preskoči na sadržaj

Tehnička škola Nikole Tesle Vukovar

VUPIK - oglas za posao

Static HTML

Uvjeti poslovanja

TEHNIČKA ŠKOLA NIKOLE TESLE

Vukovar, Blage Zadre 4

TEL:032/423-025

Fax:032/421-619

OIB:95357518429; MB:1417835

 

 

UČENIČKI SERVIS

 

UVJETI POSLOVANJA

 

ZA POVREMENO ZAPOŠLJAVANJE UČENIKA

TEHNIČKE ŠKOLE NIKOLE TESLE

 

Tehnička škola Nikole Tesle iz Vukovara obavlja poslove posredovanja u povremenom radu svojih učenika kao ovlašteni posrednik temeljem rješenja Trgovačkog suda u Osijeku o upisu djelatnosti škole u registar toga suda br. Tt-18/4402-3 od 11.07.2018.god. i Potvrde  Ministarstva rada i mirovinskog sustava-Uprave za tržište rada i zapošljavanje o upisu Škole u Knjigu evidencije srednjoškolskih ustanova koje obavljaju poslove posredovanja za povremeni rad redovitih učenika , koja se vodi u tom ministarstvu, broj:KLASA:102-02/18-02/02;URBROJ:524-04-01-01/3-18-2 od 18.07.2018. , a u skladu sa odredbama Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (NN br. 80/08, 121/10, 25/12,118/12,153/13 ) i  Pravilnika o obavljanju djelatnosti u svezi sa zapošljavanjem (NN br.8/14).

Prema gore navedenim zakonskim odredbama učenici srednjih škola povremene poslove mogu obavljati isključivo za vrijeme zimskog, proljetnog i ljetnog odmora, čije trajanje propisuje ministar nadležan za obrazovanje, za svaku školsku godinu.

Odredbe o početku i trajanju ljetnog odmora učenika ne odnose se na učenike koji polažu razredni ili popravni ispit, koji imaju završni rad ili ispit državne mature i za učenike koji u to vrijeme imaju stručnu praksu-utvrđenu godišnjim planom i programom rada škole.

 

Pojmovi koji se koriste u Uvjetima poslovanja za povremeno zapošljavanje učenika, a imaju rodno značenje, bez obzira koriste li se u ženskom ili muškom rodu, odnose se na osobe oba spola.

 

1)         UVJETI UČLANJENJA

 

 1. Za učlanjenje u Učenički servis potrebno je.

-  navršenih 15 godina života,

- preslika osobne iskaznice,

- Suglasnost roditelja / zakonskog zastupnika- za maloljetnog učenika, te preslika njegove iskaznice( obrazac suglasnosti učenici dobiju u školi)

- popunjen zahtjev za posredovanjem ( obrazac učenici dobiju u školi )

- dvije fotografije manjeg formata

 

Napomena: kada se učenik učlani u Učenički servis članska iskaznica mu vrijedi sve vrijeme školovanja u Tehničkoj školi Nikole Tesle iz Vukovara.

 1. Za izdavanje ugovora potrebni su:

- važeća članska iskaznica

- popunjen obrazac s podacima o poslodavcu

- potpisana suglasnost roditelja/zakonskog zastupnika za rad maloljetnog učenika na dogovorenom radnom mjestu kod utvrđenog poslodavca

- broj žiro ili tekućeg računa učenika

Napomena: žiro ili tekući račun nije potrebno imati prilikom učlanjenja u Učenički servis, ali je neophodan za izdavanje ugovora o povremenom radu učenika. Ne može se koristiti žiro ili tekući račun roditelja/ zak. zastupnika.

 

2)         UGOVOR O POVREMENOM RADU

 

-  kako bi učenik mogao koristiti usluge Učeničkog servisa mora biti učlanjen prema gore       navedenim uvjetima

- Škola će članu Učeničkog servisa izdati Ugovor o povremenom radu redovitog učenika ( u daljnjem tekstu:ugovor ) na temelju pisane suglasnosti roditelja/zakonskog zastupnika, za obavljanje konkretne djelatnosti kod određenog poslodavca

- Ugovor treba sadržavati:broj rješenja kojim je izdana dozvola za obavljanje djelatnosti posredovanja, ime i   prezime učenika, datum i mjesto rođenja učenika, broj članske isprave, puni naziv i sjedište naručitelja posla, te podatke o vrsti poslova, broju radnih sati ( dnevno ili tjedno ), cijeni sata rada i iznosu zarade.

