preskoči na sadržaj

Tehnička škola Nikole Tesle Vukovar

 > Naša škola  > Kodeks
 

ETIČKI KODEKS

Radnika Tehničke škole Nikole Tesle Vukovar

 

 

OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

Etički kodeks služit će kao vodilja u ponašanju i donošenju odluka radnika Tehničke škole Nikole Tesle u Vukovaru . Etički kodeks promišlja vrijednosti u procesu donošenja odluka unutar škole, kako bi se odredilo kako te vrijednosti i odluke utječu na različite grupe dionika i da bi se utvrdilo kako se ta opažanja mogu iskoristiti u svakodnevnom radu škole.

Čine ga standardi ponašanja prilagođeni potrebama škole i očuvanju njenog ugleda i dostojanstva.

Etički kodeks nastoji potaknuti etičnu praksu, ne samo zbog moralne ispravnosti, već i zbog stjecanja poslovne prednosti koja leži u ostavljanju dojma etičnosti na zaposlenike i osobe koje sudjeluju u radu i djelovanju škole.

 

SVRHA ETIČKOG KODEKSA

 

Članak 2.

Svrha je etičkog kodeksa uspostavljanje modela ponašanja unutar organizacije kao i kriterija koji mogu koristiti kao pomoć u određivanju u kojoj je mjeri neka aktivnost etična.

Stvaranje i promicanje uvjeta u kojima je vjerojatnije da će se ljudi ponašati etično, te minimaliziranje onih u kojima bi ljudi mogli doći u iskušenje da se ponesu neetično odgovornost je svih radnika škole, učenika, roditelja i ostalih osoba uključenih u rad i djelovanje škole.

 

 

TEMELJNE NORME

 

Članak 3.

Potencijalni postupci radnika škole, učenika, roditelja i svih osoba koje sudjeluju u radu i djelovanju škole, smatrat će se etičnim ukoliko su u skladu s jednom ili više postavljenih normi:

ZLATNO PRAVILO- Ponašaj se onako kako želiš da se drugi ponašaju prema tebi.
UTILITARISTIČKO PRAVILO- Ponašaj se tako da tvoje ponašanje rezultira najvećim mogućim dobrom za najveći mogući broj ljudi.
KANTOV KATEGORIČKI IMPERATIV- Ponašaj se tako da potez koji si povukao u određenim okolnostima može postati općim zakonom, pravilom ili oblikom ponašanja.
PROFESIONALNA ETIKA- Poduzimaj one korake koje bi i profesionalci poput tebe smatrali pravilnima.
TV TEST- Zapitaj se: 'Bih li se osjećao ugodno objašnjavajući gledateljima nacionalne televizije zašto sam poduzeo određeni korak?'
TEST ZAKONITOSTI- Jesu li namjeravani potez ili odluka zakoniti? Važeći zakoni se općenito smatraju minimalnim normama etičnosti.
ČETVEROSMJERNI TEST- Odluku možete smatrati etičnom ako na sljedeća četiri pitanja možete odgovoriti pozitivno: Je li odluka istinita? Je li pravedna prema svima koje obuhvaća? Hoće li izgraditi dobar glas i bolja prijateljstva? Hoće li svi uključeni u nju imati koristi?

 

NAČELA ETIČKOG KODEKSA

 

Članak 4.

Svaki kolektiv u svojoj je suštini zbir pojedinaca koji u njemu rade i koji ga karakteriziraju svojom osobnošću.

U cilju poticanja etične prakse, moralne ispravnosti i stvaranja etičnog radnog okružja, Etički kodeks proklamira sljedeće moralne principe po kojima se radnici škole, učenici, roditelji i ostale osobe uključene u rad i djelovanje škole trebaju ravnati.

 

Članak 5.

Dignitet ljudskog života

Život treba respektirati. Svaki čovjek već po svome rođenju ima pravo na dostojanstvo, a svaki život predstavlja vrijednost. Ne smijemo činiti ništa što izravno ili neizravno može ugroziti ili uništiti život. Pravo na život se mora poštivati.

