDNO VIJEĆE

 

Članak 109.

(1) Razredno vijeće čine nastavnici koji izvode nastavu u razrednom odjelu.

(2) Razredno vijeće:

      -   skrbi o odgoju i obrazovanju učenika u razrednom odjelu

      -   skrbi o ostvarivanju nastavnog plana i programa i školskog kurikuluma

      -    utvrđuje raspored domaćih i školskih zadaća

      -    predlaže izlete razrednog odjela

      -    surađuje s vijećem učenika

      -    utvrđuje, prema prijedlogu razrednika, opći uspjeh učenika i ocjenu iz vladanja

      -    utvrđuje u slučaju izbivanja ili spriječenosti nastavnika određenog nastavnog     

predmeta

           o ocjeni  učenika prema prijedlogu nastavnika kojega je odredio ravnatelj

surađuje s roditeljima i skrbnicima učenika

obavlja druge poslove određene propisima i općim aktima škole.

 

RAZREDNIK

 

Članak 110.

(1) Svaki razredni odjel ima razrednika. Razrednik je stručni voditelj razrednog odjela i razrednog vijeća.

(2) Razrednik:

     -      skrbi o redovitom pohađanju nastave i izvršavanju drugih obveza učenika

     -      skrbi o ostvarivanju godišnjeg plana i programa rada u svom razrednom odjelu

     -      prati rad i život učenika izvan Škole

     -      skrbi o redovitom popunjavanju razredne dokumentacije

     -      predlaže razrednom vijeću utvrđivanje općeg uspjeha učenika

     -      poziva na razgovor u Školu roditelja koji ne skrbi o učenikovom redovitom 

            izvršavanju školskih obveza              

 • saziva sjednice razrednog vijeća i predstava im
 • podnosi izvješća nastavničkom vijeću i ravnatelju o radu razrednog vijeća
 • izvješćuje učenike i njihove roditelje, odnosno skrbnike o postignutim rezultatima učenika razrednog odjela u učenju i vladanju
 • predlaže ocjene učenika iz vladanja
 • priopćuje učeniku opći uspjeh
 • skrbi o redovitom ocjenjivanju učenika iz nastavnih predmeta
 • pomaže učenicima u rješavanju školskih i drugih problema
 • obavlja druge potrebne poslove za razredni odjel.

 

 V   RADNICI

 

RADNICI ŠKOLE

 

Članak 111.

(1) Radnici škole su osobe koje su sa Školom sklopile ugovor o radu na neodređeno ili određeno vrijeme.

(2) Radnici škole su nastavnici, stručni suradnici, administrativni i pomoćno-tehnički radnici.

 

PRAVA I OBVEZE NASTAVNIKA I STRUČNIH SURADNIKA

 

Članak 112.

(1) Nastavnici i stručni suradnici imaju pravo i dužnost stručno se osposobljavati i usavršavati, pratiti znanstvena dostignuća i unapređivati pedagošku praksu.

(2) Osposobljavanje i usavršavanje iz stavka1. ovog članka sastavni je dio radnih obveza nastavnika i stručnih suradnika.

(3) U svakodnevnom radu i ponašanju nastavnici i stručni suradnici dužni su poštivati etički kodeks neposrednih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti.

(4) Nastavnici i stručni suradnici dužni su prijaviti policiji ili ovlaštenom općinskom državnom odvjetniku za počinitelje nasilja u obitelji učenika za koje su saznali u obavljanju svojih poslova.

 

ZASNIVANJE I PRESTANAK RADNOG ODNOSA

 

Članak 113.

(1) Zasnivanje i prestanak radnog odnosa radnika Škole obavlja se prema zakonu, podzakonskim aktima i općim aktima Škole,sklapanjem i prestankom ugovora o radu.

(2) Ugovore o radu s radnicima sklapa ravnatelj ili radnik Škole kojega ravnatelj za to ovlasti,  uz prethodnu suglasnost školskog odbora, a samostalno u slučaju kada je zbog obavljanja poslova koji ne trpe odgodu potrebno zaposliti osobu na vrijeme do 15 dana.

( 3) Iznimno nastavnicima i stručnim suradnicima radni odnos prestaje, po sili zakona, na kraju školske godine u kojoj su navršili 65 godina života i 15 godina mirovinskog staža.

(4) Iznimno ostalim radnicima Škole radni odnos prestaje, po sili zakona kada navrše 65 godina život i 15 godina mirovinskog staža.

 

PRAVILNIK O RADU

 

Članak 114.

Radni odnosi u Školi uređuju se Pravilnikom o radu i Kolektivnim ugovorom.

 

VI  UČENICI

 

UPIS UČENIKA

 

Članak 115.

(1) Škola upisuje učenike u prvi razred na temelju natječaja, u skladu s odlukom o upisu.

(2) Upis učenika provodi povjerenstvo za upis, koje imenuje ravnatelj.

 

DOBNA GRANICA ZA UPIS

 

Članak 116.

(1) U prvi razred škole upisuju se redoviti učenici u dobi do 17 godina života.

(2) U prvi razred mogu se upisati i učenici u dobi do 18 godina života uz odobrenje školskog odbora, a učenici stariji od 18 godina života uz odobrenje Ministra znanosti, obrazovanja i sporta.

NATJEČAJ I IZBOR KANDIDATA

 

Članak 117.

 1. Natječaj za upis u prvi razred Škola objavljuje na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Škole i osnivača.
 2. Škola provodi izbor kandidata prijavljenih na natječaj prema odluci o upisu, a u skladu s elementima i kriterijima koje propisuje ministar pravilnikom.
 3. Prijave i upisi u prvi razred provode se putem nacionalnog informacijskog sustava prijava i upisa u srednje škole.

 

PRIZNAVANJE INOZEMNE OBRAZOVNE ISPRAVE

RADI NASTAVKA OBRAZOVANJA U ŠKOLI

 

Članak 118.

(1)Učenik koji je završio osnovno ili je pohađao srednje obrazovanje u inozemstvu može u Školi nastaviti obrazovanje na temelju rješenja o priznavanju inozemne obrazovne isprave , radi nastavka obrazovanja.

(2) Učenik iz stavka 1. ovog članka koji želi u Školi nastaviti obrazovanje, dužan je za priznavanje inozemne obrazovne isprave i nastavak obrazovanja podnijeti obrazloženi i dopušteni zahtjev.

(3) Pod dopuštenim zahtjevom iz stavka 2. Ovog članka smatra se zahtjev uz kojega je  podnositelj dostavio:

1. ispravu kojom dokazuje inozemno obrazovanje, u izvorniku ili ovjereni prijepis ove isprave

2. ispravu o državljanstvu, osim u slučaju osobe bez državljanstva

(4) U postupku priznavanja inozemne obrazovne isprave primjenjuju se odredbe Zakona o općem upravnom postupku.

 

 

 

DONOŠENJE RJEŠENJA O PRIZNAVANJU EKVIVALENCIJE I UPISA U ŠKOLU

 

Članak 119.

(1) O zahtjevu za priznavanje inozemne obrazovne isprave i nastavku obrazovanja u školi odlučuje nastavničko vijeće rješenjem.

(2) Nastavničko vijeće može pisano ovlastiti nekoga od svojih članova za provođenje ispitnog postupka i izradu prijedloga rješenja ili zatražiti mišljenje Agencije za odgoj i obrazovanje u osnovnoj i srednjoj školi.

(3) Rješenjem iz stavka 1. ovog članka nastavničko vijeće može zahtjev odbiti, ili utvrditi ekvivalenciju inozemne obrazovne isprave, odobriti nastavak obrazovanja u Školi i upis u odgovarajući razred.

 

PRIJELAZ UČENIKA

 

Članak 120.

 

(1) Na zahtjev učenika, roditelja ili skrbnika, učenik druge škole koja ostvaruje isti obrazovni program može prijeći i nastaviti školovanje u ovoj školi, najkasnije do početka drugog polugodišta.

(2) Iznimno od stavka1.ovog članka škola je dužna upisati učenika i nakon završetka prvog polugodišta ako se učenik preseli iz jednog mjesta u drugo.

(2) O zahtjevu iz stavka 1.ovog članka odlučuje nastavničko vijeće.

 

PROMJENA PROGRAMA – HORIZONTALNA PROHODNOST

 

Članak 121.

(1) Učenik može tijekom obrazovanja promijeniti obrazovni program u istoj ili drugoj školi, najkasnije do početka drugog polugodišta.