 

Napomena: učenici koji rade na benzinskim crpkama i vrše poslove čišćenja stakala ne mogu dobiti radni ugovor ( ugovor sadrži prava i  obveze ) iz razloga što poslodavac za imenovane ne isplaćuje plaću, pa time niti zakonom propisane doprinose u slučaju nesreće na radu ili učinjene štete, kao niti druga davanja.

Ukoliko učenici rade na drugim poslovima u sklopu benzinskih crpki, potrebno je da poslodavac to upiše na evidencijski list, kao i napomenu da će učeniku za to biti isplaćena plaća, te potvrdi potpisom i pečatom.

 

3)         POSTUPAK IZDAVANJA, SKLAPANJA, DOPUNE I OVJERE UGOVORA, TE ISPOSTAVE RAČUNA

 

 1. Izdavanje/sklapanje ugovora:

- učenik se sam angažira oko pronalaska poslodavca

- u najkraćem mogućem roku učenik ili roditelj dostavlja Učeničkom servisu podatke o poslodavcu

- Učenički servis kontaktira poslodavca, priprema ugovor i prosljeđuje ga putem

e-maila poslodavcu

- poslodavac potpisuje Ugovor u 4 primjerka i sve primjerke dostavlja Školi- na adresu škole zemaljskom poštom

- kad zaprimi Ugovor Učenički servis obavještava učenika i roditelja i isti dolaze u Školu potpisati ugovor.

 

VAŽNO: UČENIČKI SERVIS NE MOŽE POSREDOVATI U POVREMENOM RADU REDOVNOG UČENIKA AKO NIJE POTPISAN UGOVOR OD STRANE SVIH POTPISNIKA PRIJE POČETKA RADA .

 

Stoga su učenici, roditelji i poslodavci dužni na vrijeme obaviti sve što je potrebno za učlanjenje i potpisivanje ugovora prije početka rada.

Prilikom dogovora  datuma početka rada potrebno je uračunati i dane potrebne da poslodavac potpisani ugovor dostavi zemaljskom poštom Školi na potpis roditelju i učeniku.

- Učenički servis u slijedećih 8 dana prijavljuje učenika na HZZO radi osiguranja učenika u slučaju nesreće na radu. Uz prijavnicu se prilaže ii preslika Ugovora

- učenik prije početka rada preuzima 3 primjerka originala Ugovora za svaki mjesec koji planira raditi i predaje ih poslodavcu.

 

VAŽNO: Ukoliko je učenik preuzeo Ugovor, a iz nekog razloga nije započeo s radom ili odustane od rada, dužan je u roku od 3 dana od dana preuzimanja Ugovora isti vratiti na poništenje. Ako je Ugovor predao poslodavcu tada ga treba vratiti poslodavac.

Ukoliko se gore navedeno ne obavi u navedenom roku (dakle Škola nema saznanje da učenik ne radi ), obzirom na zakonsku obvezu posrednika, četvrti primjerak Ugovora bit će proslijeđen državnom inspektoratu ( rok  3 dana od dana izdavanja ), gdje se registrira kao radni, a učenik se slijedećih 8 dana prijavljuje na HZZO i vrši se osiguranje u slučaju nesreće na radu.

Dakle nepravodobna odjava Ugovora stvara kasnije probleme i Učeničkom servisu i poslodavcu.

 1. Dopuna i  ovjera Ugovora i izdavanje računa:

- poslodavac zadržava po 3 primjerka Ugovora do završetka rada

- poslodavac je dužan u roku od 15 dana od obavljenog posla dopuniti Ugovor s datumom završetka rada, ostvarenim brojem sati, cijenom sata rada i iznosom neto zarade učenika, te ovjeriti ( potpisom i pečatom )navedenu dopunu Ugovora i 1 primjerak odmah dostaviti Učeničkom servisu putem e-maila

- jedan primjerak Ugovora poslodavac dostavlja Učeničkom servisu zemaljskom poštom, jedan primjerak zadržava, a jedan primjerak uručuje učeniku.

    3.     Izdavanje računa:Na temelju popunjenog Ugovora

- na temelju popunjenog Ugovora Učenički servis Škole ispostavlja račun poslodavcu s iznosom neto zarade učenika, uvećanom za propisane doprinose prema Zakonu o doprinosima ( 5%  doprinos za mirovinsko osiguranje , 0,5 % doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje i doprinos za zaštitu zdravlja na radu)  i 10 % naknade za Školu kao posrednika. Poslodavac je dužan u roku od 8 dana od dana ispostavljanja računa doznačiti iznos računa na žiro račun Škole.

- Učenički servis Škole će izvršiti uplatu na žiro/tekući račun učenika najkasnije u roku od 8 dana po uplati poslodavca.