Škola mora svakom radniku, učeniku i ostalim korisnicima usluga škole osigurati sva ljudska prava unutar škole te poštivanje svih prava zajamčenih Ustavom i zakonima Republike Hrvatske.

 

Članak 6.

Autonomnost

Svatko ima pravo na samoodređenje. Naše je pravo da djelujemo tako da ostvarujemo vlastite vrijednosti i prava. Naše ponašanje mora svima omogućiti da se potvrde, ostvare svoje dostojanstvo i pravo na slobodni odabir. Ne smijemo se služiti drugima kao sredstvom ili putem za ostvarenje svojih ciljeva.

Svi radnici škole, učenici i roditelji i ostali korisnici usluga škole trebaju biti poštovani kao osobe i mora im biti osigurano pravo na privatnost.

Radnik škole poštuje osobnost drugih bez obzira na rasu, vjeru, etničko podrijetlo, socijalni ili bračni status, spol i spolnu orijentaciju, rod, zdravstveni status, invalidnost, fizički izgled, dob i političku oprijedeljenost.

 

Članak 7.

Poštenje

Istina treba biti dostupna svima koji je imaju pravo znati. Treba djelovati i govoriti tako da je uvijek jasna realnost situacije.

 

Članak 8.

Dosljednost i profesionalnost

Obećanja, ugovore i obveze treba ispoštovati. To podrazumijeva održavanje zadane riječi i obećanja, odgovorno ponašanje, kvalitetan rad, pouzdanost, ponašanje po zakonu.

Od radnika škole očekuje se da odgovorno, savjesno i profesionalno ispunjavaju sve svoje obveze.

Radnici škole trebaju težiti objektivnosti i ne smiju dopustiti da predrasude bilo koje vrste utječu na njihov odnos s drugim osobama i njihov rad.

Od radnika škole također se očekuje poštivanje svih pravnih propisa i pravnih postupaka koji se tiču njihovih obveza kao radnika škola.

U svojemu djelovanju radnici škole slijede načela tolerancije, dijaloga, razboritosti.

 

Članak 9.

Pravednost i jednakost

Svaka osoba ima pravo jednakosti. Svatko ima dužnost drugu osobu tretirati po zakonu i jednako. Pravednost uključuje jednakost i nediskriminiranost. Oni koji su pravedni toleriraju različitost i prihvaćaju razlike među ljudima i razlike među idejama.

Svaki radnik škole, učenik i njegov roditelj treba se ponašati na način koji isključuje svaku diskriminaciju, zlostavljanje, uznemiravanje ili iskorištavanje.

Radnici škole ne smiju zloupotrijebiti svoj autoritet i ne smiju dopustiti da osobni interesi i odnosi utječu na etično i profesionalno obavljanje radnih obveza.

 

Članak 10.

Humanost

Načelo humanosti ima dva aspekta: činiti dobro i izbjegavati činiti zlo drugima i samima sebi. Prema drugima se to iskazuje suosjećanjem, velikodušnošću, brižnošću, međusobnim uvažavanjem u pružanju usluga i namjerama.

 

Članak 11.

Opće dobro

U svim aktivnostima treba voditi računa o onome što je najbolje za većinu osoba.  Treba se voditi načelom dobrobiti za većinu, ali pri tome štititi i poštivati prava pojedinca.

 

ODNOS PREMA UČENICIMA

Kvalitetan rad i kvalitetan odnos s učenicima podrazumijeva:

 

Članak 12.

Razredna sredina mora biti ugodna i poticajna. U odnosima između učenika i nastavnika mora vladati povjerenje- svi moraju vjerovati da drugi misle na njihovu dobrobit. Potrebno je čvrsto prijateljstvo između nastavnika i učenika, te između učenika, nastavnika i upravnog osoblja škole. Učenike treba poticati da iskreno i bez ustručavanja razgovaraju s nastavnicima i obratno. Nije dopušteno vršiti prisilu nad drugom osobom.

 

Članak 13.