(2) O zahtjevu učenika, roditelja ili skrbnika o promjeni obrazovnog programa odlučit će nastavničko vijeće.

(3) Nastavničko vijeće može odlukom iz st.2. ovog članka uvjetovati promjenu zanimanja  polaganjem razlikovnih i dopunskih ispita.

(4) Sadržaj, rokove i način polaganja razlikovnih ispita utvrdit  će nastavničko vijeće istom odlukom kojom utvrđuje pravo na promjenu obrazovnog programa.

(5) Kada je škola upisala učenika druge škole prema članku 116. i 117.ovog statuta izvijestit će drugu školu o obavljenom upisu i zatražiti od te škole da ispiše učenika i dostavi joj u roku od 7 dana prijepis ocjena

 

UVJET ZA PROMJENU PROGRAMA I  PRIJELAZ U DRUGU ŠKOLU

 

Članak 122.

(1) Učeniku prvog razreda može se odlukom nastavničkog vijeća omogućiti promjena obrazovnog programa u istoj ili drugoj školi,odnosno upis u drugu školu koji ostvaruje isti obrazovni program, ako učenik ima jednak ili veći broj bodova potrebnih za upis od zadnjeg učenika upisanog u taj program u ovoj školi.

(2) Iznimno, učeniku iz st.1.ovog članka može se odobriti upis i s manjim brojem bodova, ako nakon provedenog upisnog postupka škola nije popunila sva slobodna upisna mjesta predviđena odlukom o upisu i strukturom  upisa u programu u koji se učenik upisuje.  

 

 

 

 

VERTIKALNA PROHODNOST

 

Članak 123.

(1) Učenik koji je završio obrazovni program u trajanju od tri godine ima pravo steći višu razinu kvalifikacije nastavljanjem školovanja ili polaganjem ispita.

(2) Učenik iz stavka 1. ovog članka može u roku od dvije godine od dana završetka strukovnog obrazovanja nastaviti školovanje u statusu redovitog učenika.

(3) Ostvarivanje prava iz stavka 1.i 2. ovog članka uvjetuje se polaganjem razlikovnih odnosno dopunskih ispita.

 

PREKID I NASTAVAK OBRAZOVANJA

 

Članak 124.

(1) Učenik koji je prekinuo obrazovanje može se upisati u školu ako od kraja školske godine u kojoj je prekinuo obrazovanje do početka školske godine u kojoj nastavlja obrazovanje nije proteklo više od dvije školske godine.

(2) O zahtjevu učenika za upis u školu prema stavku 1. Ovog članka odlučuje nastavničko vijeće.

 

PRESTANAK STATUSA UČENIKA U ŠKOLI

 

Članak 125.

(1) Učeniku prestaje status redovitog učenika u Školi:

- na kraju školske godine u kojoj je završio srednje obrazovanje

- kada se ispiše iz škole

- kada se ne upiše u slijedeći razred u skladu s odredbama čl.79.st.1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

- ako nakon izvršene pedagoške mjere isključenja iz škole ne položi razredni ispit

(2) Učeniku koji je završio zadnji razred upisanog obrazovnog programa , ali nije položio državnu maturu, odnosno nije izradio i obranio završni rad, status redovitog učenika prestaje godinu dana nakon završetka školske godine u kojoj je završio zadnji razred upisanog obrazovnog programa.

 

PRAVA I OBVEZE UČENIKA

 

Članak 126.

(1) Učenik ima pravo:

- na obaviještenost o pitanjima koja se na njega odnose

- na savjet i pomoć u rješavanju problema sukladno njegovom interesu

- na uvažavanje njegova mišljenja

- na pomoć drugih učenika škole

- na pritužbu koju može predati nastavnicima, ravnatelju ili školskim tijelima

- sudjelovati u radu vijeća učenika

- predlagati poboljšanje odgojno-obrazovnog rada i odgojno-obrazovnog procesa

- na zaštitu osobnih podataka

(2) Učenik je obvezan:

- pohađati obvezni dio programa i druge oblike obrazovnog rada, koje je izabrao

- pridržavati se pravila kućnog reda

- ispunjavati upute nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja, a koje su u skladu s propisima i općim aktima škole

- čuvati udžbenike i druga obrazovna i nastavna sredstva.

 

 

 

IZOSTANCI UČENIKA

 

Članak 127.

(1) Izostanke i zakašnjenja na nastavu i druge oblike odgojno-obrazovnog rada učenici su dužni opravdati ( ispričnicom roditelja, skrbnika, liječnika i sl.)

(2) Opravdanim izostancima smatra se bolest učenika, smrtni slučaj u obitelji, iznimne potrebe u čuvanju imovine obitelji, problemi u prometu, elementarne nepogode, bolest članova obitelji i sl.

(3) Izostanak s nastave, u slučaju pravodobnog zahtjeva roditelja, može  odobriti:

- nastavnik za izostanak tijekom nastavnog dana

- razrednik za izostanak do tri ( pojedinačna ili uzastopna ) radna dana

- ravnatelj za izostanak do sedam (uzastopnih ) radnih dana

- nastavničko vijeće za izostanak do petnaest ( uzastopnih) radnih dana.

(4) Roditelj može, više puta godišnje, opravdati izostanak svog djeteta u trajanju do tri radna dana, a za koje nije pravodobno podnesen zahtjev za odobrenjem sukladno stavku 3.ovog članka

(5) Opravdanost izostanaka s nastave zbog zdravstvenih razloga u trajanju duljem od tri radna dana uzastopno dokazuje se liječničkom potvrdom.

(6) Izostanak učenika s nastave može se opravdati i odgovarajućom potvrdom nadležne institucije, ustanove ili druge nadležne fizičke ili pravne osobe ( MUP, sud,nadležni centar za socijalnu skrb, ustanova u koju je učenik uključen zbog pružanja pomoći ili dijagnostike, škola s umjetničkim programima, škola stranih jezika, učenički dom, sportski klub, KUD, kazalište u koje je učenik uključen, specijalistička ordinacija u kojoj je obavljen pregled ili dijagnostička pretraga i dr.) uključujući i e-potvrdu o narudžbi za pregled u zdravstvenoj ustanovi.

(7) Neopravdanim izostankom smatra se izostanak koji nije odobren ili opravdan sukladno odredbama stavka 3,4,5 i 6 ovoga članka.

 

IZVJEŠĆIVANJE O IZOSTANCIMA UČENIKA

 

Članak 128.

(1) Ako učenik ne dolazi redovito na nastavu ili ne izvršava druge školske obveze, razrednik će zatražiti od roditelja ili skrbnika objašnjenje o razlozima učenikovog neizvršavanja obveza.

(2) O malodobnim učenicima koji ne pohađaju školu ili je ne pohađaju redovito, ravnatelj je dužan izvijestiti centar za socijalnu skrb, ured državne uprave u županiji nadležan za poslove obrazovanja.

 

OCJENJIVANJE UČENIKA

 

Članak 129.

(1) Redovni učenik Škole prati se i ocjenjuje tijekom nastavne godine.

(2) Na osnovu praćenja i vrednovanja tijekom nastavne godine zaključnu ocjenu iz nastavnog predmeta utvrđuje nastavnik nastavnog predmeta javno u razrednom odjelu, a ocjenu iz vladanja razredno vijeće, na prijedlog razrednika, na kraju nastavne godine.

 

 

PREISPITIVANJE OCJENE

 

Članak 130.

(1) Učenik ili roditelj koji nije zadovoljan zaključnom ocjenom iz pojedinog nastavnog predmeta ima pravo u roku od dva dana od dana završetka nastavne godine podnijeti zahtjev nastavničkom vijeću radi polaganja ispita pred povjerenstvom.

(2) Polaganje ispita iz stavka 1. ovog članka provodi se u roku od dva dana od dana podnošenja zahtjeva.

(3) Učenik koji nije zadovoljan ocjenom iz vladanja može u roku od dva dana podnijeti pisani zahtjev nastavničkom vijeću radi preispitivanja ocjene. Ocjena nastavničkog vijeća je konačna.

 

SASTAV POVJERENSTVA

 

Članak 131.

(1) Povjerenstvo iz članka 130. ovog statuta ima tri člana:

- predsjednika ( razrednik)

- ispitivača (nastavnik predmeta iz kojega se polaže ispit)

- sustručnjaka

(2) Članove povjerenstva imenuje nastavničko vijeće u roku od 24 sata od dana primitka zahtjeva za polaganjem ispita pred povjerenstvom.

