preskoči na sadržaj

Tehnička škola Nikole Tesle Vukovar

 

                                                                PROČIŠĆENI TEKST

 

Školski odbor Tehničke škole Nikole Tesle iz Vukovara, Blage Zadre 4. donio je temeljem čl.36 Statuta škole, na sjednici održanoj 10.9.202.

 

P R A V I L N I K

O  KUĆNOM REDU

Članak. 1.

Ovim Pravilnikom uređuje se život i rad u Školi i to:

  1. Organizacija nastave i ostalih poslova,
  2. Ponašanje učenika/ca, izostanci učenika/ca,
  3. Dežurstvo nastavnika/ca
  4. Pravila ponašanja na facebook-profilu
  5. Zaštita čovjekovog okoliša
  6. Prijelazne i završne odredbe

 

 I ORGANIZACIJA NASTAVE

Članak 2.

Za vrijeme odmora učenici/ce se pripremaju za sljedeći sat, a za vrijeme velikog odmora borave u zgradi Škole ili ispred nje.

Nije dozvoljeno učenicima/ama sjedenje na radijatorima, prozorima, posudama za cvijeće, na stepenicama, po podovima, sjedenje ili spuštanje rukohvatima stubišta, naslanjanje nogu na zidove i sl.

Članak 3.

Školski pribor i opremu za izvođenje nastave učenici/ce mogu prenositi iz prostorije u prostoriju jedino uz suglasnost nastavnika/ce.

Članak 4.

Za izgubljene stvari u Školi za vrijeme nastave učenici/ce se mogu obratiti voditelju/ici smjene radi dobivanja informacije o eventualnom nalasku iste.

Navedene informacije učenik/ca može zatražiti istog ili najkasnije sljedećeg dana.

Članak 5.

U vrijeme kada se dio programa izvodi izvan Škole, na ponašanje učenika/ca primjenjuju se odredbe ovog Pravilnika, kao i odredbe organizacije (firme, tvrtke, servisa, kazališta, kino dvorane,…) u kojoj se izvodi dio programa.

Za vrijeme izleta, školske  (maturalne) ili stručne ekskurzije u organizaciji Škole, na učenike/ce se također primjenjuju odredbe ovog Pravilnika.

Članak 6.

Do dolaska nastavnika/ice na sat, vrata prostorije u kojoj se izvodi nastava (učionica, laboratorij ili radionica ) trebaju biti zatvorena.

Nastavnik prvi ulazi u prostoriju u kojoj se izvodi nastava, učenik/ca redar briše ploču i prijavljuje eventualne nepravilnosti nastavniku.

Nastavnik posljednji napušta učionicu i zaključava vrata.

Članak 7.

Učenici/ce ne smiju pozivati svoje prijatelje/ice da ih čekaju za vrijeme nastave u Školi ili ispred Škole kako ne bi narušavali mir i ometali nastavu.

 

   II PONAŠANJE I IZOSTANCI UČENIKA

Članak 8.

Učenici/ce dolaze u Školu najkasnije 5 minuta prije početka nastave. U zgradu i učionice ulaze mirno bez galame i gužve.

Članak 9.

Tijekom nastave učenici/ce ne smiju šetati razredima ili hodnicima Škole, osim radi neophodnog odlaska do toaleta, čije će vrijeme biti zabilježeno od strane predmetnog nastavnika.

Tijekom nastave učenik/ca ne smije jesti ni piti ( osim vodu u uvjetima ekstremne vrućine).

Učenik/ca, koji želi nešto pitati ili priopćiti, treba svoju namjeru pokazati dizanjem ruke.

Učenik/ca kojeg je nastavnik/ca prozvao/la obavezan/na je ustati, osim ako nastavnik ne dozvoljava/insistira drugačije.

Za vrijeme nastave učenik/ca ne smije koristiti mobitel, slušalice i slično. U suprotnom učenik će biti zamoljen da odloži iste na nastavnički stol do kraja sata.

Članak 10.

U razrednom odjelu tjedno se određuju dva redara ili ako je razred sa manje učenika jedan redar.

Imena redara razrednik/ca upisuje u razrednu knjigu.