Nije dopušteno iskorištavanje učenika, diskriminacija, vrijeđanje njihova dostojanstva i bilo koji drugi oblik zlouporabe. Nastavnik mora poštivati ličnost učenika, njihovu slobodu i prava.

 

Članak 14.

Profesionalna je odgovornost nastavnika da pojasni kakvu će korist učenici imati od onog što se od njih traži da nauče. Kvalitetan rad je koristan rad. Od učenika se ne smije tražiti da radi nešto besmisleno što će mu trebati samo u školi. Nastavnici i stručni suradnici moraju kod učenika poticati kreativno, kritičko i argumentirano mišljenje i rješavanje problema.

 

Članak 15.
Nastavnik potiče kod učenika odgovoran, slobodan i ozbiljan pristup učenju.Dužan je temeljiti učenje na istraživanjima,znanstvenim, stručnim, profesionalnim i etičnim standardima,  a učenicima pomagati da učinkovito koriste suvremene izvore znanja (Internet, znanstvene i stručne filmove, tv i sl.). Nastavnik uvijek traži od učenika da rade najbolje što mogu.

 

Članak 16.

Nastavnik surađuje s učenicima. Pomaže im u rješavanju problema (osobnih, obiteljskih, emocionalnih, obrazovnih...); potiče razvijanje pozitivne slike o sebi; potiče prava učenika, ali i dužnosti i obveze; osposobljava učenike za nenasilno rješavanje sukoba; razvija vještine snošljivosti, strpljivosti, dogovora, timskog rada.

 

Članak 17.

Nastavnik je dužan ocjenjivati učenike objektivno po kriterijima koji su unaprijed poznati učenicima. Učenike ocjenjuje na osnovu iskazanog znanja, razumijevanja iznesenih činjenica, stečenih vještina i truda koji ulaže u rad. Nastavnik je dužan svoje zahtjeve prilagoditi postojećoj literaturi i sredstvima koja su korištena tijekom nastave.

 

Članak 18.

Nastavnik će se potruditi poučiti učenike kako ocjenjivati vlastiti rad kako bi oni poslije to činili samostalno. Učenicima će davati do znanja da se gotovo sve može poboljšati.

 

ODNOS PREMA RODITELJIMA

 

Članak 19.

             Roditelj je aktivan partner u poučavanju i odgajanju djeteta/ učenika. Nastavnik i stručni suradnik dužni su imati profesionalan i korektan odnos

 

 

prema roditeljima uz poštivanje njihovih ličnosti. Istovremeno, dužnost je nastavnika čuvati svoje i dostojanstvo svojih kolega.

 

Članak 20.

Nastavnik je dužan čuvati tajnost povjerljivih informacija koje dobije od roditelja, te njihov integritet i dostojanstvo.

 

Članak 21.

Komunikacija između roditelja i nastavnika (posebice razrednika) veoma je važna. Nastavnik treba ohrabrivati roditelje, izražavati poštovanje, djelovati smirujuće na sugovornika, pokazivati interes, taktičnost, povjerljivost, aktivno slušati. Roditelje treba uključiti u sve odluke razrednog odjela i škole.

 

Članak 22.

Nastavnik će kroz individualne kontakte s roditeljima, razgovore po pozivu i roditeljske sastanke aktivirati roditelje na suradnju, motivirati ih za usklađeno djelovanje sa školom, informirati ih o aktualnostima.

 

Članak 23.

Roditelj je dužan brinuti se da učenik redovito izvršava svoje obveze i u primjerenom roku javiti razlog izostanka učenika. Ukoliko roditelj zanemaruje svoje obveze, škola mu je dužna uputiti pisani poziv za razgovor s razrednikom, stručnim suradnicima i ravnateljem škole.

 

Članak 24.

Korupcija u školi nedopustiva je. Obveza je svih zaposlenika da se bore protiv svakog mogućeg pokušaja iste. Nijedan zaposlenik škole ne smije poticati darivanje ili primati darove od učenika, roditelja ili neke treće osobe za sebe ili neku drugu osobu. Ovakva ponašanja posredno ili neposredno utječu na objektivnost radnika, dovode u pitanje ispunjavanje profesionalnih obveza, prava i dužnosti.