 

STRUKTURA ISPITA

 

Članak 132.

(1) Ispit se sastoji od pisanog i usmenog dijela, u ovisnosti od nastavnog predmeta.

(2) Iz kojih će se predmeta polagati pisani i usmeni dio, a iz kojih samo usmeni ispit određuje nastavničko vijeće.

 

TRAJANJE ISPITA

 

Članak 133.

(1) Pismeni dio traje najdulje 45 minuta.

(2) Usmeni dio traje najdulje 30 minuta.

 

ISPITNA PITANJA

 

Članak 134.

(1) Pitanja na pismenom dijelu utvrđuje povjerenstvo.

(2) Pitanja na usmenom dijelu postavlja ispitivač, a mogu pored ispitivača pitanja  postavljati i drugi članovi povjerenstva.

 

UTVRĐIVANJE OCJENE

 

Članak 135.

(1)Na kraju ispita povjerenstvo utvrđuje ocjenu.

(2) Članovi povjerenstva donose ocjenu većinom glasova.

(3) Donesenu ocjenu predsjednik povjerenstva dužan je učeniku neposredno priopćiti.

(4) Ocjena povjerenstva ne može biti niža od zaključene ocjene protiv koje je podnesen zahtjev za preispitivanje.

(5) Ako je povjerenstvo na ispitu utvrdilo prolaznu ocjenu, ocjena povjerenstva je konačna.

 

ZAPISNIK O ISPITU

 

Članak 136.

(1)O tijeku ispita vodi se zapisnik.

(2) Zapisnik se vodi za svakog učenika koji je pristupio ispitu.

(3) Zapisnik vodi razrednik, a potpisuju ga svi članovi povjerenstva.

 

SADRŽAJ ZAPISNIKA

 

Članak 137.

(1) U zapisnik se upisuje vrijeme održavanja ispita, osobni podaci o učeniku, pitanja na pismenom i usmenom dijelu ispita ocjene iz pismenog i usmenog dijela ispita i konačna ocjena.

(2) Zapisniku se prilažu i pisani radovi učenika.

(3) Zapisnici o ispitima i pisani radovi učenika čuvaju se u pismohrani Škole.

 

POPRAVNI ISPIT

 

Članak 138.

(1) Redovni učenik koji je na kraju nastavne godine ocijenjen iz najviše dva nastavna predmeta ocjenom nedovoljan, a kojem nakon dopunskog rada nije zaključena prolazna ocjena upućuje se na polaganje popravnog ispita.

(2) Učenici koji na kraju nastavne godine imaju ocjenu nedovoljan iz tri ili više nastavnih predmeta upućuju se na ponavljanje razreda.

(3) Na ponavljanje razreda upućuje se i učenik iz stavka 1.ovog članka koji nije položio popravne ispite.

 

POLAGANJA POPRAVNOG ISPITA I ROKOVI POLAGANJA

 

Članak 139.

(1) Popravni ispiti održavaju se krajem školske godine, a najkasnije do 25.08. tekuće godine.

(2) Popravni ispit polaže se pred povjerenstvom koje imenuje ravnatelj.

(3) Na polaganje popravnih ispita primjenjuju se članci 127. do 133. ovog statuta.

 

PREDMETNI I RAZREDNI ISPIT

 

Članak 140.

(1)Učenik koji zbog opravdanih razloga nije mogao pohađati nastavu i biti ocijenjen iz jednog ili više predmeta, razredno vijeće upućuje na polaganje predmetnog ili razrednog ispita.

(2) Pod opravdanim razlozima iz stavka 1. ovog članka smatraju se:

- bolest u dužem trajanju

- izvršavanje obveza prema aktima ovlaštenih državnih tijela

- drugi opravdani razlozi, koje kao takve ocijeni

(3) Na polaganje predmetnog ispita može biti upućen i učenik koji je opravdano izostao s nastave 30% i više od ukupnog fonda sati, a predmetni nastavnik ocijeni opravdanim i potrebnim polaganje predmetnog ispita.

 

ROKOVI POLAGANJA PREDMETNIH I RAZREDNIH ISPITA

 

Članak 141.

(1)Predmetni i razredni ispit organiziraju se na kraju nastave ili kasnije ako je to prijeko potrebno.

(2) Predmetni i razredni ispit učenik može polagati do početka iduće školske godine.

(3) Rokove polaganja ispita utvrđuje nastavničko vijeće.

 

POLAGANJE PREDMETNIH ISPITA I RZREDNOG ISPITA

 

Članak 142.

(1) Učenik iz članka 136. ovog statuta koji želi pristupiti polaganju predmetnog ili razrednog ispita , podnosi nastavničkom vijeću zahtjev za polaganje ispita.

(2) O zahtjevu učenika  odlučuje nastavničko vijeće, koje utvrđuje i rokove polaganja ispita.

(3) Predmetni  i razredni ispit polažu se pred povjerenstvom kojeg čine: predmetni nastavnik, sustručnjak i razrednik

 (4) Učenik ne može polagati više od dva ispita u jednom danu.

 

DODATNI ROKOVI

 

Članak 143.

(1) Učeniku koji na razrednom ispitu položi 2/3 potrebnih ispita ravnatelj može odobriti dodatni rok za polaganje preostalih ispita.

(2) Učeniku koji pravodobno zbog bolesti ili drugog opravdanog razloga ne pristupi popravnom, predmetnom ili razrednom ispitu, ravnatelj treba na njegov zahtjev osigurati polaganje ispita nakon prestanka razloga spriječenosti pristupanja ispitu.

(3) Novi rok iz stavka 1.i 2.ovog članka ne smije biti suprotan članku 137.ovog statuta.

 

DULJE TRAJANJE OBRAZOVANJA

 

Članak 144.

(1) Učenici koji imaju status kategoriziranog sportaša prema Zakonu o športu, daroviti učenici u umjetničkim područjima, učenici koji se pripremaju za međunarodna natjecanja te učenici koji ne završavaju obrazovanje zbog roditeljstva, iznimnih socijalnih, osobnih ili obiteljskih prilika te zbog bolesti mogu završiti obrazovanje u Školi pohađanjem nastave ili polaganjem ispita u vremenu za polovinu duljem od propisanog trajanja upisanog programa.

(2) Iznimno učenici iz st.1.ovog članka imaju pravo dva puta upisati svaki razred ukoliko iz opravdanih razloga nisu ispunili iz obrazovnog kurikuluma.

(3) O produljenju statusa redovitog  učenika iz stavka1. ovog članka, uz priloženu dokumentaciju nadležnih tijela, odlučuje ravnatelj Škole.

 

Članak 145.

Učeniku koji je iz opravdanih razloga prekinuo obrazovanje na više od dvije godine ravnatelj, na prijedlog nastavničkog vijeća i uz prethodno pribavljeno mišljenje Agencije za strukovno obrazovanje,određuje uvjete za nastavak obrazovanja i stjecanje kvalifikacije, ako je kurikulum izmijenjen u odnosu na kurikulum kvalifikacije koju je pohađao.

 

ZAVRŠNI RAD I DRŽAVNA MATURA

 

Članak 146.

(1) Srednjoškolsko obrazovanje učenika u strukovnim programima koji traju tri ili četiri godine završava izradom i obranom završnog rada, u organizaciji i provedbi Škole.

(2) Učenici iz stavka 1.ovog članka mogu polagati i državnu maturu, u provedbi Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja u suradnji sa Školom.

(3) Pripremne i druge radnje vezane uz organizaciju i provedbu državne mature u školi provodi školsko ispitno povjerenstvo koje čine ravnatelj škole, šest članova iz reda nastavnika, od kojih je jedan član ispitni koordinator .

(4) Sadržaj, uvjete, način i postupak polaganja državne mature te izrade i obrane završnog rada propisuje ministar znanosti, obrazovanja i sporta.

 

 

ISPRAVE O USPJEHU

 

Članak 147.

(1) Učeniku se na završetku svakog razreda izdaje razredna svjedodžba.

(2) Učeniku se na završetku srednje škole izdaje svjedodžba o završnom radu i svjedodžba o položenoj državnoj maturi, ako je učenik položio državnu maturu

(3) Učeniku koji se tijekom nastavne godine ispiše iz škole zbog odlaska u inozemstvo izdaje se na njegov zahtjev potvrda o uspjehu ( prijepis ocjena ) prema članku 159. ZUP-a.

 

POHVALE I NAGRADE

 

Članak 148.