Redari su obvezni:

- pripremiti učionicu za nastavu: obrisati ploču, po potrebi donijeti nastavna sredstva i pomagala

- obavijestiti voditelja/icu smjene o nenazočnosti nastavnika/ce na satu

- na početku svakog nastavnog sata prijaviti nastavniku/ci nenazočne učenike, obrisati ploču, prijaviti eventualne nepravilnosti nastale tijekom prethodnog sata i odmora

- izvijestiti o nađenim predmetima nastavnika/cu, odnosno voditelja/icu smjene, a nađene predmete dostaviti voditelju/ici smjene

- nakon završetka nastave posljednji napustiti učionicu, uz prethodnu provjeru učionice ( oštećenje zidova, klupa, stolica i ostalog inventara; gašenje svjetla, isključivanje iz struje eventualnih nastavnih pomagala, zatvaranje slavina, prozora itd.).

Eventualna oštećenja treba prijaviti dežurnom nastavniku/ci ili voditelju/ici smjene.

Članak 11.

Učenik/ca, koji/a je namjerno ili krajnjom nepažnjom prouzročio/la štetu školi, obvezan/na je nastalu štetu nadoknaditi u punom iznosu u najkraćem mogućem roku ( do mjesec dana ).

O pravodobnoj naknadi štete skrbi razrednik/ca.

Članak 12.

Ako je štetu prouzročilo više učenika/ca, svaki učenik/ca odgovoran/na je za dio štete koju je prouzročio.

Ako nije moguće utvrditi za svakog učenika/cu dio štete koju je prouzročio, svi učenici koji su sudjelovali u nastanku štete, obvezni su je nadoknaditi u jednakim iznosima.

O pravodobnoj naknadi štete skrbi razrednik/ca.

Članak 13.

Štetu u zajedničkim prostorijama, ako nije moguće utvrditi počinioca/cu, obvezni su nadoknaditi u jednakim iznosima svi učenici onih razrednih odjela koji su u vrijeme nastanka štete boravili u prostoru gdje je šteta nastala.

Članak 14.

Visinu naknade za nastalu štetu, te način namirenja i otklanjanja štete predlaže povjerenstvo, a ravnatelj/ica donosi rješenje na prijedlog povjerenstva.

Članak 15.

Sredstva prikupljena za nastalu štetu smiju se koristiti samo u svrhu otklanjanja nastale štete.

Članak 16.

Ako učenicie/ce imaju dodatni rad ili rad u slobodnim aktivnostima, mogu ući u učionicu samo  skupno i pod nadzorom nastavnika/ce zaduženog/e za taj rad.

Članak 17.

Učenici/ce za vrijeme nastave i drugih oblika rada pažljivo prate predavanja nastavnika/ce i aktivno sudjeluju u radu.

U učionici, učenici/ce sjede na mjestu prema rasporedu sjedenja koje su dogovorili s razrednikom/com, a koji će biti upisan u razrednu knjigu.

Predmetni nastavnik može promijeniti raspored sjedenja na svom satu.

Nije dozvoljeno svojevoljno mijenjanje mjesta.

Za vrijeme sata učenik/ca ne može napustiti učionicu osim u iznimnim slučajevima, npr. bolest, smrtni slučaj, neophodni odlazak u toalet uz dopuštenje nastavnika i sl. Svako nedozvoljeno napuštanje učionice za vrijeme nastave bez iznimke učeniku donosi neopravdan sat.

 

Članak 18.

Na postavljena pitanja nastavnika/ce učenik/ca se javlja dizanjem ruke, a prozivkom nastavnika/ce ustaje i odgovara.

Učenik/ca se javlja dizanjem ruke i u slučaju kada želi nešto pitati ili priopćiti nastavniku/ici.

Nije pristojno upadati u riječ, razgovarati, šaptati, dovikivati se, zadirkivati i prepirati se.

Učenika/cu koji ometa nastavu nastavnik/ca će upozoriti usmeno, a ukoliko isti i nakon upozorenja nastavi s ometanjem zabilježit će ga u razrednu knjigu i uputiti pedagogu ili ravnatelju/ci.

Članak 19.

Za vrijeme nastave učenik/ca komunicira s nastavnikom/com ustajući, osim ako nastavnik/ca nije na početku sata dogovorio komunikaciju tako da učenik/ca sjedi.

Članak 20.