 

ODNOS PREMA KOLEGAMA

 

Dobri međuljudski odnosi i suradnja utječu kako na pojedince, tako i na timove i cijele grupe radnika.

Dobri međuljudski odnosi utječu na radni moral tima, odnos radnika prema zadanim ciljevima, utječu na stupanj suradnje među članovima tima, motiviraju grupu na davanje najboljeg od svakog pojedinačnog člana. Oni također svjedoče o organizacijskoj kulturi.

 

Članak  25.

Odnosi među radnicima škole moraju biti profesionalni, produktivni i stvaralački. Pozitivni profesionalni odnosi na poslu podrazumijevaju tri vještine:

Razumijevanje osoba s kojima smo u poslovnom odnosu pomoći će nam u prilagodbi ponašanja u cilju pronalaženja zajedničkih interesa i stvaranja povezanosti. Razumijevanje posebnosti svake osobe postiže se na način da osvijestimo da se ljudi različito ponašaju.
Slušanje s empatijom znači pružiti sugovorniku osjećaj da je shvaćen. Slušati na ovaj način znači da smo odlučni shvatiti što nam se govori, a ne samo čuti riječi. Osjećaj shvaćenosti utječe na pozitivniji odnos prema sugovorniku što pridonosi boljim poslovnim odnosima.
Pozitivna komunikacija je produktivna jer njeguje istinitost, integritet, produktivnost i zadovoljstvo. Pozitivne poruke razvijaju kod drugih osoba osjećaj zadovoljstva sobom i svojim doprinosom, bolje mišljenje o svom poslu.

 

Članak 26.

Odnos među kolegama zasniva se na kolegijalnosti, međusobnom uvažavanju, poštivanju stručnosti, znanja, suradnji i solidarnosti. Među kolegama treba poticati suradnju nasuprot suparništvu i timski rad u cilju ostvarenja zajedničkih ciljeva.

 

Članak 27.

Kako bi kolektiv nadvladao razinu 'grupe individualaca' i da bi saživio timski duh, mora se uspostaviti povezanost i kohezija grupe. Ona se prije svega ogleda u komuniciranju, otvorenosti i podržavanju, uvažavanju kompetencija, dosljednosti, poštenju, iskrenosti, razmjeni iskustava prilikom učenja i poučavanja, stvaranju povjerenja, poticanju međusobnog poštovanja i tolerancije, podržavanju inovativnih i kreativnih ideja, pomaganju mlađim kolegama svojim uputama i prijedlozima.

 

Članak 28.

Temeljno ozračje  korektnih odnosa između kolega podrazumijeva građenje dobrih odnosa i razmjenu pouzdanih informacija. Iznošenje netočnosti, skrivanje ključnih činjenica i druge neetične tehnike ugrožavaju dobru volju i povjerenje.

 

Članak 29.

Konflikti su neizbježna strana svakog odnosa pa i odnosa među kolegama. Konflikti mogu prouzročiti smetnje u radu i smanjiti sposobnosti radne sredine. Konflikt treba promatrati kao novu mogućnost koja pospješuje rad u kolektivu i doprinosi zajedničkom cilju. Nastavnici i ostali radnici škole su zato dužni poticati nenasilno rješavanje problema svih subjekata u procesu rada i djelovanja. Nastavnici ne smiju izravno ili neizravno povrijediti stručni ugled, napredovanje ili rad drugih nastavnika.

 

Članak 30.

Međusobne konflikte nastavnici moraju rješavati na korektan, profesionalan, argumentiran i primjeren način. Ukoliko smatraju da osoba nije zaslužila napredovanje ili se nekorektno ponaša ili imaju bilo kakve primjedbe na rad drugih nastavnika, upozorit će na to odgovornu osobu i odgovarajuća stručna vijeća.

 

ODNOS PREMA NASTAVI

 

Članak  31.