Učenici koji postižu iznimne rezultate u ostvarivanju obrazovnog rada, vladanja te aktivnostima u školi i izvan nje mogu biti pohvaljeni i nagrađeni.

 

Članak 149.

Pohvale su:

 • pohvalnice (pismene pohvale), povelje, priznanja, plakete, diplome i sl.
 • usmene pohvale
 • priznanja u obliku medalja, prigodnih značaka, pokala i sl.

 

Članak 150.

(1)Nagrade su:

 • knjige, umjetničke slike, albumi, fotografije i sl. prigodni pokloni
 • sportski rekviziti, alati za rad, pribor za umjetničko stvaranje i sl.
 • novčane nagrade

(2) Sredstva za nagrde utvrđuju se financijskim planom Škole.

 

Članak 151.

Pohvale i nagrade iz članka 145. i 146. ovog statuta mogu se dodjeljivati pojedinačno, skupini, razredu i sl.

Članak 152.

Pohvale i nagrade mogu predlagati učenici, nastavnici, stručni suradnici, tijela škole.

 

Članak 153.

(1) Usmenu pohvalu izriče razrednik.

(2) Pisanu pohvalu učeniku daje razredno vijeće.

(3) Nagrade učeniku dodjeljuje nastavničko vijeće.

(4) Izgled i obrazac pisane pohvale utvrđuje  ravnatelj.

 

VII  PEDAGOŠKE MJERE

 

RZLOZI ZA IZRICANJA PEDAGOŠKIH MJERA

 

Članak 154.

Pedagoške mjere izriču se učenicima radi sprečavanja i otklanjanja negativnih pojava, nemarnog odnosa učenika prema odgojno-obrazovnom radu i učenju, kršenja kućnog reda, neprimjerenog i nasilničkog ponašanja, oštećivanja školske imovine i ponavljanja povreda dužnosti i obveza , ( u daljnjem tekstu: neprihvatljiva ponašanja učenika ).

 

 

VRSTE PEDAGOŠKIH MJERA

 

Članak 155.

(1) Pedagoške mjere zbog povreda dužnosti, neispunjenja obveza i nasilničkog ponašanja su:

- opomena

-ukor

-opomena pred isključenje

- isključenje iz škole.

(2) Pedagoške mjere izriču se za tekuću školsku godinu.

(3) Opomena, ukor i opomena pred isključenje su mjere upozorenja koje se ne izriču u upravnom postupku.

 

OPOMENA

 

Članak 156.

( 1 ) Pedagošku mjeru opomene  izriče razrednik nakon drugog evidentiranog lakšeg neprihvatljivog ponašanja učenika, kao i zbog neopravdanog izostanka s nastave više od 0,5% nastavnih sati od ukupnog broja sati u koje je trebao biti uključen tijekom nastavne godine.

(2) Lakšim neprihvatljivim ponašanjem smatra se: 

     -    ometanje odgojno obrazovnog rada( npr. izazivanje nereda, stvaranje buke, pričanje nakon usmene opomene nastavnika ili dovikivanje tijekom odgojno obrazovnog rada );

     -    onečišćenje školskog prostora i okoliša ( npr. bacanje smeća izvan koševa za otpatke ) ;

      -      oštećivanje imovine u prostorima škole ili na drugome mjestu gdje se održava odgojno-obrazovni rad nanošenjem manje štete( npr. šaranje, urezivanje u namještaj );

      -      nedopušteno korištenje informacijsko-komunikacijskih uređaja tijekom odgojno – obrazovnog rada;

      -      pomaganje ili poticanje ulaska neovlaštenih osoba u školski prostor;

      -      poticanje drugih učenika na neprihvatljiva ponašanja;

      -      uznemiravanje učenika ili radnika škole odnosno druge aktivnosti koje izazivaju nelagodu u drugih osoba, nakon što je učenik na to upozoren;

 •  korištenje nedopuštenih izvora podataka u svrhu prepisivanja.

  

UKOR

 

Članak 157.

( 1 ) Pedagošku mjeru ukora izriče razredno vijeće zbog težeg neprihvatljivog ponašanja učenika ili u slučaju neopravdanog izostanka s nastave više od 1 5 nastavnih sati od ukupnog broja sati u koje je trebao biti uključen tijekom nastavne godine.

( 2 ) Težim neprihvatljivim ponašanjem smatra se:

 • ometanje odgojno-obrazovnog rada na način da je onemogućeno njegovo daljnje izvođenje
 • povreda dostojanstva druge osobe omalovažavanjem, vrijeđanjem ili širenjem neistina i glasina o drugome učeniku ili radniku škole;
 • unošenje ili konzumiranje psihoaktivnih sredstava u prostor škole ili na drugo mjesto gdje se održava odgojno-obrazovni rad;
 • dovođenje ili pomaganje prilikom dolaska neovlaštenim osobama koje su nanijele štetu osobama ili imovini u prostoru škole ili na drugom mjestu gdje se održava odgojno-obrazovni rad;
 • namjerno uništavanje imovine nanošenjem veće štete u prostoru škole ili na drugome mjestu gdje se održava odgojno-obrazovni rad;
 • prikrivanjem nasilnih oblika ponašanja;
 • udaranje, sudjelovanje u tučnjavi i druga ponašanja koja mogu ugroziti sigurnost samog učenika ili druge osobe, ali bez težih posljedica;
 • korištenje i zlouporaba podataka drugog učenika iz pedagoške dokumentacije;
 • klađenje ili kockanje u prostorima škole ili na drugom mjestu gdje se održava odgojno-obrazovni rad;
 • prisvajanje tuđe stvari.

 

OPOMENA PRED ISKLJUČENJE

 

Članak 158.

( 1 ) Opomenu pred isključenje učeniku izriče nastavničko vijeće zbog teškog neprihvatljivog ponašanja učenika ili neopravdanog izostanka s nastave više od 1,5% nastavnih sati od ukupnog broja sati u koje je trebao biti uključen tijekom nastavne godine.

( 2 ) Teškom neprihvatljivim ponašanjem smatra se:

 • izazivanje i poticanje nasilnog ponašanja ( npr. prenošenje netočnih informacija koje su povod za nasilno ponašanje, skandiranje prije ili tijekom nasilnog ponašanja, snimanje događaja koji uključuje nasilno ponašanje i slična ponašanja );
 • nasilno ponašanje koje nije rezultiralo težim posljedicama;
 • krivotvorenje ispričnica ili ispitnih materijala;
 • neovlašteno korištenje tuđih podataka za pristup elektroničkim bazama podataka škole, bez njihove izmjene;
 • krađa tuđe stvari;
 • poticanje grupnog govora mržnje;
 • uništavanje službene dokumentacije škole;
 • prisila drugog učenika na neprihvatljivo ponašanje ili iznuda drugog učenika ( npr. iznuđivanje novca );
 • unošenje oružja i opasnih predmeta u prostor škole ili drugdje gdje se održava odgojno-obrazovni rad.

 

ISKLJUČENJE IZ ŠKOLE

 

Članak 159.

 1. Pedagošku mjeru isključenja iz škole učeniku izriče ravnatelj, na temelju obavijesti nastavničkog vijeća, zbog osobito teškog neprihvatljivog ponašanja učenika ili u slučaju da je učenik neopravdano izostao više od 2% nastavnih sati od ukupnog broja sati u koje je trebao biti uključen tijekom nastavne godine.
 2. Osobito teškim neprihvatljivim ponašanjem smatra se:
 • krivotvorenje pisane ili elektroničke službene dokumentacije škole;
 • objavljivanje materijala elektroničkim ili drugim putem, a koji za posljedicu imaju povredu ugleda, časti i dostojanstva druge osobe;
 • teška krađa, odnosno krađa počinjena na opasan ili drzak način, obijanjem,provaljivanjem ili svladavanjem prepreka da se dođe do stvari;
 • ugrožavanje sigurnosti učenika ili radnika škole korištenjem oružja ili opasnih predmeta u prostoru škole ili na drugome mjestu gdje se održava odgojno-obrazovni rad;
 • nasilno ponašanje koje je rezultiralo teškim emocionalnim ili fizičkim posljedicama za drugu osobu.
 1. Do završetka postupka izricanja pedagoške mjere isključenja iz škole ravnatelj može     učenika privremeno udaljiti iz odgojno-obrazovnog procesa do donošenja odluke o izricanju pedagoške mjere, ali ne duže od osam (8) dana, o čemu je dužan obavijestiti pisanim putem roditelje i nadležni centar za socijalnu skrb.