U učionici, laboratoriju ili radionici učenici/ce pozdravljaju osobu koja ulazi za vrijeme sata ustajanjem, pogledom u smjeru onoga tko ulazi u prostor.

Obveza je učenika/ca pozdraviti zaposlenike/ce u zgradi i izvan zgrade Škole.

Članak 21.

Ukoliko učenik/ca ili djelatnik/ca škole treba ući u učionicu ili drugi prostor, u kojem se održava nastava, za vrijeme nastave zbog obavijesti ili nekog drugog službenog razloga, najprije će pokucati, tiho doći do nastavnika/ce i objaviti mu razlog dolaska.

Uz odobrenje nastavnika/ce učenik/ca ili djelatnik/ca će obaviti zadaću radi koje je došao/la.

Članak 22.

Napuštanje učionice i povratak u učionicu, učenici/ce obavljaju bez galame, mirno kako ne bi ometali rad ostalih učenika/ca.

Članak 23.

Prije napuštanja učionice, svaki učenik/ca provjerava je li  ponio sve svoje stvari, a svoje mjesto ostavlja čisto i uredno(papire i otpatke ispod klupe baca u koš) i u stanju zatečenom do dolaska u učionicu.

Redari ostaju, uz nazočnost nastavnika/ce sa zadnjeg sata, kako bi pregledali učionicu, obrisali ploču.

Članak 24.

Pri ulasku i izlasku iz Škole učenici/ce  daju prednost starijim osobama.

Obveza je učenika/ca pristojno se ponašati na ulici, u javnim prometnim sredstvima i svim ostalim mjestima izvan Škole, te svojim ponašanjem čuvati osobni ugled i ugled Škole.

Članak 25.

Ukoliko učenik/ca smatra da mu je na bilo koji način učinjena nepravda može to pristojno saopćiti nastavniku/ci, voditelju/ci smjene ili ravnatelju/ici.

Nije dozvoljeno učenicima/cama da samo pribavljaju zadovoljštinu, bilo fizičkim obračunom, uvredama riječima, širenjem neistina ili sl.

Članak 26.

Učenici/ce ne smiju neopravdano izostajati s nastave, kasniti na nastavu i ostale školske aktivnosti.

U slučaju kašnjenja, učeniku kojemu je već upisan izostanak, dozvoljava se prisustvovanje nastavi uz pismenu zabilješku o duljini kašnjenja.

Članak 27.

U slučaju izostanka učenika/ca s nastave zbog bolesti, roditelji ili skrbnici, odnosno odgajatelji dužni su u roku od 3 dana nakon povratka učenika u školu, o tome obavijestiti razrednika/cu ili voditelja/cu smjene.

Nakon što učenik/ca ozdravi, obvezan je u roku od 3 dana nakon dolaska na nastavu donijeti potvrdu liječnika i time opravdati svoj izostanak iz Škole.

Izostanke učenika/ca u pravilu opravdava razrednik/ca.

Članak  28.

Nastavnici/ce  su obvezni evidentirati svaki sat izostanka učenika/ca s nastave ili drugih školskih aktivnosti.

Razrednik/ca je obvezan/na u razrednoj knjizi prikazati sve sate izostanka učenika/ca.

Članak 29.

Učenik/ca može izostati s nastave ili druge aktivnosti po odobrenju:

- nastavnika/ce s njegovog sata,

- razrednika/ce, 1 dan

- voditelja/ice smjene do 3 dana,

- ravnatelja/ice do 6 dana,

- Nastavničkog vijeća od 6 dana.

Članak 30.

Knjige iz knjižnice i školske udžbenike na posudbi, učenici su dužni čuvati i neoštećene pravodobno vratiti.

Ukoliko učenik na vrijeme ne vrati knjigu, ošteti je ili izgubi bit će mu izrečena opomena razrednika ili odgovarajuća slijedeća pedagoška mjera, a učenik će štetu morati nadoknaditi nabavkom iste knjige ili udžbenika.

Članak 31.

Učenici/ce se mogu ispisati iz  Škole samo na zahtjev i uz nazočnost roditelja ili skrbnika.

 

III DEŽURSTVO NASTAVNIKA/CA

Članak 32.

Dežurne nastavnike/ce i njihov raspored određuje voditelj/ica smjene.