- Za vrijeme kolektivnog godišnjeg odmora u Školi isplata će se vršiti u rokovima koji će biti objavljeni na web stranici škole.

 

4)         OBVEZE UČENIKA- IZVRŠITELJA POSLA

 

 1. sam pronalazi poslodavca
 2. u najkraćem roku dostavlja Učeničkom servisu podatke o poslodavcu
 3. dužan je pribaviti suglasnost roditelja/zakonskog zastupnika, prije početka rada
 4. dužan je potpisati ugovor u Učeničkom servisu prije početka rada
 5. u slučaju da podigne ugovor, a iz bilo kog razloga ne započne s radom ili odustane, dužan je o tome obavijestiti Učenički servis i u roku od 3 dana od dana izdavanja Ugovora, isti vratiti Učeničkom servisu na poništavanje
 6. ugovorene poslove dužan je osobno izvršavati, savjesno i prema uputama naručitelja posla
 7. obvezan je, ako ostvaruje primitke po osnovi rada preko dvije ili više Učeničkih udruga, isplatitelju prije isplate dostaviti vjerodostojne isprave ( preslike ) o ostvarenim primicima po toj osnovi kod drugih isplatitelja, odnosno pisanu izjavu o ostvarenim primicima u poreznom razdoblju po toj osnovi

 

Napomena: Ukoliko učenik ostvari primitak putem posredovanja u iznosu većem od 15.000,00 kuna ( uključivši i iznos doprinosa za obvezna osiguranja prema posebnim propisima ) ne može se više voditi kao uzdržavani član roditelja zbog čega roditelji gube pravo na poreznu olakšicu za njega kao uzdržavanog člana obitelji.

Ukoliko učenik ostvari primitak iznad 60.600,00 kn godišnje ( uključivši i iznos doprinosa za obvezno osiguranje )na razliku iznad 60.600,00kn zaračunava se porez i prirez.

 

5)         OBVEZE POSLODAVCA-NARUČITELJA POSLA

 

 1. dužan je povjeriti posao učeniku s kojim je sklopio Ugovor o povremenom radu redovitog učenika
 2. dužan je osigurati učeniku propisana zaštitna sredstva i propisane mjere za obavljanje poslova na siguran način, sukladno Zakonu o zaštiti na radu
 3. dužan je vršiti nadzor nad radom maloljetnika sukladno odredbama Zakona o radu ( NN br.93/14), Pravilnikom o obavljanju djelatnosti posredovanja pri zapošljavanju (NN br.8/14), Pravilnikom o poslovima na kojima se ne smije zaposliti maloljetnik (NN br 89/15, 94/16) i Pravilnikom o poslovima na kojima maloljetnik može raditi i aktivnostima u kojima smije sudjelovati (NN br. 62/10).

 

Prilikom nadzora poslodavac naročito mora paziti da se poštuju slijedeće odredbe:

 

- puno radno vrijeme maloljetnog učenika ne smije biti duže od 7 sati dnevno i 35 sati tjedno.

Iznimno, puno radno vrijeme maloljetnog učenika koji je navršio 15 godina života može biti 8 sati dnevno i 40 sati tjedno

- maloljetni redovan učenik koji dnevno radi više od 4 sata i 30 minuta ima pravo na odmor (stanku ) od najmanje 30 minuta. Između dva uzastopna radna dana maloljetni učenik ima pravo na dnevni odmor od najmanje 14 sati neprekidno. Maloljetan učenik ima pravo na tjedni odmor u trajanju od najmanje 48 sati neprekidno.

- zabranjen je noćni rad maloljetnicima u vremenu od 20 sati uvečer do 6 sati ujutro.

- zabranjen je rad maloljetnicima na poslovima koji su utvrđeni kao poslovi s posebnim uvjetima rada i poslovi koji su utvrđeni kao osobito teški i za zdravlje štetni, te se njima staž osiguranja računa u povećanom trajanju sukladno Pravilniku o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN br. 5/84) i Zakonu o stažu osiguranja s povećanim trajanjem (NN br.71/99)

- zabranjen je rad maloljetnicima na poslovima koji su objektivno iznad njihovih fizičkih ili psiholoških sposobnosti, koji uključuju štetno izlaganje agensima koji su otrovni, kancerogeni, koji uzrokuju nasljedna genetska oštećenja ili štete nerođenom djetetu ili koji na bilo koji način dugotrajno utječu na ljudsko zdravlje

- zabranjen je rad na poslovima u kockarnicama, salonima za igre na sreću, disko klubovima,noćnim barovima i noćnim klubovima, kao i na drugim poslovima koji potencijalno mogu ugroziti ćudorednost maloljetnika

-Sukladno čl.2.Pravilnika na poslovima na poslovima na kojima maloljetnik može raditi i o aktivnostima u kojima smije sudjelovati maloljetnik može, osim na poslovima na kojima se sukladno posebnom propisu ne smije zaposliti, raditi na drugim poslovima samo nakon prethodnog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti za obavljanje tih poslova. Uputnicu za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti izdaje poslodavac sukladno čl.3. istog pravilnika.