Protiv ovog rješenja ne može se izjaviti žalba, već se može pokrenuti upravni spor tužbom kod nadležnog upravnog suda u roku od 30 dana  od dana dostave rješenja.

      (4) Učenik kome je izrečena pedagoška mjera isključenja iz škole ima pravo polagati razredni ispit.

 

Članak 160.

(1 ) Učeniku kome je već izrečena pedagoška mjera opomene i ukora ponavlja se prethodno izrečena pedagoška mjera u slučaju neprihvatljivog ponašanja manje ili iste težine za koje mu još nije izrečena pedagoška mjera.

 Ista pedagoška mjera može se izreći najviše dva puta tijekom školske godine.

U slučaju da se učenik ponovno neprihvatljivo ponaša, izriče se pedagoška mjera sljedeće težine.

( 2 ) Učeniku kome je već izrečena pedagoška mjera opomene ili ukora izriče se sljedeća teža mjera u slučaju ponavljanja neprihvatljivog ponašanja za koju mu je već izrečena pedagoška mjera.

(3 ) Učeniku kome je već izrečena pedagoška mjera opomena pred isključenje izriče se pedagoška mjera isključenje iz škole u slučaju bilo kojeg teškog neprihvatljivog ponašanja , odnosno dva lakša ili teža neprihvatljiva ponašanja.

 

 

NEOPRAVDANI IZOSTANCI

 

Članak 161.

( 1 ) Neopravdanim izostankom smatra se izostanak s nastave  za koji razredniku nije dostavljena liječnička ispričnica ili ispričnica nadležne institucije, koju je potpisao roditelj.

( 2 ) Neopravdanim izostankom ne smatra se izostanak s nastave za koji je roditelj unaprijed tražio i dobio odobrenje i to:

 • u hitnim slučajevima usmeno od nastavnika , za izostanak s njegova sata;
 • pisano od razrednika za izostanak do 3 radna dana, od ravnatelja za izostanak do 7 radnih dana i nastavničkog vijeća za izostanak do 15 radnih dana.

 

 

ROKOVI ZA IZRICANJE PEDAGOŠKIH MJERA

 

Članak 162.

( 1 ) Pedagoška mjera opomene i ukora mora se izreći najkasnije u roku od 15 dana od dana saznanja za neprihvatljivo ponašanje učenika zbog kojeg se izriče.

( 2 ) Pedagoška mjera opomena pred isključenje učenika mora se izreći najkasnije u roku od 30 dana od dana saznanja za neprihvatljivo ponašanje učenika zbog kojeg se izriče.

( 3 ) Pedagoška mjeru isključenja iz škole mora se izreći najkasnije u roku od 60 dana od dana saznanja za neprihvatljivo ponašanje učenika zbog kojeg se izriče.

( 4 ) Pedagoška mjera mora se izreći u roku od 15 dana ako je učenik rješenjem ravnatelja privremeno usaljen iz odgojno-obrazovnog procesa.

Vrijeme udaljenja iz odgojno obrazovnog procesa ne smatra se neopravdanim izostankom učenika.

 

 

PRIMJENA ZAKONA O OPĆEM UPRAVNOM POSTUPKU

 

Članak 163.

(1) Na pokretanje postupka, vođenje postupka i izricanje pedagoških mjera opomene, ukora, opomene pred isključenje ne primjenjuju se odredbe Zakona o općem upravnom postupku.

(2) Kod utvrđivanja činjeničnog stanja ovlašteno tijelo treba voditi računa o učenikovu razvoju, obiteljskim i drugim okolnostima u kojima se učenik nalazi.

 

 

NAČELO OSOBNOSTI I ZABRANA DISKRIMINACIJE

 

Članak 164.

(1) Kod izricanja pedagoških mjera ovlaštena tijela dužna su voditi računa o mentalnoj i socijalnoj zrelosti učenika, općem stanju, osjetljivosti i drugim okolnostima koje utječu na njegov razvoj.

(2) Izricanje pedagoških mjera ne smije biti posljedica osvete, zastrašivanja, ponižavanja učenika niti povrjeda njegove osobnosti.

 

 

DONOŠENJE RJEŠENJA

 

Članak 165.

(1) Nakon provedenog postupka za izricanje pedagoške mjere ovlašteno tijelo može postupak obustaviti ili izreći odgovarajuću pedagošku mjeru. U jednom se postupku može izreći samo jedna pedagoška mjera.

(2) Pedagoška mjera izriče se rješenjem.

(3) Rješenjem o pedagoškoj mjeri isključenja iz škole mora se utvrditi pravo učenika na polaganje razrednog ispita.

 

PRAVO ŽALBE

 

Članak 166.

(1)Protiv rješenja o izrečenoj pedagoškoj mjeri učenik, roditelj i skrbnik imaju pravo žalbe.

(2) Žalba se podnosi tijelu koje je donijelo rješenje u roku od 15 dana od dana primitka rješenja o izrečenoj pedagoškoj mjeri.

(3) Žalba odgađa izvršenje rješenja o izrečenoj pedagoškoj mjeri.

 

Članak 167.

(1) O žalbi protiv rješenja o izrečenoj pedagoškoj mjeri opomene , ukora i opomene pred isključenje odlučuje Ravnatelj škole.

(2) O žalbi protiv rješenja o  pedagoškoj mjeri isključenja iz škole odlučuje Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta.

 

Članak 168.

(1) Tijela škole koja rješavaju u žalbenom postupku dužna su provesti postupak i donijeti rješenje što prije, a najkasnije u roku od 60 dana od dana primitka žalbe.

(2) Tijelo koje rješava o žalbi može rješenje o izrečenoj mjeri potvrditi, poništiti, ukinuti ili zamijeniti blažom mjerom.

(3) Rješenje žalbenog tijela je konačno.

 

Članak 169.

(1) Izvršno rješenje o pedagoškoj mjeri provodi razrednik, odnosno ravnatelj, u roku od 8 dana od dana izvršnosti.

(2) Izvršne pedagoške mjere unose se u pedagošku dokumentaciju, osim u svjedodžbu.

 

 

PRAĆENJE UČINKA PEDAGOŠKIH MJERA

 

Članak 170.

Tijela ovlaštena za donošenje i izvršenje pedagoških mjera dužna su nakon izrečene pedagoške mjere pratiti uspjeh i ponašanje učenika i svojom aktivnosti nastojati da učenik ispravno hvati misao izrečene pedagoške mjere.

 

VIII  TIJELA RAZREDNOG ODJELA I VIJEĆE UČENIKA

 

TIJELA RAZREDNOG ODJELA

 

Članak 171.

(1) Učenici razrednog odjela na početku nastavne godine iz svojih redova biraju predsjednika, zamjenika predsjednika i blagajnika razrednog odjela, za tekuću školsku godinu.

(2) Za predsjednika, zamjenika predsjednika razrednog odjela i blagajnika izabrani su učenici koji su dobili najveći broj nazočnih učenika.

(3) Glasuje se javno, dizanjem ruke.

(4) Postupkom izbora rukovodi razrednik.

 

Članak 172.

(1) Predsjednik razrednog odjela predstavlja razredni odjel, štiti i promiče interese učenika razrednog odjela u Školi.

(2) Zamjenik predsjednika razrednog odjela zamjenjuje predsjednika u slučaju njegove spriječenosti ili odsutnosti.

(3) Blagajnik razrednog odjela prikuplja i čuva novac koji mu učenici daju za ostvarivanje aktivnosti razrednog odjela. Prikupljeni novac blagajnik predaje razredniku ili blagajniku škole. O predaji novca mora mu se izdati potvrda.

 

VIJEĆE UČENIKA

 

Članak 173.

(1) Svi predsjednici razrednih odjela čine vijeće učenika Škole.

(2) Konstituirajuću sjednicu vijeća učenika saziva ravnatelj. Ravnatelj rukovodi radom konstituirajuće sjednice do izbora predsjednika vijeća učenika.

(3) Članovi vijeća učenika između sebe biraju predsjednika vijeća učenika.

(4) Za predsjednika vijeća učenika izabran je učenik koji dobije najveći broj nazočnih članova vijeća učenika.

(5) Glasuje se javno, dizanjem ruke.

(6) O izboru predsjednika vijeća učenika vodi se zapisnik.

 

OVLASTI VIJEĆA UČENIKA

 

Članak 174.