U cilju održavanja kvalitetnog odgojno- obrazovnog rada i poučavanja nastavnici su dužni imati

        sljedeće kompetencije:

Stručna znanja koja stiče kroz konstantno i aktivno stručno usavršavanje
Didaktičko- metodička znanja
Poznavanje kognitivnih i motivacijskih procesa
Poznavanje kognitivnog, emocionalnog i socijalnog razvoja učenika
Kvalitetno planiranje i izvedba poučavanja koristeći primarne i sekundarne izvore znanja
Koristiti suvremenu nastavnu tehnologiju uvažavajući njene metodičke vrijednosti
Koristiti izvanškolske oblike poučavanja i učenja (terenska nastava, projekti, istraživanja...)
utvrđivanje ishoda učenja- davati konkretne i specifične povratne informacije o ponašanju i učincima
upravljanje razredom kroz suvremene didaktičke i metodičke strategije u nastavi

         Sljedeće stavove i očekivanja:

pokazivanje entuzijazma i zanimanja za predmet
izražavanje jasnih ciljeva i očekivanja
poticanje usmjerenosti na zadatak
pokazivanje uvjerenja u mogućnosti svladavanja gradiva od strane učenika
zainteresiranost za učenike i njihovo učenje
promicanje humanih vrijednosti i suvremenih znanstvenih dostignuća
poticanje razvoje ekološke svijesti kod učenika
pokazivati interes i brigu za učenike
osvijestiti vlastite stereotipe i predrasude
preispitivati vlastita očekivanja na temelju učeničkog ponašanja
pokazivati empatičnost i socijalnu osjetljivost za raznovrsnost učenika

 

Članak 32.

Nastavnik treba imati na umu da učinkovito podučavanje zahtjeva kritičko mišljenje, sagledavanje situacije, otkrivanje problema i ispitivanje mogućih rješenja. Dobro podučavanje podrazumijeva donošenje odluka, poznavanje predmeta i način predavanja, znanje o sebi i samokontrolu, poznavanje učenika i njihovog načina učenja, vještine predavanja i komunikacije.

 

Članak 33.

Nastavnik je slobodan i odgovoran za svoj rad. Dužan je konstantno unaprjeđivati svoje znanje u skladu s najvišim standardima obrazovnog procesa. Nastavnik teži otkrivanju istine i istraživanju novih rješenja, raspravlja o njima vodeći se načelima dijaloga i tolerancije.

 

Članak 34.

Nastavnikova je dužnost čuvati svoje dostojanstvo u odnosu sa kolegama i nenastavnim osobljem u školi. Niti u školi, niti izvan nje ne smije obavljati radnje koje bi umanjile ugled profesije.

 

Članak 35.

Nastavnik mora predano, redovito i kvalitetno obavljati svoje nastavne i druge obveze. Također je dužan sudjelovati u izvannastavnim aktivnostima, a u skladu sa svojim interesima, sposobnostima i mogućnostima.

 

Članak 36.

Osobni izgled svih radnika mora biti primjeren profesiji koju obavljaju i biti odgovarajuće oficijelan i ozbiljan. Odjeća treba biti uredna, čista, umjerenog kroja, nenapadna. Nije primjereno na nastavu nositi prozirnu odjeću, prevelik dekolte, prekratke hlače i suknje, majice koje ne prekrivaju tijelo. Obuća također mora biti prikladna. U slučaju kršenja ovog članka ravnatelj je dužan radnika udaljiti s nastave.

 

Članak 37.

Nastavnik se za vrijeme nastave mora primjereno izražavati. Nije primjereno npr. psovati. Nastavnik se za vrijeme nastave ne smije koristiti mobilnim telefonom.

 

ODNOS RADNIKA ŠKOLE PREMA SREDINI U KOJOJ DJELUJU I KORISNICIMA USLUGA

 

Članak 38.

Nastavnik i stručni suradnik trebaju promicati humane odnose i demokratska načela što znači da moraju poštovati nacionalne, vjerske i kulturne različitosti suradnika i osoba iz šire društvene sredine.

 

Članak 39.