Raspored dežurstva nastavnika/ca se objavljuje na oglasnoj ploči škole.

Dežurstvo nastavnika/ce traje u prijepodnevnoj smjeni:

- od 6,50  do 13 sati

Dežurstvo nastavnika/ce traje u poslijepodnevnoj smjeni:

- od 12,50  do 19 sati

Obveze dežurnog nastavnika/ce su: boravak prije i poslije nastave, te za vrijeme odmora na mjestu  dežurstva: skrb o redu i disciplini na mjestu dežurstva; prije i nakon završenog dežurstva obilazak prostora na kojem dežura, a o bitnim zapažanjima obavijestiti voditelja/icu smjene ili onoga tko je zadužen umjesto njega/nje.

Članak 33.

Posjetitelja po dolasku u školu prima jedan od dežurnih pomoćnih radnika ( domar ili spremačica ) koji daje posjetitelju potrebne informacije, a po potrebi doprati osobu do mjesta ili djelatnika koji je potreban.

 

IV PRAVILA PONAŠANJA NA FACEBOOK-PROFILU

Članak 34.

Facebook je zamišljen kao mjesto za virtualne kontakte, prvenstveno učenika i njihovih roditelja, nastavnika i uprave Tehničke škole Nikole Tesle. Naravno i svi ostali zainteresirani su pozvani da nam se pridruže.

Na facebook profilu škole vrijede sva pravila korištenja koja je propisao Facebook i pravila ponašanja propisana od strane škole.

Za profil Facebooka je odgovorna Škola, ali on nije službeno glasilo škole.

UPOZORENJE!

Povrede pravila ponašanja i uvjeta korištenja facebook profila škole bit će sankcionirane od strane administratora. Korisnik će u slučaju povrede uvjeta korištenja facebook profila škole biti upozoren, a ako se nastavi daljnje kršenje, bit će mu blokiran pristup facebook profilu škole.

Članak 35.

PRAVILA PONAŠANJA

Kao dio obrazovne zajednice, prihvaćamo odgovarajući način ophođenja. Stoga posebno naglašavamo slijedeća pravila ponašanja, koja ne isključuju ostala:

- izazivanje svađa, te vrijeđanje, klevetanje, tračanje i sl.( kako članova fb-profila, tako i ostalih osoba/organizacija…/ je zabranjeno

- komercijalni i drugi oglasi nevezani uz školu su zabranjeni, osim oglasa koji su dio facebooka

- Tekstovi moraju biti u granicama dobrog ukusa i u skladu sa zakonom

- nikakve ilegalne aktivnosti nisu dozvoljene. To se posebno odnosi na razmjene piratskih sadržaja ( igrica, računalnih programa, filmova i sl.)

- treba izbjegavati pisanje o stvarima koje nemaju veze sa zadanom temom, pisanje velikim slovima, odgovaranje na provokacije ( neprimjereno ponašanje se prijavljuje moderatorima i onda to oni rješavaju ).

Ozbiljni prekršaji mogu rezultirati sankcijama na fb-profilu škole ( recimo blokiranjem korisnika ), ali i daljnjim koracima koje odluče poduzeti administratori ili škola, u skladu s Pravilnikom o kućnom redu.

 

V ZAŠTITA ČOVJEKA I OKOLIŠA

Članak 36.

Urednosti i čistoći u zgradi i oko nje treba posvetiti posebnu pozornost.

Urednost i čistoća zgrade, njenih prostora i okoliša odraz su kulture i odgoja ljudi koji žive i rade u njoj.

Članak 37.

Za čistoću, urednost i estetski izgled prostora skrbe svi zaposlenici/ce i učenici/ce Škole.

Motorna vozila ( automobili, motocikli, skuteri..) koja stvaraju buku ne treba parkirati u krugu škole već na za to predviđenim mjestima, a bicikle na predviđenim i označenim mjestima.

Ostatak hrane i druge otpatke treba odlagati u koševe za otpatke,a papir u kutije smještene u prostorijama Škole označene za odlaganje papira.

Plastične boce i limenke odlažu se u spremnike smještene na ulazu u dvorište Škole.

Članak 38.