 

Vijeće učenika:

 • priprema i daje prijedlog tijelima Škole o pitanjima važnim za učenike, njihov rad i rezultate u obrazovanju
 • izvješćuje pravobranitelja za djecu o problemima učenika
 • predlaže osnivanje učeničkih klubova i udruga
 • predlaže mjere poboljšanja uvjeta rada u Školi
 • predlaže kandidate za općinski, gradski i županijski savjet mladih
 • surađuje kod donošenja kućnog reda
 • pomaže učenicima u izvršenju školskih i izvanškolskih obveza
 • skrbi o socijalnoj i zdravstvenoj zaštiti učenika
 • obavlja druge poslove određene ovim statutom i drugim aktima Škole.

 

NAZOČNOST NA SJEDNICAMA ŠKOLSKIH TIJELA

 

Članak 175.

(1) Predsjednik vijeća učenika sudjeluje u radu školskih tijela kada se odlučuje o pravima i obvezama učenika.

(2) Školski odbor, nastavničko i razredno vijeće dužni su pozvati predstavnika vijeća učenika na sjednicu na kojoj raspravljaju o pravima i obvezama učenika.

 

 

IX  RODITELJI I SKRBNICI

 

SURADNJA S RODITELJIMA

 

Članak 176.

Radi što uspješnijeg ostvarivanja odgojno-obrazovne djelatnosti Škola surađuje s roditeljima putem roditeljskih sastanaka i izvješćivanjem roditelja o učenikovim postignućima te na drugi primjeren način.

 

RODITELJSKI SASTANCI

 

Članak 177.

(1) Škola saziva opće, razredne i roditeljske sastanke razrednog odjela.

(2) Opći i razredni roditeljski sastanci sazivaju se prema potrebi.

(3) Roditeljski sastanci razrednog odjela sazivaju se tijekom nastavne godine.

 

 

ODGOVORNOST RODITELJA

 

Članak 178.

 1. Roditelji, odnosno skrbnici odgovorni su za učenikovo redovito pohađanje nastave.

Roditelji su dužni izostanke učenika opravdati osobno u Školi ili pisanim putem ukoliko nije dostavljena ispričnica  iz članka 157.st.1. ovog Statuta u trajanju od najviše 3 radna dana, koji ne mogu biti uzastopni, najkasnije drugi dan nakon izostanka djeteta.

(3) Roditelji, odnosno skrbnici obvezni su Školi nadoknaditi štetu koju učenik učini za vrijeme boravka u Školi, na izletu ili ekskurziji, u skladu s općim propisima obveznog prava.

 

OBVEZE RODITELJA

 

Članak 179.

(1) Roditelji, odnosno skrbnici dužni su ispunjavati svoje obveze prema Školi koje se odnose na ostvarivanje nastavnog plana i programa. Ostale obveze roditelji, odnosno skrbnici mogu preuzimati u dogovoru sa Školom.

(2) U skladu s aktima školskog odbora i ravnatelja i svojim interesima , roditelji sudjeluju u osiguranju sredstava koja se odnose na troškove:

 - nadoknade oštećenih i izgubljenih knjiga za vrijeme posudbe

- školskih izleta i ekskurzija

- kino predstava

- kazališnih predstava

- priredaba i natjecanja

- rada učeničkih klubova i društava

- posjeta sajmovima i muzejima

 

VIJEĆE RODITELJA

 

Članak 180.

(1) U Školi se utemeljuje vijeće roditelja.

(2) Vijeće roditelja čine predstavnici roditelja učenika Škole.

 

 

IZBOR ČLANOVA

 

Članak 181.

(1) Roditelji učenika na roditeljskom sastanku razrednih odjela iz svojih redova, na početku školske godine, biraju za tekuću školsku godinu jednog predstavnika u vijeće roditelja Škole.

(2) Za predstavnika roditelja učenika razrednog odjela u vijeće roditelja izabran je roditelj koji je dobio najveći broj glasova nazočnih roditelja.

(3) Glasuje se javno, dizanjem ruke.

(4) Postupkom izbora predstavnika razrednog odjela u vijeće roditelja rukovodi razrednik.

 

Članak 182.

(1) O izborima predstavnika roditelja u vijeće roditelja vodi se zapisnik.

(2) Zapisnik o provedenim izborima, sa imenom izabranog predstavnika roditelja u vijeće roditelja , dostavlja se u roku od 3 dana ravnatelju Škole.

(3) Ravnatelj Škole saziva konstituirajuću sjednicu vijeća roditelja i njome predsjedava do izbora predsjednika i zamjenika predsjednika vijeća roditelja.

(4) Na konstituirajućoj sjednici se utvrđuje mandat izabranih članova vijeća roditelja i bira predsjednik i zamjenik predsjednika vijeća roditelja, između članova vijeća, javnim glasovanjem.

 

 

OVLASTI VIJEĆA RODITELJA

 

Članak 183.

Vijeće roditelja raspravlja o pitanjima značajnim za život i rad Škole, te daje mišljenja i prijedloge:

 • u svezi s prijedlogom i realizacijom školskog kurikuluma i godišnjeg plana i programa rada
 • u svezi s radnim vremenom Škole, početkom i završetkom nastave, te drugim oblicima odgojno-obrazovnog rada
 • u svezi s organiziranjem izleta, ekskurzija, sportskih natjecanja i kulturnih manifestacija
 • u svezi s vladanjem i ponašanjem učenika u Školi i izvan nje
 • u svezi s osnivanjem i djelatnosti učeničkih udruga, te sudjelovanjem učenika u njihovu radu
 • u svezi s pritužbama na obrazovni rad
 • u vezi s unapređenjem obrazovnog rada, uspjehom učenika u obrazovnom radu, izvanškolskim i izvannastavnim aktivnostima, te
 • obavlja druge poslove prema odredbama ovog statuta i drugih općih akata Škole.

 

X   JAVNOST  RADA

 

OBILJEŽJE JAVNOSTI RADA

 

Članak 184.

(1)Rad škole i njezinih tijela je javan. Javnost rada ostvaruje se osobito:

- izvješćivanjem radnika, učenika, roditelja, građana i pravnih osoba o uvjetima i načinu pružanja usluga na mrežnim stranicama Škole i oglasnim pločama Škole

- obavijestima o sjednicama upravnog i stručnih tijela škole i školskih vijeća na mrežnim stranicama škole i oglasnim pločama Škole

- podnošenjem izvješća ovlaštenim upravnim tijelima i osnivaču o rezultatima odgojno-obrazovnog rada Škole

- objavljivanjem općih i pojedinačnih akata Škole, koji su u svezi s djelatnošću Škole na mrežnim stranicama škole i oglasnim pločama Škole.

 

 

XI  POSLOVNA TAJNA

 

STRUKTURA POSLOVNE TAJNE

 

Članak 185.

Poslovnom tajnom smatraju se osobito:

 • podaci sadržani u molbama, zahtjevima i prijedlozima građana i pravnih osoba upućenih Školi
 • osobni podaci o učenicima i radnicima Škole
 • podaci sadržani u prilozima uz molbe žalbe,zahtjeve i prijedloge
 • podaci o poslovnim rezultatima
 • podaci koji su kao poslovna tajna određeni zakonom i drugim propisima ili koje kao takve odredi ravnatelj.

 

 

 

ČUVANJE POSLOVNE TAJNE

 

Članak 186.

(1) Podatke i isprave koje se smatraju poslovnom tajnom, dužni su čuvati svi radnici, bez obzira na koji su način saznali za te podatke ili isprave.

(2) Obveza čuvanja poslovne tajne obvezuje radnike i nakon prestanka rada u Školi.

(3) Obveza čuvanja poslovne tajne ne odnosi se na davanje podataka u sudskom i upravom postupku.

 

XII  ZAŠTITA OSOBNIH  PODATAKA

 

PRIKUPLJANJE I OBRADA OSOBNIH PODATAKA

 

Članak 187.

(1) Osobni podaci fizičkih osoba mogu se u školi prikupljati u svrhu s kojom je davatelj podataka upoznat, koja je izrijekom propisna i u skladu sa zakonom, a mogu se dalje obrađivati samo u svrhu za koju su prikupljeni, odnosno u svrhu koja je podudarna sa svrhom prikupljanja.

(2) U Školi se mogu obrađivati osobni podaci samo uz uvjete određene zakonom i drugim propisima.

(3) Osobni podaci moraju se obrađivati zakonito i pošteno.