Nastavnik i stručni suradnik moraju se ponašati moralno, profesionalno i odgovorno kako prema svojoj profesiji tako i prema sredini u kojoj žive i djeluju. Na taj način potiču pozitivno stajalište prema profesiji koju obavljaju.

 

Članak 40.

Nastavnici i ostali radnici škole moraju aktivno sudjelovati u radu svih tijela škole u koja su imenovani ili izabrani.

 

 

 

 

Članak 41.

Nastavnik je dužan svoje radne zadatke obavljati u skladu sa zakonom i važećim propisima.

Članak 42.

Nastavnik i stručni suradnik dužan je čuvati podatke o učenicima, roditeljima i drugim korisnicima usluga škole jer se smatraju profesionalnom tajnom.

 

Članak 43.

Nastavnik je dužan u službenoj komunikaciji služiti se hrvatskim jezikom, razumljivim rječnikom i latiničnim pismom. U slučaju zahtjeva posla, međunarodne suradnje, radnik škole se može služiti i drugim stranim jezikom i/ ili pismom.

 

JAVNI NASTUPI RADNIKA ŠKOLE

 

Članak 44.

Svaki radnik treba iznositi stajališta škole u skladu s propisima, dobivenim ovlastima i stručnim znanjem te odredbama Etičkog kodeksa.

U javnim nastupima u kojima radnik ne predstavlja školu, a koji su tematski vezani za rad škole, radnik treba istaknuti da iznosi osobna stajališta.

U javnim nastupima radnik treba paziti  na osobni ugled i ugled škole.

 

ODNOS RADNIKA PREMA IMOVINI ŠKOLE

 

Članak 45.

Svi radnici škole dužni su savjesno i odgovorno odnositi se prema imovini škole- knjige, računala, alati, oruđa, strojevi-  i koristiti je s pažnjom. Imovina škole se ne smije koristiti u privatne i komercijalne svrhe.

 

NEPRIHVATLJIVO PONAŠANJE RADNIKA ŠKOLE

 

Članak 46.

Nedopustivim i neprihvatljivim ponašanjem radnika smatra se:

Omalovažavanje drugih i drugačijih
Svaka diskriminacija bilo na spolnoj, rodnoj, rasnoj, vjerskoj, nacionalnoj, političkoj, imovinskoj, obiteljskoj, bračnoj ili nekoj drugoj osnovi
Uznemiravanje druge osobe čiji je cilj povrijediti osobnost druge osobe, njeno dostojanstvo, ometati njeno obavljanje radnih zadataka ili smanjiti kvalitetu života.
Verbalni, neverbalni i fizički činovi koji drugu osobu zastrašuju, vrijeđaju, ponižavaju.
Seksualno uznemiravanje koje podrazumijeva svaki fizički, verbalni, vizualni ili seksualni čin koju je osoba doživjela kao prijetnju ili napad, koji ju je povrijedio ili degradirao ili u kojem joj je oduzeta kontrola u intimnom kontaktu.
Izravno ili neizravno uvjetovanje i vršenje pritiska na drugu osobu korištenjem pozicije autoriteta
Seksističko ponašanje koje podrazumijeva privilegiranje određenog spola, podcjenjivanje i degradiranje vrijednosti i aktivnosti povezanih sa suprotnim spolom.
Nepristojan i nekorektan odnos u komunikaciji te nepoštivanje osobnog i profesionalnog dostojanstva.
Dolazak na nastavu ili radno mjesto pod utjecajem narkotika ili alkohola.
Ometanje nastave i ostalih radnih procesa nedovoljnom pripremljenošću, kašnjenjem, prijevremenim napuštanjem ili na bilo koji drugi način
Nepoštivanje pravila kućnog reda
Pušenje i pijenje alkohola u prostorijama škole
Predstavljanje tuđeg rada kao svojeg
Odstupanje od ugovornih obveza sa školom
Neovlašteno korištenje resursa škole  i odavanje povjerljivih informacija
Činjenje materijalne štete imovini škole namjerno
Djelatnost u školi povezivati s političkom djelatnošću
Svi ostali postupci koji nisu u skladu s općeprihvaćenim normama u društvu i koji nisu u skladu s normama dobrog odgoja i Kućnog reda.