U Školi je zabranjeno:

- pušenje ( uključujući i e-cigarete ), što je istaknuto na ulaznim vratima Škole,

- unošenje vatrenog i hladnog oružja, eksploziva i drugih sl. naprava

- unošenje, preprodaja i konzumacija alkohola i narkotičkih sredstava,

- pisanje i slikanje po unutarnjim i vanjskim zidovima Škole, po inventaru (klupe, stolice, stolovi…) i dr.

- snimanje (foto, audio i video ) škole, djelatnika i učenika škole

- igranje igara na sreću, kartanje-za vrijeme nastave osim na satu TZK

-  uvođenje životinja

- neprimjereno ponašanje i oblačenje ( djevojčice ne smiju nositi majice bez rukava, providne ili dekoltirane majice, majice koje otkrivaju trbuh, dok dječaci ne smiju nositi bermude, havajke i sportske gaće, u školu trebaju dolaziti u hlačama s dugim nogavicama)

- vrijeđanje na nacionalnoj osnovi ( spol, rasa, vjera, izgled, inteligencija, itd.)

           - isticanje simbola određene stranke, kluba te simbola različitih ideologija

              nejednakosti kao što su rasizam, nacizam, ...

          - svaka prijetnja koja ugrožava sigurnost učenika ili djelatnika škole

Škola podržava nultu toleranciju prema svakoj vrsti nasilja.

Djelatnici i učenici škole koji puše dužni su se udaljiti od ulaznih vrata   škole te cigarete konzumirati na mjestima gdje su postavljene pepeljare, izvan školskog dvorišta,  gdje će odlagati opuške.

Članak 39.

Škola je dužna poduzimati mjere za provođenje sustavnih odgojnih, informativnih i propagandnih aktivnosti s ciljem promicanja štetnosti uporabe duhanskih proizvoda za zdravlje.

Članak  40.

Upisom u ovu Školu učenik prihvaća odredbe ovog Pravilnika i obvezuje se ponašati u skladu s njim.

Prema učenicima koji ne ispunjavaju svoje obveze i dužnosti, ne pridržavaju se odredbi Zakona, Statuta i ovog Pravilnika, izriču se pedagoške mjere sukladno Statutu škole.

 

 

VI PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 41.

Svi zaposlenici/ce i učenici/ce Škole obvezni su dosljedno provoditi odredbe ovog  Pravilnika.

Članak 42.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja i objave na oglasnoj ploči škole.

 

 

Pravilnik je donesen dana 10.9.2021 .i istog dana objavljen na oglasnoj ploči škole.

 

                                                           Predsjednica školskog odbora:

                                                                 Sanja Rašić, dipl.ing.

 

 

U Vukovaru, 10.9.2021.                                       

 


FILM o našoj školi

      

Tražilica


Napredno pretraživanje
Traži
Školsko zvono
  I. smjena II. smjena
1. 07.00-7.45 13.10-13.55
2. 07.50-8.35 14.00-14.45
3. 08.40-09.25 14.50-15.35
  Veliki odmor Veliki odmor
4. 09.40-10.25 15.50-16.35
5. 10.30-11.15 16.40-17.25
6. 11.20-12.05 17.30-18.15
7. 12.10-12.50 18.20-19.00

slobodne aktivnosti 

  I. smjena II. smjena
1. 7.00-7.40 13.50-14.30
2. 7.45-8.25 14.35-15.15
3. 8.30-9.10 15.20-16.00
  Veliki odmor Veliki odmor
4. 9.20-10.00 16.10-16.50
5. 10.05-10.45 16.55-17.35
6. 10.50-11.30 17.40-18.20
7. 11.35-12.15 18.25-19.00

VIRTUALNA KNJIŽNICA NAŠE ŠKOLE

 Radno vrijeme školske knjižnice:

ponedjeljak, srijeda i petak

od 7:00 do 13:00

utorak i četvrtak

od 13:00 do 19:00

on-line katalog školske knjižnice

Korisni linkovi
 > e-Usmjeravanje
 > CISOK
 > HZZ

Virtualne učionice

CMS za škole logo
Tehnička škola Nikole Tesle Vukovar / Blage Zadre 4, HR-32010 Vukovar / ss-tehnicka-ntesla-vu.skole.hr / ured@ss-tehnicka-ntesla-vu.skole.hr
preskoči na navigaciju