 

SLUČAJEVI PRIKUPLJANJA I OBRADE OSOBNIH PODATAKA

 

Članak 188.

(1) Osobni podaci smiju se u Školi prikupljati i dalje obrađivati:

 - u slučajevima određenim zakonom

- uz privolu ispitanika u svrhu za koju je ispitanik dao privolu

- u svrhu izvršavanja zakonskih obveza Škole

- u svrhu sklapanja i izvršavanja ugovora u kojem je ispitanik stranka

- u svrhu zaštite života ili tjelesnog integriteta ispitanika ili druge osobe u slučaju kada ispitanik fizički ili pravno nije u mogućnosti dati svoj pristanak

- ako je obrada podataka nužna radi ispunjenja zadataka koji se izvršavaju u javnom interesu ili u izvršavanju javnih ovlasti Škole ili treće strane kojoj se podaci dostavljaju

- ako je obrada podataka prijeko potrebna u svrhu zakonitog interesa Škole ili treće strane kojoj se podaci otkrivaju, osim ako prevladavaju interesi zaštite temeljnih prava i sloboda ispitanika

- kada je ispitanik sam objavio osobne podatke.

(2) Osobni podaci koji se odnose na učenike i malodobne osobe mogu se prikupljati i obrađivati u skladu sa zakonom uz posebne propisane mjere zaštite.

(3) Osobne podatke mogu u Školi prikupljati i obrađivati samo za to ovlaštene osobe.

(4) Ravnatelj može ugovorom pojedine poslove u svezi s obradom osobnih podataka povjeriti drugoj pravnoj ili fizičkoj osobi.

 

ZABRANA PRIKUPLJANJA I OBRADE OSOBNIH PODATAKA

 

Članak 189.

(1) U Školi je zabranjeno prikupljati i dalje obrađivati osobne podatke koji se odnose na rasno ili etničko podrijetlo, politička stajališta, vjerska i druga uvjerenja, zdravlje i spolni život i osobne podatke o kaznenim i prekršajnom postupku.

(2) Iznimno podaci iz stavka 1. ovog članka mogu se prikupljati i dalje obrađivati:

- uz privolu ispitanika

- kada je prikupljanje i obrada podataka potrebna radi izvršavanja prava i obveza koje Škola   ima prema posebnim propisima

- kada je obrada prijeko potrebna radi zaštite života ili tjelesnog integriteta ispitanika i druge osobe kada ispitanik zbog fizičkih ili pravnih razloga nije u mogućnosti dati svoju dozvolu

- kada se obrada provodi u okviru djelatnosti Škole pod uvjetom da se obrada odnosi izrijekom na učenike i radnike Škole i da podaci ne budu otkriveni trećoj strani bez pristanka ispitanika

- kada je obrada podataka potrebna radi uspostave ostvarenja ili zaštite potraživanja propisanih zakonom

- kada je ispitanik objavio osobne podatke

(3) U slučajevima iz stavka 1.ovog članka obrada podataka mora biti posebno označena i zaštićena.

 

OVLAŠTENI RADNIK ZA ZAŠTITU  OSOBNIH PODATAKA

 

Članak 190.

(1) Ravnatelj je ovlašten imenovati osobu za zaštitu osobnih podataka.

(2) Radnik iz stavka 1. ovog članka:

- skrbi o zakonitosti obrade osobnih podataka

- upozorava tijela i radnike škole na primjenu propisa o zaštiti osobnih podataka

- upoznaje sve koji obrađuju osobne podatke s njihovim zakonskim obvezama zaštite osobnih podataka

- daje mišljenje smatra li se pojedini skup osobnih podataka zbirkom osobnih podataka

- daje prijedloge i preporuke za unapređenje zaštite osobnih podataka.

(3) Ravnatelj ne može imenovati radnika za zaštitu osobnih podataka protiv koga se vodi postupak zbog ili mu je izrečena mjera zbog povrede radne obveze ili etičkog kodeksa.

(4) O imenovanom radniku iz stavka 1. ovog članka ravnatelj treba izvijestiti Agenciju za zaštitu osobnih podataka, u roku od mjesec dana od dana imenovanja.

 

DAVANJE NA KORIŠTENJE OSOBNIH PODATAKA TREĆIMA

 

Članak 191.

(1)Škola može dati na korištenje osobne podatke drugim primateljima samo na temelju pisanog zahtjeva kada je to potrebno radi obavljanja poslova u okviru zakonom utvrđene djelatnosti podnositelja zahtjeva.

(2) Pisani zahtjev iz stavka 1.ovog članka mora sadržavati svrhu i pravni temelj za korištenje osobnih podataka koji se traže.

(3) O zahtjevu za korištenjem osobnih podataka odlučuje radnik iz članka 183. ovog statuta.

 

 

XIII  OSTVARIVANJE PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA

 

NAČIN DAVANJA INFORMACIJA

 

Članak 192.

Škola će omogućiti pristup informacijama koje posjeduje, kojima raspolaže ili koje nadzire:

1. pravodobnim objavljivanjem informacija o svome radu na svojim mrežnim stranicama, oglasnim pločama ili u javnim glasilima

2. davanjem informacija korisniku koji je podnio zahtjev na jedan od slijedećih načina:

 • neposrednim davanjem informacije
 • pisanim putem
 • uvidom u pismena i preslikom pismena koje sadrži traženu informaciju
 • dostavom preslike pismena koje sadrži traženu informaciju
 • na drugi prikladan način.

 

ZAHTJEV ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA  PRISTUP  INFORMACIJAMA

I RJEŠAVANJE ZAHTJEVA

 

Članak 193.

Škola će omogućiti pristup informaciji korisniku na temelju njegova pisanog zahtjeva.

 

Članak 194.

(1) Na temelju pisanog zahtjeva korisniku će se omogućiti pristup informaciji najkasnije 15 dana od dana podnošenja zahtjev.

(2) Škola će odbiti zahtjev korisnika:

- kada postoje razlozi koji ograničavaju pristup informacijama

- ako nema mogućnosti za dopunu ili ispravak informacije

- ako se traži informacija koja nema obilježje informacije propisane Zakonom.

(3) Škola će odbaciti zahtjev ako ne posjeduje informaciju i nema saznanja gdje se informacija nalazi.

(4) O odbijanju ili odbacivanju zahtjeva iz stavka 2. i 3.ovog članka odlučuje se rješenjem.

(5) Protiv rješenja iz stavka 4. ovog članka korisnik može izjaviti žalbu povjereniku za informiranje u roku od 15 dana od dana dostave rješenja.

 

Članak 195.

(1) Ravnatelj je ovlašten odrediti radnika Škole, koji je mjerodavan za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama.

 

Članak 196.

Kod davanja informacija Škola ne naplaćuje upravne pristojbe, već samo nadoknadu stvarnih troškova, čiju visinu utvrđuje školski odbor., osim ako je drugačije utvrđeno zakonom.

 

XIV ZAŠTITA OKOLIŠA

 

ZAŠTITA OKOLIŠA

 

Članak 197.

(1)Radnici Škole trebaju svakodnevno osiguravati uvjete za čuvanje i razvoj prirodnih i radom stvorenih vrijednosti čovjekova okoliša te sprječavati i otklanjati štetne posljedice koje zagađivanjem zraka, tla ili vode, bukom ili na drugi način ugrožavaju te vrijednosti ili dovode u opasnost život ili zdravlje ljudi.

(2) Zaštita čovjekova okoliša razumijeva zajedničko djelovanje radnika i učenika Škole i građana na čijem području Škola djeluje.

 

OBVEZE NASTAVNIKA I PROGRAMI RADA

 

Članak 198.

(1) Nastavnici su dužni neprestano prosvjećivati učenike u svezi s čuvanjem i zaštitom čovjekova okoliša.

(2) Program rada škole u provođenju zaštite čovjekova okoliša sastavni je dio godišnjeg plana i programa rada Škole.

 

XV  IMOVINA ŠKOLE I FINANCIJSKO POSLOVANJE

 

IMOVINA ŠKOLE

 

Članak 199.

Imovinu škole čine nekretnine, pokretnine, potraživanja i novac. O imovini škole dužni su se skrbiti svi radnici škole.

 

PRIBAVLJANJE, KORIŠTENJE SREDSTAVA I FINNCIJSKI PLAN

 

Članak 200.

(1) Za obavljanje djelatnosti Škola osigurava sredstva iz državnog proračuna, proračuna jedinica lokalne i područne samouprave, od roditelja učenika, od prodaje roba i usluga, te donacija.