 

 

ETIČKO POVJERENSTVO

 

Članak 47.

O kršenju odredaba ovog Kodeksa odlučuje Etičko povjerenstvo.

Etičko povjerenstvo imenuje Školski odbor na vrijeme od 4 godine.

Sastoji se od predsjednika i 2 člana. Dva člana imenuju se iz reda nastavnika i stručnih suradnika, a jedan član iz reda ostalih radnika.

Etičko povjerenstvo radi na sjednicama. Sjednice Etičkog povjerenstva saziva predsjednik. Na sjednice se mogu pozvati i druge osobe, ali bez prava odlučivanja.

Etičko povjerenstvo održava svoje sjednice najmanje dvaput godišnje.

Odluke se donose većinom glasova.

O svome radu Etičko povjerenstvo podnosi godišnje izvješće Školskom odboru.

O radu na sjednicama vodi se zapisnik koji potpisuje predsjednik.

Ravnatelj osigurava uvjete za rad Etičkog povjerenstva.

 

Članak 48.

O pokretanju postupka Etičko povjerenstvo odlučuje na temelju vlastitog zahtjeva ili na temelju zahtjeva radnika, roditelja, učenika ili drugih osoba koje smatraju da su prekršene odredbe ovog kodeksa.

Zahtjev treba biti u pisanom obliku, obrazložen i argumentiran te potpisan od podnositelja.

U zahtjevu se mora precizno opisati načelno pitanje o kojem je riječ i konkretne okolnosti slučaja i djelovanje, odnosno ponašanje za sukladnost za koje se s načelima i pravilima Etičkog kodeksa traži mišljenje.

 

Članak 49.

Na sjednici Etičkog povjerenstva članovi raspravljaju o pitanjima koja su predmet postupka te zauzimaju stajalište o sadržaju mišljenja koje će dati.

Ako se traži mišljenje o konkretnom slučaju, Etičko povjerenstvo će zatražiti očitovanje i razjašnjenja od zainteresiranih osoba.

Ako se traži ispitivanje etičnosti ponašanja određenog radnika ili više njih, tada se svakom od radnika mora omogućiti da se izjasni o relevantnim navodima i da iznese svoje argumente.

 

Članak 50.

Etičko povjerenstvo daje preporuke za rješenje moralnih dilema koje se javljaju u praktičnom radu s ljudima, štiteći u prvom redu dostojanstvo i interese ispitanih subjekata.

U slučaju složenijih situacija u provođenju postupka Etičko povjerenstvo je dužno zatražiti stručno mišljenje relevantnih stručnih društava ili pravnih osoba, odnosno uglednijih pojedinaca koji se smatraju stručnjacima iz područja u čijem je kontekstu došlo do konflikta bilo koje vrste.

Etičko povjerenstvo uzima u obzir načela i preporuke o etičkim pitanjima koja se javljaju u postupku te primjenjuje u svome radu zakone, pravila, deklaracije, rezolucije i preporuke domaćih i stranih stručnih udruženja.

 

Članak 51.

Etičko povjerenstvo donosi svoje mišljenje na temelju primljenog zahtjeva.

Mišljenje se donosi u pisanom obliku u roku od 30 dana od zaprimanja zahtjeva.

Mišljenje se dostavlja podnositelju zahtjeva.

Mišljenje mora sadržavati:

Opis zahtjeva i pitanja o kojima se raspravljalo
Navode o načelima i pravilima Etičkog kodeksa koje je povodom zahtjeva Etičko povjerenstvo uzelo u obzir
Stav Etičkog povjerenstva o tome je li ponašanje opisano u zahtjevu u skladu s Etičkim kodeksom ili ne
Razloge za mišljenje Etičkog povjerenstva
Podatak o tome je li mišljenje doneseno jednoglasno ili ne. Ako mišljenje nije jednoglasno, član koji je imao različit stav može iznijeti svoje izdvojeno mišljenje

Ako je u mišljenju utvrđeno da određeno  ponašanje nije u skladu s načelima Etičkog kodeksa, ono može sadržavati još:

Ocjenu Etičkog povjerenstva o stupnju nesukladnosti i težini povrede etičkih načela prouzročene takvim ponašanjem
Stav Etičkog povjerenstva o načinima na koji se moglo izbjeći nesukladnost ponašanja s Etičkim kodeksom i/ ili o mjerama koje bi mogle pridonijeti tome da do takvih povreda Kodeksa u budućnosti ne dolazi.