      4.    obvezan je osigurati izvršitelju prehranu i smještaj ako se posao obavlja izvan

mjesta prebivališta-boravišta izvršitelja                                

      5.    obvezuje se isplatiti povećanu plaću za rad u otežanim uvjetima rada, noćni rad i prekovremeni rad ( takav rad je zakonom dozvoljen samo punoljetnim učenicima ), rad nedjeljom i rad državnim praznicima sukladno čl. 86. Zakona o radu

     6.    obvezuje se učeniku podmiriti troškove prijevoza ako je mjesto rada izvan gradske zone javnog prometa

     7.    u roku od 15 dana nakon obavljenog posla obvezan je dopuniti Ugovor s datumom završetka posla, ostvarenim brojem sati rada, cijenom rada i iznosom neto zarade učenika, te ovjeriti ( potpisom i pečatom ) navedenu dopunu Ugovora i 1 primjerak dostaviti Školi, 1 uručiti učeniku, a 1 zadržati za svoje potrebe

    8.     obvezan je u roku od 8 dana od dana ispostavljanja računa izvršiti uplatu neto iznosa uvećanog za 10% naknade za posredovanje, 5% doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje na neto zaradu i 0,5% doprinosa za zdravstveno osiguranje za osobe osigurane u određenim okolnostima na neto zaradu izvršitelja    

 

6)         OBVEZE UČENIČKOG SERVISA ŠKOLE KAO POSREDNIKA

 

 1. obvezan je učiniti ove uvjete poslovanja dostupnim učenicima, roditeljima učenika i poslodavcima
 2. obvezan je svim članovima izdati člansku iskaznicu
 3. obvezan je voditi evidenciju učenika i obavljenih poslova
 4. obvezan je primjerak Ugovora dostaviti mjesno nadležnom inspektoratu rada u roku od 3 dana od dana sklapanja Ugovora
 5. obvezan je učenika u roku od 8 dana prijaviti na HZZO osiguranje u slučaju nesreće na radu
 6. obvezan je napraviti obračun i ispostaviti račun za naplatu učenikove zarade, propisanog doprinosa te naknade za posredovanje naručitelju najkasnije u roku od 8 dana nakon što učenik, po obavljenom poslu, dostavi Ugovor dopunjen s datumom završetka rada, stvarnim brojem sati, cijenom sata rada i iznosom neto zarade učenika
 7. obvezan je isplatiti iznos neto zarade učenika, bez naknade, na žiro ili tekući račun učenika, najkasnije 8 dana nakon što uplata bude evidentirana bankovnom izvodu Škole.

             

 

 

 

 


FILM o našoj školi

      

Tražilica


Napredno pretraživanje
Traži
Školsko zvono
  I. smjena II. smjena
1. 07.00-7.45 13.10-13.55
2. 07.50-8.35 14.00-14.45
3. 08.40-09.25 14.50-15.35
  Veliki odmor Veliki odmor
4. 09.40-10.25 15.50-16.35
5. 10.30-11.15 16.40-17.25
6. 11.20-12.05 17.30-18.15
7. 12.10-12.50 18.20-19.00

slobodne aktivnosti 

  I. smjena II. smjena
1. 7.00-7.40 13.50-14.30
2. 7.45-8.25 14.35-15.15
3. 8.30-9.10 15.20-16.00
  Veliki odmor Veliki odmor
4. 9.20-10.00 16.10-16.50
5. 10.05-10.45 16.55-17.35
6. 10.50-11.30 17.40-18.20
7. 11.35-12.15 18.25-19.00

VIRTUALNA KNJIŽNICA NAŠE ŠKOLE

 Radno vrijeme školske knjižnice:

ponedjeljak, srijeda i petak

od 7:00 do 13:00

utorak i četvrtak

od 13:00 do 19:00

on-line katalog školske knjižnice

Korisni linkovi
 > e-Usmjeravanje
 > CISOK
 > HZZ

Virtualne učionice

CMS za škole logo
Tehnička škola Nikole Tesle Vukovar / Blage Zadre 4, HR-32010 Vukovar / ss-tehnicka-ntesla-vu.skole.hr / ured@ss-tehnicka-ntesla-vu.skole.hr
preskoči na navigaciju