(2) Sredstva za obavljanje djelatnosti utvrđuju se i raspoređuju financijskim planom.

(3) Financijski plan i obračun financijskog plana donosi školski odbor.

 

Članak 201.

 

(1) Dobit koju Škola ostvari dužna je uporabiti za obavljanje i razvoj svoje djelatnosti.

(2) Ako Škola posluje s gubitkom gubitak će se namiriti u skladu s odlukom osnivača.

 

XVI  ŠKOLSKA VIJEĆA

 

RAD ŠKOLSKIH VIJEĆA

 

Članak 202.

(1) Nastavničko vijeće, razredno vijeće, vijeće roditelja i vijeće učenika (u daljem tekstu:vijeće) rade na sjednicama.

(2) Sjednice vijeća održavaju se po potrebi.

(3) Pravo nazočnosti na sjednici vijeća imaju članovi vijeća, ravnatelj i osobe koje predsjednik vijeća pozove na sjednicu.

 

SJEDNICE ŠKOLSKIH VIJEĆA I ODLUČIVANJE

 

Članak 203.

(1) Sjednica vijeća može se održati i vijeće može pravovaljano odlučivati ako je na sjednici nazočna većina ukupnog broja članova vijeća.

(2) Vijeće odlučuje većinom glasova nazočnih članova , osim kada je zakonom određeno drugačije.

(3) Vijeće odlučuje javnim glasovanjem, dizanjem ruke za ili protiv prijedloga o kojem odlučuju.

(4) Vijeće odlučuje tajnim glasovanjem tako da na glasačkom listiću zaokruže redni broj ispred osobe ili prijedloga za koji se glasuje.

(5) O radu vijeća na sjednici vodi se zapisnik. Zapisnik potpisuju predsjedavatelj sjednice i zapisničar.

(6) Rad vijeća uređuje se poslovnikom.

 

XVII  OPĆI I POJEDINAČNI AKTI ŠKOLE

 

OPĆI AKTI

 

Članak 204.

Opći akti Škole su:

 • statut
 • pravilnik
 • poslovnik
 • odluke kojima se na opći način uređuju odnosi u Školi.

 

POPIS OPĆIH AKATA

 

Članak 205.

Pored statuta Škola ima slijedeće  opće akte:

 • pravilnik o radu
 • pravilnik o načinu i postupku zapošljavanja
 • pravilnik o zaštiti na radu
 • pravilnik o zaštiti od požara
 • pravilnik o radu školske knjižnice
 • pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva
 • kućni red
 • etički kodeks neposrednih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti
 • poslovnik o radu školskih vijeća
 • pravilnik o uvjetima i postupcima pohvaljivanja i nagrađivanja učenika

 

PREDLAGANJE I DONOŠENJE OPĆIH AKATA

 

Članak 206.

(1) Inicijativu za donošenje općih akata, njihovih izmjena i dopuna može dati svaki član školskog odbora, a prijedlog općih akata daje ravnatelj.

(2) Opće akte donosi školski odbor.

(3) Opći akti objavljuju se na oglasnoj ploči škole i mrežnim stranicama Škole.

(4) Opći akt stupa na snagu osmog dana od dna objave na oglasnoj ploči Škole, ako nije pojedinačnim aktom drugačije određeno.

(5) Opći akt primjenjuje se od dana stupanja na snagu, ako aktom  nije drugačije određeno.

 

 

PRAVO  UVIDA U ODREDBE OPĆIH AKATA

 

Članak 207.

(1) Opći akti ne mogu se iznositi izvan prostora Škole.

(2) Na pravo uvida u odredbe općih akata primjenjuju se odredbe članka 185 ovog statuta.

 

POJEDINAČNI AKTI

 

Članak 208.

(1) Pojedinačne akte ,kojima se odlučuje o pojedinim pravima i obvezama učenika i radnika, donose školski odbor, školska vijeća i ravnatelj škole.

(2) Pojedinačni akti stupaju na snagu i izvršavaju se nakon donošenja, osim ako provođenje tih akata nije uvjetovano konačnošću akta, nastupom određenih činjenica ili istekom određenog roka.

 

TUMAČENJE ODREDABA OPĆIH AKATA I NADZOR

 

Članak 209.

(1) Autentično tumačenje odredaba općih akata daje školski odbor.

(2) Nadzor nad zakonitošću  rada i provođenju općih akata obavlja ured državne uprave  Vukovarsko srijemske županije.

 

XVIII  PEDAGOŠKA DOKUMENTACIJA

 

Članak 210.

(1) Škola je obvezna voditi pedagošku dokumentaciju i evidenciju o učenicima, praćenju nastave i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada, upisu i ispisu učenika, ocjenjivanju i uspjehu učenika, pedagoškim mjerama i ispitima, evidenciju o zaključenim ugovorima o provedbi praktične nastave i vježbi kod poslodavca, ko i drugu pedagošku dokumentaciju predviđenu Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

(2) Evidencija o obavljanju praktične nastave obvezno mora sadržavati podatke o poslodavcima, kod kojih učenici obavljaju praktičnu nastavu i vježbe,dokumentaciju o zdravstvenoj sposobnosti učenika, dokaz o osposobljenosti za rad na siguran način, ugovor s poslodavcem, evidenciju ispunjenja ugovornih obveza, kao i evidenciju o ispunjenju toga dijela kurikuluma.

(3) Za organizaciju i kontrolu provođenja praktične nastave kod poslodavaca ravnatelj zadužuje nastavnika-voditelja praktične nastave, koji obavlja slijedeće poslove:

- tehničke suradnje oko prikupljanja ugovora o provođenju praktične nastave

- voditi evidenciju iz članka 39. Zakona o strukovnom obrazovanju

- prikupljati potrebnu dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta za provođenje praktične nastave

- kontrolirati mjere zaštite na radu kod poslodavca u tijeku provođenja praktične nastave

- kontrolirati ispunjenje ugovornih obveza učenika i poslodavca

- kontrolirati ostvarivanje kurikuluma

(4) Nastavnik-voditelj praktične nastave dužan je s cjelokupnom dokumentacijom upoznati pedagoga Škole i skupa s njim redovito izvješćivati ravnatelja Škole o svemu bitnom za provođenje praktične nastave kod poslodavca.

 

XIX   PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 211.

 

 (1) Ovaj statut stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Škole.

 (2) Stupanjem na snagu ovog statuta prestaje važiti Statut Škole od 28.09.2017. godine.

 

                                                    Predsjednica školskog odbora

                                                    Sanja Rašić, dipl.ing.

Ovaj statut objavljen je na oglasnoj ploči Škole dana 06.05.2019., a stupa na snagu dana 14.05.2019.god.                                                                         

 

                                                     Ravnatelj škole:

                                                     Đorđe Lukić,prof.                   

 

 

 

 

 

 

 

 


FILM o našoj školi

      

Tražilica


Napredno pretraživanje
Traži
Školsko zvono
  I. smjena II. smjena
1. 07.00-7.45 13.10-13.55
2. 07.50-8.35 14.00-14.45
3. 08.40-09.25 14.50-15.35
  Veliki odmor Veliki odmor
4. 09.40-10.25 15.50-16.35
5. 10.30-11.15 16.40-17.25
6. 11.20-12.05 17.30-18.15
7. 12.10-12.50 18.20-19.00

slobodne aktivnosti 

  I. smjena II. smjena
1. 7.00-7.40 13.50-14.30
2. 7.45-8.25 14.35-15.15
3. 8.30-9.10 15.20-16.00
  Veliki odmor Veliki odmor
4. 9.20-10.00 16.10-16.50
5. 10.05-10.45 16.55-17.35
6. 10.50-11.30 17.40-18.20
7. 11.35-12.15 18.25-19.00

VIRTUALNA KNJIŽNICA NAŠE ŠKOLE

 Radno vrijeme školske knjižnice:

ponedjeljak, srijeda i petak

od 7:00 do 13:00

utorak i četvrtak

od 13:00 do 19:00

on-line katalog školske knjižnice

Korisni linkovi
 > e-Usmjeravanje
 > CISOK
 > HZZ

Virtualne učionice

CMS za škole logo
Tehnička škola Nikole Tesle Vukovar / Blage Zadre 4, HR-32010 Vukovar / ss-tehnicka-ntesla-vu.skole.hr / ured@ss-tehnicka-ntesla-vu.skole.hr
preskoči na navigaciju