Iznimno, ako Etičko povjerenstvo zaključi da mu na temelju zahtjeva i drugih primljenih podataka nije moguće donijeti svoje mišljenje, da nije nadležno za davanje mišljenja ili ako iz bilo kojeg drugog razloga ne može ili ne želi donijeti mišljenje, predsjednik je dužan o tome izvijestiti podnositelja zahtjeva i Školski odbor te detaljno navesti razloge za nedonošenje mišljenja. U tom slučaju Školski odbor će o tom predmetu donijeti svoje mišljenje.

 

 

Članak 52.

Postupci propisani Etičkim kodeksom nisu alternativa za građanske, kaznene, i upravne postupke uređene zakonom, drugim propisima i općim aktima škole i ne uređuju prava, obveze i odgovornost osoba koje u njima sudjeluju.

Mišljenje dano u postupku uređenom Etičkim kodeksom djeluje svojim autoritetom i treba služiti tumačenju Etičkog kodeksa i promicanju etičkog ponašanja u školi.

Mišljenje ne veže druga tijela i nije upravni akt.

 

UPOZNAVANJE RADNIKA S ETIČKIM KODEKSOM

 

Članak 53.

Ravnatelj, pedagoška služba i tajnik škole dužni su sve radnike upoznati s odredbama ovog Etičkog kodeksa.

Radnici koji se primaju u radni odnos moraju, prije potpisivanja ugovora o radu, biti upoznati s odredbama ovog Etičkog kodeksa i potpisom potvrditi da će se istoga pridržavati.

 

JAVNOST ETIČKOG KODEKSA

 

Članak 54.

Etički kodeks ističe se na oglasnim pločama u školi i na web stranici škole.

Etički kodeks mora poznavati svaki radnik, a s njime se moraju upoznati roditelji i učenici škole

 

STUPANJE NA SNAGU

 

Članak 55.

Ovaj Etički kodeks stupa na snagu danom donošenja.

 

 

 


FILM o našoj školi

      

Tražilica


Napredno pretraživanje
Traži
Školsko zvono
  I. smjena II. smjena
1. 07.00-7.45 13.10-13.55
2. 07.50-8.35 14.00-14.45
3. 08.40-09.25 14.50-15.35
  Veliki odmor Veliki odmor
4. 09.40-10.25 15.50-16.35
5. 10.30-11.15 16.40-17.25
6. 11.20-12.05 17.30-18.15
7. 12.10-12.50 18.20-19.00

slobodne aktivnosti 

  I. smjena II. smjena
1. 7.00-7.40 13.50-14.30
2. 7.45-8.25 14.35-15.15
3. 8.30-9.10 15.20-16.00
  Veliki odmor Veliki odmor
4. 9.20-10.00 16.10-16.50
5. 10.05-10.45 16.55-17.35
6. 10.50-11.30 17.40-18.20
7. 11.35-12.15 18.25-19.00

VIRTUALNA KNJIŽNICA NAŠE ŠKOLE

 Radno vrijeme školske knjižnice:

ponedjeljak, srijeda i petak

od 7:00 do 13:00

utorak i četvrtak

od 13:00 do 19:00

on-line katalog školske knjižnice

Korisni linkovi
 > e-Usmjeravanje
 > CISOK
 > HZZ

Virtualne učionice

CMS za škole logo
Tehnička škola Nikole Tesle Vukovar / Blage Zadre 4, HR-32010 Vukovar / ss-tehnicka-ntesla-vu.skole.hr / ured@ss-tehnicka-ntesla-vu.skole.hr
preskoči na navigaciju